Thêm khách hàng với CMND để trống

RESOLVED INVALID

Status

Invalid Bugs
General
RESOLVED INVALID
4 years ago
7 months ago

People

(Reporter: Nguyễn Long Khang, Unassigned)

Tracking

1.0 Branch
x86_64
Windows 7

Details

(Reporter)

Description

4 years ago
User Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.157 CoRom/35.0.1916.157 Safari/537.36

Steps to reproduce:

1. Nhập vào Họ: "Nguyễn "
2. Nhập vào Tên Lót: "Hoàng "
3. Nhập vào Tên: " Kỳ Duyên"
4. Nhập Ngày Sinh: " 30/04/1994"
5. Giới Tính: "Nữ"
6. SĐT: "1234567890"
7. CMND: " "
8. Địa Chỉ: "TP Hồ Chí Minh"
9. Email: "tdanh.fit.gmail.com"
10.Loại KH: 1
11. Số nợ: 0
12. Trạng thái: "Chưa xóa"
13. Click "Thêm KH" button


Actual results:

1. Thực hiện thêm khách hàng không có kiểm tra gì
2. Thông báo thêm thành công


Expected results:

1. Có kiểm tra tuổi khách hàng >= 16 thì xuất hiện thông báo lỗi
Status: UNCONFIRMED → RESOLVED
Last Resolved: 4 years ago
Resolution: --- → INVALID
Component: Untriaged → General
Product: Firefox → Invalid Bugs
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.