Translate Evangelism letters to Norwegian

VERIFIED FIXED

Status

Tech Evangelism Graveyard
Norwegian
VERIFIED FIXED
16 years ago
3 years ago

People

(Reporter: Marius Kotsbak, Assigned: Tristan Nitot)

Tracking

Details

Attachments

(1 attachment, 2 obsolete attachments)

(Reporter)

Description

16 years ago
User-Agent:       Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.3a) Gecko/20021212
Build Identifier: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.3a) Gecko/20021212

Here is the place to discuss translating of evangelism letters (see bug 86690)
to Norwegian.

Reproducible: Always

Steps to Reproduce:
(Reporter)

Comment 1

16 years ago
Created attachment 109534 [details]
Norwegian version of the tech letter
(Reporter)

Updated

16 years ago
Depends on: 86690
(Reporter)

Comment 2

16 years ago
Could someone norwegian please review my traslation?

Comment 3

16 years ago
Bra initiativ!

Jeg har lest gjennom, og har noen forslag som du kanskje kan ha nytte av?
De er ikke nødvendigvis bedre, men å se en alternativ måte å skrive noe på kan
ofte være nyttig.

Forslag til endringer:
"basert på Gecko Layout engine som Netscape 6, " ->
"basert på layoutmotoren Gecko, som også brukes av for eksempel Netscape 6, "

Jeg er litt usikker på akkurat det med hvordan vi oversetter layout engine. Er
det en del av særnavnet til Gecko, eller er det en mer generell vending? Jeg
tolket det som vanlige ord...

"også vedlegge fungerende" ->
"også legge ved fungerende"

"World Wide Web Consortium (W3C) tekniske anbefalinger" ->
"Tekniske anbefalinger fra World Wide Web Consortium (W3C)" 

Jeg er litt i tvil om denne også:
"basis for deres implementasjon"
"basis for sin implementasjon"

"mozilla.org webutvikler-dokumentasjon" ->
"Dokumentasjon for webutviklere fra mozilla.org"

"om spesifikt å støtte Mozilla og andre nettlesere basert på Gecko layout engine" ->
"om hvordan du bedre kan støtte Mozilla og andre nettlesere basert på
layoutmotoren Gecko"

"i en kryssnettleser-verden" ->
"i en verden med flere ulike nettlesere"

"Når du detekterer nettlesere bygget rundt Netscape Gecko rendering engine, er
det enkleste for deg å sniffe etter "Gecko" enn et spesifikt leverandørnavn
eller hele user agent-strengen." ->
"Når du sjekker om du kjører på nettlesere som bruker layoutmotoren Gecko, er
det enkleste for deg å se etter "Gecko" i user-agent-strengen, ikke
leverandørnavn eller en hel user-agent-streng"

Når det gjelder "sidebars", er jeg litt usikker på hvor oversettbart dette ordet
er. Siderute, kanskje? Å se etter i en norsk oversettelse av Mozilla hadde
kanskje vært lurt.

"Venkman er en fullfunksjonell interaktiv debugger (feilsøker)" ->
"Venkman er et komplett interaktivt feilsøkingsprogram (debugger)" (" for
javascript" ?)

OK, det er en del forslag jeg er litt i tvil om her, men siden det bare er
forslag så sender jeg med hele greia. =)
(Reporter)

Comment 4

16 years ago
Created attachment 109567 [details]
Updated Norwegian letter with most of the comments applied
Attachment #109534 - Attachment is obsolete: true
(Reporter)

Updated

16 years ago
Attachment #109567 - Attachment description: Updated version with most of the comments applied → Updated Norwegian letter with most of the comments applied
(Reporter)

Comment 5

16 years ago
I have then updated the letter. If anyone has more to add/comment, please add a
comment here.

Anders Morken, if you are satisfied with the new version, please state here in
english that you accept it.

Updated

16 years ago
Status: UNCONFIRMED → NEW
Ever confirmed: true

Updated

16 years ago
Blocks: 86690
No longer depends on: 86690
(Reporter)

Comment 6

16 years ago
Created attachment 109634 [details]
Updated version of Norwegian version of the tech letter

Added information on how to validate HTML pages and using tidy to fix errors,
which I think is important to know for webdevs.

Also added some motivation of supporting other browsers than IE, by remarking
palms and cellphones with browsers and the norwegian www.skolelinux.com
(norwegian linux distro for schools).

Someone norwegian, please review these additions.
Attachment #109567 - Attachment is obsolete: true

Comment 7

16 years ago
the english and polish versions of the tech-letter-xx.html have been checked in.
What is the status of this translation? Has it been reviewed? Even if it is out
of date should we check it in anyway?
(Reporter)

Comment 8

16 years ago
It is verified, but slightly modified since that, and not updated to the last
version of the english version. Just check it in CVS and it could be updated later.

Comment 9

16 years ago
checked in. -> fixed. please make additional changes through doctor if necessary
or open a new bug.
Status: NEW → RESOLVED
Last Resolved: 16 years ago
Resolution: --- → FIXED

Comment 10

15 years ago
v
Status: RESOLVED → VERIFIED

Comment 11

15 years ago
-> no
Component: Europe: West → Norwegian
Product: Tech Evangelism → Tech Evangelism Graveyard
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.