Parsiuntimo tvarkyklëje neveikia mygtukas "Savybës"

RESOLVED FIXED

Status

Mozilla Localizations
lt / Lithuanian
RESOLVED FIXED
15 years ago
15 years ago

People

(Reporter: Inga Charina, Assigned: Gintautas Grigas)

Tracking

Firefox Tracking Flags

(Not tracked)

Details

(Reporter)

Description

15 years ago
User-Agent:    Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.2) Gecko/20021205 Debian/1.2.1-0
Build Identifier: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.2) Gecko/20021205 Debian/1.2.1-0

Parsiuntimo tvarkyklėje paspaudus mygtuką "Savybės" vietoj parsisiuntimo dialogo
atsiranda klaidos pranešimas:

XML sintaksės klaida: neapibrėžtas objektas\nVieta:
chrome://global/content/nsProgressDialog.xul\nEilut&#279; 98, Stulpelis 42:<data
id="string.unknownSavingTitle">&unknownSavingTitle;</data>           
                -----------------------------------------^

Reproducible: Always

Steps to Reproduce:
1.Prad&#279;ti si&#371;sti koki&#261; nors byl&#261;
2.Paspausti mygtuk&#261; "Savyb&#279;s" parsiuntimo tvarkykl&#279;je.

Actual Results: 
atsiranda klaidos pranešimas:
XML sintaks&#279;s klaida: neapibr&#279;žtas objektas\nVieta:
chrome://global/content/nsProgressDialog.xul\nEilut&#279; 98, Stulpelis 42:<data
id="string.unknownSavingTitle">&unknownSavingTitle;</data>           
                -----------------------------------------^

Expected Results: 
atsiranda parsisiuntimo dialogas

Ši klaida atsirado Mozilla 1.2.1 versijoje
(Reporter)

Updated

15 years ago
Summary: Parsiuntimo tvarkykl&#279;je neveikia mygtukas "Savyb&#279;s" → Parsiuntimo tvarkyklëje neveikia mygtukas "Savybës"
(Assignee)

Comment 1

15 years ago
Klaida pataisyta ádiegimo byloje ir kalbos byloje.
Norint iðtaisyti klaidà anksèiau ádiegtoje versijoje
pakanka parsisiøsdinti ir ádiegti bylà Langltlt.xpi
Status: UNCONFIRMED → RESOLVED
Last Resolved: 15 years ago
Resolution: --- → FIXED
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.