Translation update proposed for mail/chrome/overrides/netError.dtd:nssFailure2.longDesc2

RESOLVED WORKSFORME

Status

--
major
RESOLVED WORKSFORME
4 years ago
2 years ago

People

(Reporter: leszekz, Unassigned)

Tracking

Firefox Tracking Flags

(Not tracked)

Details

(Whiteboard: [transvision-feedback])

(Reporter)

Description

4 years ago
The string:
<ul>
  <li>The page you are trying to view can not be shown because the authenticity of the received data could not be verified.</li>
  <li>Please contact the website owners to inform them of this problem.</li>
</ul>

Is translated as:
<ul>
  <li>Żądana strona nie może zostać wyświetlona, ponieważ nie udało się potwierdzić autentyczności otrzymanych danych.</li>
  <li>Należy skontaktować się z właścicielem witryny i poinformować go o tym problemie albo skorzystać z opcji „Zgłoś niedziałającą witrynę” w menu Pomoc.</li>
</ul>

And should be:
<ul>
  <li>Strona, którą chcesz obejrzeć nie może zostać wyświetlona, ponieważ nie udało się potwierdzić autentyczności otrzymanych danych.</li>
  <li>Skontaktuj się z właścicielem witryny i poinformuj go o tym problemie</li>
</ul>

In the Help menu haven't „Zgłoś niedziałającą witrynę” item.

Feedback via Transvision:
http://transvision.mozfr.org/?sourcelocale=en-US&locale=pl&repo=central&search_type=entities&recherche=mail/chrome/overrides/netError.dtd:nssFailure2.longDesc2
No longer in l10n-central/pl
Status: NEW → RESOLVED
Last Resolved: 2 years ago
Resolution: --- → WORKSFORME
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.