Closed Bug 186243 Opened 19 years ago Closed 15 years ago

"Account" vertimas žodžiu "Paskyra" yra labai neintuityvus

Categories

(Mozilla Localizations :: lt / Lithuanian, defect)

x86
All
defect
Not set
normal

Tracking

(Not tracked)

RESOLVED INVALID

People

(Reporter: mantas, Assigned: grigas)

Details

User-Agent:       Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; lt-LT; rv:1.2.1) Gecko/20021130
Build Identifier: Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; lt-LT; rv:1.2.1) Gecko/20021130

Ankstesnëse "Mozilla" versijose "account" buvo iðverstas þodþiu "abonentas". Tai
gal ir nëra pats geriausias varijantas, taèiau tikrai geresnie nei 1.2.1
versijoje pasirodæs "account" vertimas þodþiu "paskyra".

Apie tai, kas lietuviø kalbos specialistø manymu yra abonentas galima
pasiskaityti http://www.likit.lt/all/aisk_zd/a.html

Manau, kad el. paðto terminai turi bûti panaðûs á paprasto paðto terminus.

Beje, atlikus paieðkà www.google.lt paieðkos sistemoje þodþiams paðto +
abonentas gauname maþdaug 153 rezultatus, o atlikus paieðkà paðto + paskyra
tegauname tik maþdaug 10 rezultatø.

Logiðkai màstant norint turëti paðto dëþutæ reikia tapti kaþkokios firmos (pvz
Delfi ar Lietuvos paðto) abonentu, kitaip tariant - klientu.


Reproducible: Always

Steps to Reproduce:
DLKÞ raðo:
abonentas -- kas turi abonementà.
abonementas -- teisë tam tikrà laikà kuo nors naudotis (knygomis,
telefonu ir kt.); dokumentas, suteikiantis tokià teisæ.

TÞÞ raðo:
abonentas -- asmuo, ámonë, organizacija, turinti abonementà.
abonementas -- teisë tam tikrà laikà kuo nors naudotis (biblioteka,
telefonu, elektroniniu paðtu, kompiuteriø tinklu, vieta teatre);
dokumentas, patvirtinantis tà teisæ.

Angliðki ðiø þodþiø atitikmenys elektroniniame paðte bûtø:
abonentas -- user, abonementas -- account. 

Ne visose angliðkose paðto programose vienodai nubrëþiama riba
tarp ðiø dviejø þodþiø, pvz., kai kur account name = user name. 

Rusai „Mozillos“ el. paðte „account“ verèia „uèetnaja zapis“.

Mes pradþioje bandëme vartoti „abonementà“, bet pabijojome, kad
jis per ilgas ir gali bûti painiojamas su abonentu. Po to bandëme
jo iðvengti, bet ne visur pavykdavo tai sklandþiai padaryti.
Paskutinëje 1.2.1 versijoje pabandëme „account“ versti „paskyra“
(toká vertimà pateikia V. Þalkauskas naujame, jau aprobuotame þodyne).
Bet, matyt dar reikia pagalvoti. Vienas galimø sprendimø -- pakoreguoti
ribà tarp „user“ ir „account“.   

Ar ši klaida vis dar laikytina klaida? Manau, lietuviai jau priprato prie „Paskyros“, ar ne?
Panašu, jog ši „problema“ jau nebeaktuali.
Status: NEW → RESOLVED
Closed: 15 years ago
Resolution: --- → INVALID
Summary: "Account" vertimas þodþiu "Paskyra" yra labai neintuityvus → "Account" vertimas �od�iu "Paskyra" yra labai neintuityvus
Summary: "Account" vertimas �od�iu "Paskyra" yra labai neintuityvus → "Account" vertimas žodžiu "Paskyra" yra labai neintuityvus
Problema vis dar aktuali, tiesiog vasara yr netinkamas laikas sulaukti greitos reakcijos iš naudotojų...
Status: RESOLVED → REOPENED
Resolution: INVALID → ---
Na tarkime, jog aktuali.

Tokiu atveju man „paskyra“ skamba mieliau ir lietuviškiau, negu „abonementas“ (ką tektų vartoti, nes „abonentas“, pasak comment #1 , yra kas kita).

Būtų įdomu sužinoti, ką patys vertėjai apie tai galvoja dabar, praėjus beveik keturiems metams po šios klaidos pranešimo.
(In reply to comment #5)
> Na tarkime, jog aktuali.
> 
> Tokiu atveju man „paskyra“ skamba mieliau ir lietuviškiau, negu
> „abonementas“ (ką tektų vartoti, nes „abonentas“, pasak comment #1 ,
> yra kas kita).

Abonentas puikiausiai tinka naudoti vietoj paskyros, nemažai kas jau dabar naudoja šį žodį, pažiūrėk pvz. Mokslo festivalio "Erdvėlaivis Žemė" svetainę:

http://www.mokslofestivalis.lt/2005met%C5%B3festivalis/Festivalioprograma/tabid/69/ctl/Login/Default.aspx

> Būtų įdomu sužinoti, ką patys vertėjai apie tai galvoja dabar, praėjus
> beveik keturiems metams po šios klaidos pranešimo.
(In reply to comment #6)
> (In reply to comment #5)
> > Tokiu atveju man „paskyra“ skamba mieliau ir lietuviškiau, negu
> > „abonementas“ (ką tektų vartoti, nes „abonentas“, pasak comment #1 ,
> > yra kas kita).
> 
> Abonentas puikiausiai tinka naudoti vietoj paskyros, nemažai kas jau dabar
> naudoja šį žodį, pažiūrėk pvz. Mokslo festivalio "Erdvėlaivis Žemė"
> svetainę:
> 
> http://www.mokslofestivalis.lt/2005met%C5%B3festivalis/Festivalioprograma/tabid/69/ctl/Login/Default.aspx

„Paskyra“ taip pat kuo puikiausiai tinka, o tas faktas, kad „abonentas“ plačiai naudojamas, jokiu būdu nemažina „paskyros“ tinkamumo (ir nedidina „abonento“ tinkamumo). Internete galima surasti daugybę plačiai vartojamų bet nevartotinų „lietuviškų“ terminų. Tai nieko neįrodo.

„Paskyra“ tikrai nebus keičiama į „Abonentą“. Priežastys - Comment #1.
Status: REOPENED → RESOLVED
Closed: 15 years ago15 years ago
Resolution: --- → INVALID
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.