Closed Bug 1103925 Opened 8 years ago Closed 8 years ago

Translation update proposed for calendar/chrome/calendar/calendar.dtd:calendar.soon.button.label

Categories

(Mozilla Localizations :: cs / Czech, defect)

defect
Not set
normal

Tracking

(Not tracked)

RESOLVED FIXED

People

(Reporter: JasnaPaka, Assigned: mstanke)

References

()

Details

(Whiteboard: [transvision-feedback])

The string:
Soon

Is translated as:
Brzo

And should be:
Brzy

Těch výskytů je více (našel jsem ještě dva). Všiml jsem si toho ale hlavně v Lightningu.

Feedback via Transvision:
http://transvision.mozfr.org/?sourcelocale=en-US&locale=cs&repo=central&search_type=entities&recherche=calendar/chrome/calendar/calendar.dtd:calendar.soon.button.label
Díky, opravím. Jsou toto všechny tři výskyty (viz. URL), nebo jsi našel ještě nějaké další?
Status: NEW → ASSIGNED
Ne, jen tyto tři.
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.