Mam Problem z ustawieniem serwera PROXY, po ponownym w��czeniu FIREFOXa ustawienia wracaj� do standardowych

RESOLVED INVALID

Status

()

RESOLVED INVALID
13 years ago
10 years ago

People

(Reporter: intermat, Unassigned)

Tracking

Firefox Tracking Flags

(Not tracked)

Details

(Reporter)

Description

13 years ago
User-Agent:       Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl-PL; rv:1.7.10) Gecko/20050717 Firefox/1.0.6
Build Identifier: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl-PL; rv:1.7.10) Gecko/20050717 Firefox/1.0.6

Po ustawieniu adresu proxy (w Narzêdzia->Opcje->Ogólne->ustawienia po³±czenia) w rêcznym ustawieniu adresu proxy ustawienia dzia³aj± tylko do zamkniêcia Firefoxa. Po ponownym jego w³±czeniu ustawienia wracaj± do "Bezpo¶rednie po³±czenie z internetem" PROSZÊ O POMOC

If you want to see it in English just send me an e-mail intermat@o2.pl I can translate it for you than.

Best wishes

Reproducible: Always

Steps to Reproduce:
1.Próbowa³em wieloktronie ustawiaæ proxy
2.
3.

Actual Results:  
bez skutku. dalej po ponownym uruchomieniu firefoxa powracaj± stare ustawienia i nie ³±czê siê przez proxy, a zeby siê przez nie po³±czyæ musze je od nowa wpisywaæ. Firefox ich nie zapamiêtuje

Expected Results:  
Jak raz wpiszê proxy, to ¿eby by³o dopóki sam nie zadecyduje inaczej, czyli tak¿e po ponownym w³±czeniu FIREFOXa
(In reply to comment #0)
> If you want to see it in English just send me an e-mail intermat@o2.pl I can
> translate it for you than.

Yes, please.
Summary: Mam Problem z ustawieniem serwera PROXY, po ponownym w³±czeniu FIREFOXa ustawienia wracaj± do standardowych → Mam Problem z ustawieniem serwera PROXY, po ponownym w��czeniu FIREFOXa ustawienia wracaj� do standardowych
(Reporter)

Comment 2

13 years ago
I can try to translate this ;-)

I have a problem connected with writting(instaling) proxy adress. When I write the proxy adress in Conetion options(settings) It works but when I restart my FIREFOX the proxy settings retunrs to blank(direct connetion=no proxy). Why FireFox doesn't remember this proxy adress?

I hope I haven't done many mistakes =)

Pozdrawiam
Mateusz

Comment 3

13 years ago
doesn't appear that this should be security sensitive.
(Reporter)

Comment 4

13 years ago
OK, THANKs. Problem has gone. A program(changing proxy) edit user.js. When I uninstall this program. Problem was solved. =)
(Reporter)

Comment 5

13 years ago
OK, THANKs. Problem has gone. A program(changing proxy) edit user.js. When I uninstall this program. Problem was solved. =)
Status: UNCONFIRMED → RESOLVED
Last Resolved: 13 years ago
Resolution: --- → FIXED
Group: security

Comment 6

10 years ago
REOPEN: (not fixed by code change).

ah, this might be what is going on w/ the other bugs I reopened....
Status: RESOLVED → UNCONFIRMED
Resolution: FIXED → ---

Comment 7

10 years ago
RESOLVED/INVALID.
Status: UNCONFIRMED → RESOLVED
Last Resolved: 13 years ago10 years ago
Resolution: --- → INVALID

Updated

10 years ago
Blocks: 448634
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.