Návrh na nové překlady v Kontrolním centru a okně Informace o stránce

RESOLVED FIXED in Firefox 45

Status

Mozilla Localizations
cs / Czech
RESOLVED FIXED
2 years ago
11 months ago

People

(Reporter: soucet, Assigned: MikkCZ)

Tracking

unspecified
mozilla45

Firefox Tracking Flags

(firefox44 affected, firefox45 fixed, firefox46 fixed, seamonkey2.40 affected, seamonkey2.41 fixed, seamonkey2.42 fixed)

Details

(Reporter)

Description

2 years ago
Měl bych pár návrhů na přeformulaci některých vět v infopanelu, který se ukáže po klepnutí na ikonu identity serveru (tzv. Kontrolní centrum), a dále v souvisejícím okně Informace o stránce. Vždycky uvedu číslo řádku, pak 1. anglický text, 2. jak je to přeloženo a 3. můj návrh, příp. návrhy na každém novém řádku. Čísla řádků se vztahují k prvnímu odkazu výše.

KONTROLNÍ CENTRUM:
https://hg.mozilla.org/l10n-central/cs/file/default/browser/chrome/browser/browser.dtd

784
1. You have not granted this site any special permissions.
2. Nemáte udělena pro tento web žádná zvláštní oprávnění.
3. Pro tento web nemáte udělena žádná zvláštní oprávnění.

V souvislosti s tímto bych navrhoval přejmenovat v okně "Informace o stránce" sekci "Povolení" na "Oprávnění".

752
1. This page is stored on your computer.
2. Tato stránka je uložena na vašem počítači.
3. Tato stránka je uložena ve vašem počítači.

753
1. You are securely connected to this site, run by:
2. Jste zabezpečeně připojeni na tuto stránku, provozovanou:
3. Jste zabezpečeně připojeni k tomuto serveru, který provozuje:
   Spojení s tímto serverem je zabezpečené. Jeho provozovatelem je:

Osobně bych se přikláněl spíše k druhé variantě.
Obecně mi přijde vhodnější namísto "na tuto stránku" (viz ř. 764 a 766) používat spíše "k této stránce". Stejně tak namísto "na počítači" spíše "v počítači".

755
1. Your login could be compromised.
2. Vaše přihlášení mohlo být vyzrazeno.
3. Vaše přihlašovací údaje mohou být vyzrazeny.

764
1. Your connection to this site is not private. Information you submit could be viewed by others (like passwords, messages, credit cards, etc.).
2. Vaše připojení na tuto stránku není zabezpečené. Informace (jako jsou hesla, zprávy, číslo kreditní karty, atd.), které odešlete, mohou být viděny ostatními.
3. Vaše připojení k této stránce není soukromé. Informace, které odešlete (jako hesla, zprávy, číslo kreditní karty atd.), mohou být viděny ostatními.

Je otázka, zda používat slovo "soukromé" nebo "zabezpečené". Osobně bych se přikláněl k prvnímu, i když je to v podstatě synonymní (týká se ještě ř. 766, 769, 772).

767
1. Other people can view your information or modify the website's behavior.
2. Ostatní lidé mohou prohlížet vaše informace nebo pozměňovat chování webových stránek.
3. Ostatní lidé mohou vidět přenášené informace nebo pozměnit chování stránky.

773
1. Information you share with this site could be viewed by others (like passwords, messages, credit cards, etc.).
2. Informace (jako jsou hesla, zprávy, číslo kreditní karty, atd.), které sdílíte s touto stránkou, mohou být viděny ostatními.
3. Informace, které sdílíte s touto stránkou (jako hesla, zprávy, číslo kreditní karty, atd.), mohou být viděny ostatními.


https://hg.mozilla.org/l10n-central/cs/file/default/browser/chrome/browser/browser.properties
https://hg.mozilla.org/l10n-central/cs/file/default/mobile/android/chrome/browser.properties

328
107
1. Verified by:
2. Ověřeno:
3. Ověřil:


OKNO INFORMACE O STRÁNCE:
https://hg.mozilla.org/l10n-central/cs/file/default/security/manager/chrome/pippki/pippki.properties

60
1. Connection Not Encrypted
2. Spojení není zašifrováno
3. Spojení není šifrované

Slovo "spojení" bych navrhoval použít i u ř. 68 a 72.

62
1. Information sent over the Internet without encryption can be seen by other people while it is in transit.
2. Informace odeslané do Internetu bez zašifrování mohou být při přenosu zneužity cizími osobami.
3. Informace odeslané přes Internet bez zašifrování mohou být během cesty přečteny cizími osobami.

70
1. The page you are viewing was encrypted before being transmitted over the Internet.
2. Stránka, kterou čtete, byla zašifrována dříve, než byla přenesena přes Internet.
3. Zobrazená stránka byla před přenesením přes Internet zašifrována.

71
1. Encryption makes it difficult for unauthorized people to view information traveling between computers. It is therefore unlikely that anyone read this page as it traveled across the network.
2. Díky zašifrování je pro neautorizované osoby těžké vidět informace, které putují mezi dvěma počítači. Je proto nepravděpodobné, že by někdo četl tuto stránku v době cesty po síti. 
3. Šifrování znesnadňuje neoprávněným osobám přístup k informacím putujícím mezi dvěma počítači. Je proto nepravděpodobné, že někdo tuto stránku během její cesty po síti četl.
   Šifrování znesnadňuje neoprávněným osobám vidět informace putující mezi dvěma počítači. Je proto nepravděpodobné, že někdo tuto stránku během její cesty po síti četl.

73
1. Parts of the page you are viewing were not encrypted before being transmitted over the Internet.
2. Části právě prohlížené stránky nebyly zašifrovány předtím, než byly odeslány přes internet.
3. Části zobrazené stránky nebyly před přenesením přes Internet zašifrovány.

74
1. Your connection to this website uses weak encryption and is not private. Other people can view your information or modify the website's behavior.
2. Vaše připojení k tomuto webovému serveru používá slabé šifrování a není soukromé. Ostatní lidé mohou vidět vaše informace nebo upravit chování serveru.
3. Vaše připojení k tomuto serveru používá slabé šifrování a není soukromé. Ostatní lidé mohou vidět přenášené informace nebo pozměnit chování stránky.

https://hg.mozilla.org/l10n-central/cs/file/default/browser/chrome/browser/pageInfo.properties

11 - jedná se o text za "Ověřovatel:" (např. u stránky google.cz)
1. Not specified
2. Není nastaven
3. neurčeno
S většinou mi nezbývá než jenom souhlasit, některé návrhy bych možná přeformuloval ještě jednou.

Teď budu několik dní trochu vytíženější, ale podívám se na to a vytvořím náležitou úpravu.
Assignee: nobody → mstanke
Status: UNCONFIRMED → ASSIGNED
Ever confirmed: true
(Reporter)

Comment 2

2 years ago
OK, klidně jo.
Přidal jsem tam ještě několik dalších výskytů podobných řetězců, které jsi zmínil, a také provedl úpravy pro SeaMonkey.

https://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/cs/rev/98dc5f0d9b04
Status: ASSIGNED → RESOLVED
Last Resolved: 2 years ago
status-firefox44: --- → affected
status-firefox45: --- → fixed
status-firefox46: --- → fixed
status-seamonkey2.40: --- → affected
status-seamonkey2.41: --- → fixed
status-seamonkey2.42: --- → fixed
Resolution: --- → FIXED
Target Milestone: --- → mozilla45
(Reporter)

Updated

11 months ago
See Also: → bug 1343181
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.