Closed Bug 1077982 Opened 8 years ago Closed 8 years ago

Lightning: při úpravě/vytváření události není přeložen text popisující vlastní nastavení opakování

Categories

(Mozilla Localizations :: cs / Czech, defect)

defect
Not set
normal

Tracking

(Not tracked)

RESOLVED FIXED

People

(Reporter: mstanke, Assigned: mstanke)

References

()

Details

Attachments

(1 file)

You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.