Closed Bug 1588792 Opened 3 years ago Closed 3 years ago

Perma TEST-UNEXPECTED-FAIL | /css/vendor-imports/mozilla/mozilla-central-reftests/will-change/will-change-fixpos-cb-translate-1.html when Gecko 71 merges to Beta on 2019-10-14

Categories

(Core :: CSS Parsing and Computation, defect)

defect
Not set
normal

Tracking

()

VERIFIED FIXED
mozilla71
Tracking Status
thunderbird_esr60 --- unaffected
thunderbird_esr68 --- unaffected
firefox-esr60 --- unaffected
firefox-esr68 --- unaffected
firefox69 --- unaffected
firefox70 --- unaffected
firefox71 + verified

People

(Reporter: dluca, Assigned: boris)

Details

Attachments

(1 file)

[Tracking Requested - why for this release]:

Tracking Requested - why for this release]:
Central as Beta:
https://treeherder.mozilla.org/#/jobs?repo=try&resultStatus=testfailed%2Cbusted%2Cexception%2Cretry%2Cusercancel%2Crunnable&revision=b36674375f0790f2a7a0a3df927db5102ddc19da&selectedJob=271299123

Log:
https://treeherder.mozilla.org/logviewer.html#/jobs?job_id=271299123&repo=try&lineNumber=30593

 INFO - TEST-START | /css/vendor-imports/mozilla/mozilla-central-reftests/will-change/will-change-fixpos-cb-translate-1.html
[task 2019-10-15T13:27:28.835Z] 13:27:28   INFO - PID 26992 | 1571146048831	Marionette	INFO	Testing http://web-platform.test:8000/css/vendor-imports/mozilla/mozilla-central-reftests/will-change/will-change-fixpos-cb-translate-1.html == http://web-platform.test:8000/css/vendor-imports/mozilla/mozilla-central-reftests/will-change/green-square-100-by-100-offset-ref.html
[task 2019-10-15T13:27:28.896Z] 13:27:28   INFO - PID 26992 | 1571146048889	Marionette	INFO	No differences allowed
[task 2019-10-15T13:27:28.937Z] 13:27:28   INFO - TEST-UNEXPECTED-FAIL | /css/vendor-imports/mozilla/mozilla-central-reftests/will-change/will-change-fixpos-cb-translate-1.html | Testing http://web-platform.test:8000/css/vendor-imports/mozilla/mozilla-central-reftests/will-change/will-change-fixpos-cb-translate-1.html == http://web-platform.test:8000/css/vendor-imports/mozilla/mozilla-central-reftests/will-change/green-square-100-by-100-offset-ref.html
[task 2019-10-15T13:27:28.937Z] 13:27:28   INFO - Found 20000 pixels different, maximum difference per channel 255
[task 2019-10-15T13:27:28.937Z] 13:27:28   INFO - REFTEST  IMAGE 1 (TEST): data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAyAAAAJYCAYAAACadoJwAAAPUklEQVR4nO3XgW0YMQADsR89mydL1GfBJQHtoPu+n+/XdgYAAC/7bh9uEyAAAPw/BMjYAADgZQJkbAAA8DIBMjYAAHiZABkbAAC8TICMDQAAXiZAxgYAAC8TIGMDAICXCZCxAQDAywTI2AAA4GUCZGwAAPAyATI2AAB4mQAZGwAAvEyAjA0AAF4mQMYGAAAvEyBjAwCAlwmQsQEAwMsEyNgAAOBlAmRsAADwMgEyNgAAeJkAGRsAALxMgIwNAABeJkDGBgAALxMgYwMAgJcJkLEBAMDLBMjYAADgZQJkbAAA8DIBMjYAAHiZABkbAAC8TICMDQAAXiZAxgYAAC8TIGMDAICXCZCxAQDAywTI2AAA4GUCZGwAAPAyATI2AAB4mQAZGwAAvEyAjA0AAF4mQMYGAAAvEyBjAwCAlwmQsQEAwMsEyNgAAOBlAmRsAADwMgEyNgAAeJkAGRsAALxMgIwNAABeJkDGBgAALxMgYwMAgJcJkLEBAMDLBMjYAADgZQJkbAAA8DIBMjYAAHiZABkbAAC8TICMDQAAXiZAxgYAAC8TIGMDAICXCZCxAQDAywTI2AAA4GUCZGwAAPAyATI2AAB4mQAZGwAAvEyAjA0AAF4mQMYGAAAvEyBjAwCAlwmQsQEAwMsEyNgAAOBlAmRsAADwMgEyNgAAeJkAGRsAALxMgIwNAABeJkDGBgAALxMgYwMAgJcJkLEBAMDLBMjYAADgZQJkbAAA8DIBMjYAAHiZABkbAAC8TICMDQAAXiZAxgYAAC8TIGMDAICXCZCxAQDAywTI2AAA4GUCZGwAAPAyATI2AAB4mQAZGwAAvEyAjA0AAF4mQMYGAAAvEyBjAwCAlwmQsQEAwMsEyNgAAOBlAmRsAADwMgEyNgAAeJkAGRsAALxMgIwNAABeJkDGBgAALxMgYwMAgJcJkLEBAMDLBMjYAADgZQJkbAAA8DKPd8332dIAAPinPKw1tw+3CRAAgIM8rDW3D7cJEACAgzysNbcPtwkQAICDPKw1tw+3CRAAgIM8rDW3D7cJEACAgzysNbcPtwkQAICDPKw1tw+3CRAAgIM8rDW3D7cJEACAgzysNbcPtwkQAICDPKw1tw+3CRAAgIM8rDW3D7cJEACAgzysNbcPtwkQAICDPKw1tw+3CRAAgIM8rDW3D7cJEACAgzysNbcPtwkQAICDPKw1tw+3CRAAgIM8rDW3D7cJEACAgzysNbcPtwkQAICDPKw1tw+3CRAAgIM8rDW3D7cJEACAgzysNbcPtwkQAICDPKw1tw+3CRAAgIM8rDW3D7cJEACAgzysNbcPtwkQAICDPKw1tw+3CRAAgIM8rDW3D7cJEACAgzysNbcPtwkQAICDPKw1tw+3CRAAgIM8rDW3D7cJEACAgzysNbcPtwkQAICDPKw1tw+3CRAAgIM8rDW3D7cJEACAgzysNbcPtwkQAICDPKw1tw+3CRAAgIM8rDW3D7cJEACAgzysNbcPtwkQAICDPKw1tw+3CRAAgIM8rDW3D7cJEACAgzysNbcPtwkQAICDPKw1tw+3CRAAgIM8rDW3D7cJEACAgzysNbcPtwkQAICDPKw1tw+3CRAAgIM8rDW3D7cJEACAgzysNbcPtwkQAICDPKw1tw+3CRAAgIM8rDW3D7cJEACAgzysNbcPtwkQAICDPKw1tw+3CRAAgIM8rDW3D7cJEACAgzysNbcPtwkQAICDPKw1tw+3CRAAgIM8rDW3D7cJEACAgzysNbcPtwkQAICDPKw1tw+3CRAAgIM8rDW3D7cJEACAgzysNbcPtwkQAICDPKw1tw+3CRAAgIM8rDW3D7cJEACAgzysNbcPtwkQAICDPKw1tw+3CRAAgIM8rDW3D7cJEACAgzysNbcPtwkQAICDPKw1tw+3CRAAgIM8rDW3D7cJEACAgzysNbcPtwkQAICDPKw1tw+3CRAAgIM8rDW3D7cJEACAgzysNbcPtwkQAICDPKw1tw+3CRAAgIM8rDW3D7cJEACAgzysNbcPtwkQAICDPKw1tw+3CRAAgIM8rDW3D7cJEACAgzysNbcPtwkQAICDPKw1tw+3CRAAgIM8rDW3D7cJEACAgzysNbcPtwkQAICDPKw1tw+3CRAAgIM8rDW3D7cJEACAgzysNbcPtwkQAICDPKw1tw+3CRAAgIM8rDW3D7cJEACAgzysNbcPtwkQAICDPKw1tw+3CRAAgIM8rDW3D7cJEACAgzysNbcPtwkQAICDPKw1tw+3CRAAgIM8rDW3D7cJEACAgzysNbcPtwkQAICDPKw1tw+3CRAAgIM8rDW3D7cJEACAgzysNbcPtwkQAICDPKw1tw+3CRAAgIM8rDW3D7cJEACAgzysNbcPtwkQAICDPKw1tw+3CRAAgIM8rDW3D7cJEACAgzysNbcPtwkQAICDPCwAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADI/AF96lrgwoGaDgAAAABJRU5ErkJggg==
[task 2019-10-15T13:27:28.937Z] 13:27:28   INFO - REFTEST  IMAGE 2 (REFERENCE): data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAyAAAAJYCAYAAACadoJwAAAOrUlEQVR4nO3XwY0DQAgEwQ3dmdtJHA3SVUn8eU6/LwAAQORtPwAAAPwfAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAjnmf5w4dAAB/y8I6ZntwOwECADDJwjpme3A7AQIAMMnCOmZ7cDsBAgAwycI6ZntwOwECADDJwjpme3A7AQIAMMnCOmZ7cDsBAgAwycI6ZntwOwECADDJwjpme3A7AQIAMMnCOmZ7cDsBAgAwycI6ZntwOwECADDJwjpme3A7AQIAMMnCOmZ7cDsBAgAwycI6ZntwOwECADDJwjpme3A7AQIAMMnCOmZ7cDsBAgAwycI6ZntwOwECADDJwjpme3A7AQIAMMnCOmZ7cDsBAgAwycI6ZntwOwECADDJwjpme3A7AQIAMMnCOmZ7cDsBAgAwycI6ZntwOwECADDJwjpme3A7AQIAMMnCOmZ7cDsBAgAwycI6ZntwOwECADDJwjpme3A7AQIAMMnCOmZ7cDsBAgAwycI6ZntwOwECADDJwjpme3A7AQIAMMnCOmZ7cDsBAgAwycI6ZntwOwECADDJwjpme3A7AQIAMMnCOmZ7cDsBAgAwycI6ZntwOwECADDJwjpme3A7AQIAMMnCOmZ7cDsBAgAwycI6ZntwOwECADDJwjpme3A7AQIAMMnCOmZ7cDsBAgAwycI6ZntwOwECADDJwjpme3A7AQIAMMnCOmZ7cDsBAgAwycI6ZntwOwECADDJwjpme3A7AQIAMMnCOmZ7cDsBAgAwycI6ZntwOwECADDJwjpme3A7AQIAMMnCOmZ7cDsBAgAwycI6ZntwOwECADDJwjpme3A7AQIAMMnCOmZ7cDsBAgAwycI6ZntwOwECADDJwjpme3A7AQIAMMnCOmZ7cDsBAgAwycI6ZntwOwECADDJwjpme3A7AQIAMMnCOmZ7cDsBAgAwycI6ZntwOwECADDJwjpme3A7AQIAMMnCOmZ7cDsBAgAwycI6ZntwOwECADDJwjpme3A7AQIAMMnCOmZ7cDsBAgAwycI6ZntwOwECADDJwjpme3A7AQIAMMnCOmZ7cDsBAgAwycI6ZntwOwECADDJwjpme3A7AQIAMMnCOmZ7cDsBAgAwycI6ZntwOwECADDJwjpme3A7AQIAMMnCOmZ7cDsBAgAwycI6ZntwOwECADDJwjpme3A7AQIAMMnCOmZ7cDsBAgAwycI6ZntwOwECADDJwjpme3A7AQIAMMnCOmZ7cDsBAgAwycI6ZntwOwECADDJwjpme3A7AQIAMMnCOmZ7cDsBAgAwycI6ZntwOwECADDJwjpme3A7AQIAMMnCOmZ7cDsBAgAwycI6ZntwOwECADDJwjpme3A7AQIAMMnCOmZ7cDsBAgAwycI6ZntwOwECADDJwjpme3A7AQIAMMnCOmZ7cDsBAgAwycI6ZntwOwECADDJwjpme3A7AQIAMMnCOmZ7cDsBAgAwycI6ZntwOwECADDJwjpme3A7AQIAMMnCOmZ7cDsBAgAwycI6ZntwOwECADDJwjpme3A7AQIAMMnCOmZ7cDsBAgAwycICAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAzA8YETFS7LSwEAAAAABJRU5ErkJggg==
[task 2019-10-15T13:27:28.937Z] 13:27:28   INFO - TEST-INFO took 93ms
[task 2019-10-15T13:27:28.954Z] 13:27:28   INFO - PID 26992 | 1571146048946	Marionette	INFO	Stopped listening on port 40548
[task 2019-10-15T13:27:29.237Z] 13:27:29   INFO - Browser exited with return code 0
[task 2019-10-15T13:27:29.237Z] 13:27:29   INFO - PROCESS LEAKS None
[task 2019-10-15T13:27:29.239Z] 13:27:29   INFO - Closing logging queue
[task 2019-10-15T13:27:29.239Z] 13:27:29   INFO - queue closed
[task 2019-10-15T13:27:29.260Z] 13:27:29   INFO - Setting up ssl
[task 2019-10-15T13:27:29.285Z] 13:27:29   INFO - certutil | 
[task 2019-10-15T13:27:29.310Z] 13:27:29   INFO - certutil | 
[task 2019-10-15T13:27:29.330Z] 13:27:29   INFO - certutil | 
[task 2019-10-15T13:27:29.331Z] 13:27:29   INFO - Certificate Nickname                     Trust Attributes
[task 2019-10-15T13:27:29.331Z] 13:27:29   INFO -                               SSL,S/MIME,JAR/XPI
[task 2019-10-15T13:27:29.331Z] 13:27:29   INFO - 
[task 2019-10-15T13:27:29.332Z] 13:27:29   INFO - web-platform-tests                      CT,, 
[task 2019-10-15T13:27:29.332Z] 13:27:29   INFO - 
[task 2019-10-15T13:27:29.388Z] 13:27:29   INFO - Application command: /builds/worker/workspace/build/application/firefox/firefox --marionette about:blank -profile /tmp/tmp2ZjiJ5.mozrunner
[task 2019-10-15T13:27:29.404Z] 13:27:29   INFO - Starting runner
[task 2019-10-15T13:27:29.935Z] 13:27:29   INFO - PID 30205 | 1571146049930	addons.webextension.screenshots@mozilla.org	WARN	Loading extension 'screenshots@mozilla.org': Reading manifest: Invalid extension permission: mozillaAddons
[task 2019-10-15T13:27:29.935Z] 13:27:29   INFO - PID 30205 | 1571146049930	addons.webextension.screenshots@mozilla.org	WARN	Loading extension 'screenshots@mozilla.org': Reading manifest: Invalid extension permission: telemetry
[task 2019-10-15T13:27:29.936Z] 13:27:29   INFO - PID 30205 | 1571146049930	addons.webextension.screenshots@mozilla.org	WARN	Loading extension 'screenshots@mozilla.org': Reading manifest: Invalid extension permission: resource://pdf.js/
[task 2019-10-15T13:27:29.937Z] 13:27:29   INFO - PID 30205 | 1571146049931	addons.webextension.screenshots@mozilla.org	WARN	Loading extension 'screenshots@mozilla.org': Reading manifest: Invalid extension permission: about:reader*
[task 2019-10-15T13:27:32.980Z] 13:27:32   INFO - PID 30205 | 1571146052973	Marionette	INFO	Listening on port 40548
[task 2019-10-15T13:27:33.107Z] 13:27:33   INFO - TEST-START | /css/vendor-imports/mozilla/mozilla-central-reftests/will-change/will-change-stacking-context-clip-path-1.html

Boris, Could you please take a look at this bug?

Flags: needinfo?(boris.chiou)
Assignee: nobody → boris.chiou
Flags: needinfo?(boris.chiou)
Pushed by bchiou@mozilla.com:
https://hg.mozilla.org/integration/autoland/rev/9ca90d25365c
Enable the pref of individual transforms for will-change wpt in vendor-imports. r=hiro
Status: NEW → RESOLVED
Closed: 3 years ago
Resolution: --- → FIXED
Target Milestone: --- → mozilla71
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.