Sunbird 0.5: Localization issues in the New Task window

RESOLVED FIXED

Status

Mozilla Localizations
sv-SE / Swedish
--
minor
RESOLVED FIXED
11 years ago
11 years ago

People

(Reporter: mats, Assigned: Stefan Lewitas)

Tracking

(Depends on: 1 bug)

Firefox Tracking Flags

(Not tracked)

Details

Attachments

(1 attachment)

(Reporter)

Description

11 years ago
Created attachment 266782 [details]
Screenshot

Sunbird 0.5: Localization issues in the New Task window

STEPS TO REPRODUCE
1. start sv-SE localized version of Sunbird 0.5 RC1
2. click on "Ny uppgift" (New Task)
3. click "Fler" (More)

ACTUAL RESULT
see attached screenshot

Suggested improvements (in swedish):

Ny Uppgift har tre kollisioner och en saknad accesskey:

i - Rubrik,    Prioritet
p - Plats,    Påminnelse
a - Datum
t - Förfallodatum
k - Kalender
b - Beskrivning
e - Deltagare
u - URL,     Upprepa
o - Kategorier
s - Sekretess
å - Återkommande
ö - "Besök URL"

accesskey saknas för: Status


Ny Uppgift - Återkommande... dialogen:

"Återupprepa i" borde vara "Återupprepa"

Lägg gärna till följande accesskeys:

i - Inträffar
v - Var
n - Inget slutdatum
å - Återupprepa
t - Återupprepa tills

Comment 1

11 years ago
Hej Stefan, här får du lite mer att jobba med:)

Mats, tyvärr kan vi inte i språkfilerna lägga till accesskeys som vi vill, accesskey-attribut måste vara satt i xul-filerna först. Vet faktiskt inte varför det inte är gjort i dom fall du hittade.
(Reporter)

Updated

11 years ago
Depends on: 382696
(Assignee)

Comment 2

11 years ago
Changed as suggested.

Thanks for the feedback!

Updated

11 years ago
Assignee: hasse → stefan.lewitas

Updated

11 years ago
Status: NEW → RESOLVED
Last Resolved: 11 years ago
Resolution: --- → FIXED
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.