Revision of the certificate dialogs in security/manager (sv-SE)

RESOLVED FIXED

Status

Mozilla Localizations
sv-SE / Swedish
--
minor
RESOLVED FIXED
10 years ago
3 years ago

People

(Reporter: Lars P M, Assigned: Lars P M)

Tracking

Firefox Tracking Flags

(Not tracked)

Details

Attachments

(3 attachments, 2 obsolete attachments)

(Assignee)

Description

10 years ago
User-Agent:    Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; sv-SE; rv:1.9pre) Gecko/2008032900 SeaMonkey/2.0a1pre
Build Identifier: *

There are some minor inconsistencies and ambiguousness in the Swedish translation of terms regarding certificates, found in the security/manager dialogs. These dialogs are shared between Fx and SM. After consulting Hasse, I open this bug to collect all translation concerns regarding certificates.

Reproducible: Always

Steps to Reproduce:
De flesta dialoger kan man nå via inställningarna.

Firefox: Inställningar >> Avancerat >> Kryptering
Seamonkey: (Legacy Prefwindow) >> (Migrated: Integritet och säkerhet) >> Certifikat/Validering
(Assignee)

Comment 1

10 years ago
Jag samlar ihop sådant som bör ändras och gör en patch senare.
___________________________________________________________

Ang. översättningen av "Software Security Device": För närvarande finns det två olika översättningar, enligt nedan.

# 32 bytes long after conversion to UTF8 : 18 positioner
PrivateTokenDescription=Programvaruenheten
# 32 : 25 positioner
Fips140TokenDescription=Programvaruenheten (FIPS)
# 32 : 17 positioner
InternalToken=Säkerhetsenheten

Föreslår i stället:
# 32 bytes long after conversion to UTF8 : 24 positioner
PrivateTokenDescription=Programsäkerhetsenheten
# 32 : 31 positioner
Fips140TokenDescription=Programsäkerhetsenheten (FIPS)
# 32 : 24 positioner
InternalToken=Programsäkerhetsenheten 
__________________________________________________________

Ang. dialogen i "Redigera inställningarna för CA-certifikat" (Certifikathanteraren >> Utfärdare >> Redigera): På uppmaningen att bestämma tilliten till certifikatet används i svaren på engelska hjälpverbet "can", men den bokstavliga översättningen till "kan" kan ;-) ge intrycket att certifikatet har en /förmåga/ att identifiera... men syftet är att ge /tillåtelser/. Jag föreslår därför i stället "får", så att alternativen lyder "Detta certifikat får identifiera [...]".

Comment 2

10 years ago
Det låter som vettiga förslag.
Assignee: hasse → lars.pm
Status: UNCONFIRMED → NEW
Ever confirmed: true
(Assignee)

Comment 3

10 years ago
OK, comment 1 spikad, här följer en svårare sak :-)

Ang. CRL/Spärrlistor: en-US använder i princip en långform - "Certificate Revocation Lists (CRL)" - och en kortform - "CRL" - (samt plural "CRLs"), medan sv-SE har långformen "Listor över indragna certifikat (CRL)" men två kortformer, nämligen "spärrlista" ("spärrlistor") och "CRL" ("CRL:er"). Det vore renare om vi bara hade en kortform och tog bort "CRL", men frågan är om förkortningen ska utrotas helt, eller till exempel behållas inom parentesen i långformen, eftersom CRL är en teknisk benämning, och därmed har fördelen av att vara exakt. Jfr användningen i sekvensen (Fx) Kryptering >> Spärrlistor >> Importera.

Comment 4

10 years ago
Utan att ha gått igenom varje användning så verkar "spärrlista" som enda kortform OK. Den är mer lättförståelig.

Att ta bort förkortningen från den långa formen är däremot en svårare fråga. I en-US används väl den långa formen mycket för att förklara förkortningen CRL för att dom sedan ska kunna använda kortformen CRL i dialogrutorna. Och om vi tar bort kortformen CRL så blir det ju inte lika viktigt att ha den kvar i långformen. Fast å andra sidan gör den ett bra jobb som otvetydigt namn på den här sortens spärrlistor. Så jag röstar nog för att behålla den.

En nackdel med att skrota kortformen CRL är dock att kopplingen mellan den långa formen "Listor över indragna certifikat (CRL)" och kortformen "Spärrlistor" kanske inte blir helt självklar?
(Assignee)

Comment 5

10 years ago
(In reply to comment #4)
> En nackdel med att skrota kortformen CRL är dock att kopplingen mellan den
> långa formen "Listor över indragna certifikat (CRL)" och kortformen
> "Spärrlistor" kanske inte blir helt självklar?

Kanske "Listor över indragna certifikat (CRL: spärrlistor)"
eller "Spärrlistor över indragna certifikat (CRL)"?

Comment 6

10 years ago
Ja, "Spärrlistor över indragna certifikat (CRL)" skulle vi mycket väl kunna använda.

Comment 7

10 years ago
> Kanske "Listor över indragna certifikat (CRL: spärrlistor)"
> eller "Spärrlistor över indragna certifikat (CRL)"?

Ett problem med "CRL" är ju att det inte finns någon svensk koppling till termen. Men det kanske är ett vedertaget begrepp? 

Om CRL inte är ett vedertaget begrepp verkar "Listor över indragna certifikat (spärrlistor)" kombinerat med att använda "spärrlista" istället för "CRL" vettigt. Men det är klart, andra program kanska använder "CRL" utan någon koppling till vad förkortningen står för?

Spontant känner jag att "Spärrlistor över indragna certifikat" haltar lite. Känns det inte lite som att man säger samma sak två gånger (spärrlista + indragna)? "Spärrlistan" är ju en lista över certifikat som blivit spärrade (indragna).

Comment 8

10 years ago
Det är klart, vi använder ju "Programsäkerhetsenheten (FIPS)". Och det finns ju alltid Hjälpen att titta i ;-)
(Assignee)

Comment 9

10 years ago
(In reply to comment #7)
> Om CRL inte är ett vedertaget begrepp verkar "Listor över indragna certifikat
> (spärrlistor)" kombinerat med att använda "spärrlista" istället för "CRL"
> vettigt. Men det är klart, andra program kanska använder "CRL" utan någon
> koppling till vad förkortningen står för?
Ja, gör en sökning på svenska sidor, så hittar du den, bl.a. på Microsofts svenska support, där den f.ö. kombineras med "återkallade certifikat".

> Spontant känner jag att "Spärrlistor över indragna certifikat" haltar lite.
> Känns det inte lite som att man säger samma sak två gånger
Jo, det är tårta på tårta, men det löser problemet :-) 

Låt mig ta upp ett par andra saker så länge.
_________________________________________________

I Certifikatvisaren står "SHA1 fingeravtryck" resp. "MD5 fingeravtryck". Det ska väl rimligen vara "SHA1-fingeravtryck" och "MD5-fingeravtryck"?
_________________________________________________

I (Fx) Kryptering >> Säkerhetsenheter öppnas Enhetshanteraren. Där återfinns "Inbyggda rotmoduler", men originalet säger "Builtin Roots Module". Alltså, plural på "rot" och singular på "modul". Det torde alltså handla om en (1) inbyggd modul med flera rötter/rotar, eller går det på ett ut i sammanhanget?

Comment 10

10 years ago
(In reply to comment #9)
>
> I Certifikatvisaren står "SHA1 fingeravtryck" resp. "MD5 fingeravtryck". Det
> ska väl rimligen vara "SHA1-fingeravtryck" och "MD5-fingeravtryck"?

Ja.
 
> I (Fx) Kryptering >> Säkerhetsenheter öppnas Enhetshanteraren. Där
> återfinns "Inbyggda rotmoduler", men originalet säger "Builtin Roots Module".
> Alltså, plural på "rot" och singular på "modul". Det torde alltså handla om
> en (1) inbyggd modul med flera rötter/rotar, eller går det på ett ut i
> sammanhanget?

Ja, det borde nog stå "Inbyggd rotmodul" där.
(Assignee)

Comment 11

10 years ago
Det finns en dialog i spärrlistehanteraren, som talar om "[...] before Next Update date": <http://mxr.mozilla.org/seamonkey/source/security/manager/locales/en-US/chrome/pippki/pref-validation.dtd#61> Översättningen lyder "[...] före Nästa uppdatering-datum". Jag är inte så förtjust i de här konstruktionerna, där man ersätter genitiv med bindestreck. Man skulle ju kort och gott kunna skriva "[...] före nästa uppdateringsdatum", men om det är angeläget att märka ut "Nästa uppdatering" som ett slags rubrikegennamn, kan man hellre (i denna och andra dialoger konstruktionen förekommer) skriva "[...] före datum för Nästa uppdatering".
(Assignee)

Comment 12

10 years ago
<!ENTITY pkcs12.setpassword.label1 "Certificate backup password:">
<!ENTITY pkcs12.setpassword.label2 "Certificate backup password (again):">
har en lite förenklad svensk översättning såsom
 label1 "Lösenord för säkerhetskopian:"
 label2 "Bekräfta lösenordet:"
men det borde nog vara lika stringent som originalet, alltså
 label1 "Lösenord för certifikatets säkerhetskopia:">
 label2 "Lösenord för certifikatets säkerhetskopia (igen):">

Comment 13

10 years ago
(In reply to comment #11)
> Översättningen lyder "[...] före Nästa uppdatering-datum". Jag är inte så
> förtjust i de här konstruktionerna, där man ersätter genitiv med
> bindestreck. Man skulle ju kort och gott kunna skriva "[...] före nästa
> uppdateringsdatum", men om det är angeläget att märka ut "Nästa
> uppdatering" som ett slags rubrikegennamn, kan man hellre (i denna och andra
> dialoger konstruktionen förekommer) skriva "[...] före datum för Nästa
> uppdatering".

"Nästa uppdatering" är en av kolumnrubrikerna, men om vi använder "nästa uppdateringsdatum" i texten så fattar förhoppningsvis folk ändå att det är det datumet som avses.

Angående comment #12, visst!
(Assignee)

Comment 14

10 years ago
Det finns en grupp redigeringsdialoger i pippki/certManager.dtd, där översättningen avviker en del från originalet (några i comment 1):

certmgr.editcert.title        "Edit Security Certificate Settings"
 NY TEXT: "Redigera inställningarna för säkerhetscertifikat"
certmgr.editcacert.title       "Edit CA certificate trust settings"
 NY TEXT: "Redigera tillitsinställningarna för CA-certifikat"
certmgr.editsslcert.title      "Edit web site certificate trust settings"
 NY TEXT: "Redigera tillitsinställningarna för webbplatscertifikat"
certmgr.editcert.edittrust      "Edit trust settings:"
 NY TEXT: "Redigera tillitsinställningarna:"
certmgr.editsslcert.edittrust    "Edit certificate trust settings:"
 NY TEXT: "Redigera tillitsinställningarna för certifikatet:"
certmgr.editemailcert.title     "Edit email certificate trust settings"
 NY TEXT: "Redigera tillitsinställningarna för e-postcertifikat"
certmgr.editemailcert.edittrust   "Edit certificate trust settings:"
 NY TEXT: "Redigera tillitsinställningarna för certifikatet:"
(Assignee)

Comment 15

10 years ago
Se Certifikatvisaren, fliken Allmänt. Jfr texten i pippki/pippki.properties:
#Cert verification
certVerified=This certificate has been verified for the following uses:
 översätts f.n. med =Detta certifikat har utfärdats för följande syften:
 NY TEXT: =Detta certifikat har verifierats för följande tillämpningar:
(Assignee)

Comment 16

10 years ago
Jfr texten i pippki/pippki.dtd:
downloadCert.trustSSL "Trust this CA to identify web sites."
downloadCert.trustEmail "Trust this CA to identify email users."
downloadCert.trustObjSign "Trust this CA to identify software developers."

 översätts f.n. med det litet försäkrande, nästan löftesgivande :-) 
trustSSL "Lita på att denna CA identifierar webbplatser."
trustEmail "Lita på att denna CA identifierar e-postanvändare."
trustObjSign "Lita på att denna CA identifierar utvecklare av programvara."

 bör nog korrigeras till
 trustSSL "Lita på denna CA för identifiering av webbplatser."
 trustEmail "Lita på denna CA för identifiering av e-postanvändare."
 trustObjSign "Lita på denna CA för identifiering av programvaruutvecklare." 
(Assignee)

Comment 17

10 years ago
(In reply to comment #9)
> > Spontant känner jag att "Spärrlistor över indragna certifikat" haltar lite.
> > Känns det inte lite som att man säger samma sak två gånger
> Jo, det är tårta på tårta, men det löser problemet :-) 
 
Det kan nog vara värt att pröva "Spärrlistor över indragna certifikat (CRL)", åtminstone i en första patch.

Om det inte finns fler synpunkter, så gör jag en patch i kväll på basis av alla kommentarer ovan.
Status: NEW → ASSIGNED
(Assignee)

Comment 18

10 years ago
Created attachment 313157 [details] [diff] [review]
Certificate dialogs revised

Changes the dialogs according to the comments in the bug plus a few obvious corrections on the fly.
(Assignee)

Comment 19

10 years ago
Comment on attachment 313157 [details] [diff] [review]
Certificate dialogs revised

Har upptäckt fler avvikelser från en-us, så jag återkommer med en ny patch.
Attachment #313157 - Attachment is obsolete: true
(Assignee)

Comment 20

10 years ago
Created attachment 313325 [details] [diff] [review]
Certificate dialogs revised v2

As before, but adding "indragna certifikat" instead of "återkallade certifikat" everywhere; "programutvecklare" instead of "programvaru-tillverkare/utvecklare" (cp. comment 16), "Nytt lösenord (igen)" instead of "Bekräfta lösenord" also related to the master password (cp. comment 12), and some trivial corrections.

Hasse, tycker du att vi ska pröva den här patchen?

Comment 21

10 years ago
Comment on attachment 313325 [details] [diff] [review]
Certificate dialogs revised v2

Ser bra ut. Ett par frågor bara ...

>Index: pipnss/nsserrors.properties
>===================================================================

>-SEC_ERROR_REVOKED_CERTIFICATE=Den andra partens certifikat har återkallats.
>+SEC_ERROR_REVOKED_CERTIFICATE=Den andra partens certifikat har indragits.

Är inte "dragits in" en oftare använd form?

>Index: pipnss/pipnss.properties
>===================================================================

>-PSMERR_HostReusedIssuerSerial=Du har mottagit ett ogiltigt certifikat. Kontakta serveradministratören eller e-postkorrespondenten och ge dem följande information:\n\nDitt certifikat innehåller samma serienummer som ett annat certifikat utgivet av certifikatutfärdaren. Skaffa ett nytt certifikat med ett unikt serienummer.
>+PSMERR_HostReusedIssuerSerial=Du har mottagit ett ogiltigt certifikat. Kontakta serveradministratören eller kundtjänst och ge dem följande information:\n\nDitt certifikat innehåller samma serienummer som ett annat certifikat utfärdat av certifikatutfärdaren. Skaffa ett nytt certifikat med ett unikt serienummer.

Vill du byta ut "e-postkorrespondenten" mot "kundtjänst här? I en-US står det "Please contact the server administrator or email correspondent ..."

>+NotImportingUnverifiedCert=Det här certifikatet kan inte verifieras och kommer inte att importeras. Utfärdaren av certifikatet kan vara okänd eller inte betrodd, certifikatet kan ha förfallit eller indragits, eller så kan certifikatet sakna ett godkännande.

"dragits in"?
(Assignee)

Comment 22

10 years ago
(In reply to comment #21)
> >-SEC_ERROR_REVOKED_CERTIFICATE=Den andra partens certifikat har återkallats.
> >+SEC_ERROR_REVOKED_CERTIFICATE=Den andra partens certifikat har indragits.
> 
> Är inte "dragits in" en oftare använd form?
Jo, och spontant låter det bättre, men jag ville behålla den formmässiga kopplingen till "indragna" certifikat, alltså göra tydligt att certifikatet inte bara dragits in utan hamnat på en lista över indragna certifikat. Att du reagerar på formen innebär nog att jag har fel :-) så vi bör ändra det.

> >-Kontakta serveradministratören eller e-postkorrespondenten
> >+Kontakta serveradministratören eller kundtjänst 
> 
> Vill du byta ut "e-postkorrespondenten" mot "kundtjänst här? I en-US står
> det "Please contact the server administrator or email correspondent ..."
Jag tror inte vi kan använda "e-postkorrespondenten", för det betyder ju bara en person - vem som helst - som korresponderar med e-post. Den man ska kontakta är någon som kan åtgärda problemet med det förfallna certifikatet, och om man alltså inte kan få tag på serveradmin, så kan man alltid få tag på den som läser e-posten på företaget, och det är kundtjänst. I alla fall kom jag inte på något bättre, men kommer du på det, så ändra det, för "kundtjänst" är säkert onödigt långt från en-US.

> >+indragits
> 
> "dragits in"?
Ja, på alla ställen med supinum, så får vi då använda den delade formen.

Comment 23

10 years ago
(In reply to comment #22)

> Jag tror inte vi kan använda "e-postkorrespondenten", för det betyder ju bara
> en person - vem som helst - som korresponderar med e-post.

Men kan det inte vara just en privatperson som använder ett klientcertifikat för att kryptera eller signera sin e-post? Det här felmeddelandet kan man väl också stöta på i ett e-postprogram.
(Assignee)

Comment 24

10 years ago
Ja, så är det förstås :-[ Mitt förslag är att vi skriver "Kontakta serveradministratören eller den du korresponderar med och ge dem..."

Comment 25

10 years ago
Checked in.

Checking in pipnss/nsserrors.properties;
/l10n/l10n/sv-SE/security/manager/chrome/pipnss/nsserrors.properties,v <-- nsserrors.properties
new revision: 1.3; previous revision: 1.2
done
Checking in pipnss/pipnss.properties;
/l10n/l10n/sv-SE/security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties,v <-- pipnss.properties
new revision: 1.30; previous revision: 1.29
done
Checking in pippki/certManager.dtd;
/l10n/l10n/sv-SE/security/manager/chrome/pippki/certManager.dtd,v <-- certManager.dtd
new revision: 1.17; previous revision: 1.16
done
Checking in pippki/pippki.dtd;
/l10n/l10n/sv-SE/security/manager/chrome/pippki/pippki.dtd,v <-- pippki.dtd
new revision: 1.8; previous revision: 1.7
done
Checking in pippki/pippki.properties;
/l10n/l10n/sv-SE/security/manager/chrome/pippki/pippki.properties,v <-- pippki.properties
new revision: 1.25; previous revision: 1.24
done
Checking in pippki/pref-masterpass.dtd;
/l10n/l10n/sv-SE/security/manager/chrome/pippki/pref-masterpass.dtd,v <-- pref-masterpass.dtd
new revision: 1.6; previous revision: 1.5
done
Checking in pippki/pref-validation.dtd;
/l10n/l10n/sv-SE/security/manager/chrome/pippki/pref-validation.dtd,v <-- pref-validation.dtd
new revision: 1.10; previous revision: 1.9
done
(Assignee)

Comment 26

10 years ago
OK! Då får vi se hur det tar sig ut i de första nattliga nu. De här förändringarna kommer ju att tarva förändringar också i SUMO-hjälpen, men hur det fungerar vet jag inte. Hjälpfilerna i SM är uppdaterade genom bug 410507.
(Assignee)

Comment 27

10 years ago
Created attachment 313718 [details] [diff] [review]
Dialogs picky corrections

"andra platser" >> "andra webbplatser"
"...hanteraren till att" >> "...hanteraren för att"

Comment 28

10 years ago
 <!ENTITY setPassword.newPassword.label "Nytt lösenord:">
-<!ENTITY setPassword.reenterPassword.label "Bekräfta lösenordet:">
+<!ENTITY setPassword.reenterPassword.label "Nytt lösenord (igen):">

Hmm, kan detta missförstås på så sätt att användaren skriver in ett nytt lösenord igen? Alltså (om jag har förstått sammanhanget rätt), finns det risk att följande kan hända?

1) Användaren skriver in det nya lösenordet "abcdefg"
2) Användaren ser "Nytt lösenord (igen):" och tänker "oj, ett *till* lösenord", skriver därefter in "xyzåäö"
(Assignee)

Comment 29

10 years ago
(In reply to comment #28)
> +<!ENTITY setPassword.reenterPassword.label "Nytt lösenord (igen):">
> 
> Hmm, kan detta missförstås på så sätt att användaren skriver in ett nytt
> lösenord igen?

Antagligen, men det är först när samma nya lösenord har skrivits två gånger som OK-knappen blir klickbar :-) Den förändrade översättningen är ordagrann med en-US, så om amerikanerna förstår... 

Den här konstruktionen med "(again)" hellre än "Confirm" används på ett ställe till i PSM, så det är väl vad man anser vara tydligast.

Comment 30

10 years ago
> Den förändrade översättningen är
> ordagrann med en-US, så om amerikanerna förstår... 

Jo, fast man behöver ju inte vara ordagrann - det handlar ju om anpassning till den lokala traditionen/kulturen/språket ;-)

Anledningen till att jag reagerar är att jag tror inte jag sett den konstruktionen på svenska förut (kollade just i OS X inställningar av huvudlösenordet och där står det "bekräfta").

(Assignee)

Comment 31

10 years ago
(In reply to comment #30)
> huvudlösenordet och där står det "bekräfta").

Jfr comment 12 och se hur upprepningen av uppmaningen manar till noggrannhet. "Bekräfta" blir mer som Verkställ med en knapptryckning.

(Assignee)

Comment 32

10 years ago
Created attachment 313744 [details] [diff] [review]
Dialogs picky corrections v2

the same plus addressing comment 28

Comment 33

10 years ago
Checked in "Dialogs picky corrections v2"

Checking in certManager.dtd;
/l10n/l10n/sv-SE/security/manager/chrome/pippki/certManager.dtd,v <-- certManager.dtd
new revision: 1.18; previous revision: 1.17
done
Checking in pippki.dtd;
/l10n/l10n/sv-SE/security/manager/chrome/pippki/pippki.dtd,v <-- pippki.dtd
new revision: 1.9; previous revision: 1.8
done
Checking in pref-security.dtd;
/l10n/l10n/sv-SE/security/manager/chrome/pippki/pref-security.dtd,v <-- pref-security.dtd
new revision: 1.4; previous revision: 1.3
done
Checking in pref-validation.dtd;
/l10n/l10n/sv-SE/security/manager/chrome/pippki/pref-validation.dtd,v <-- pref-validation.dtd
new revision: 1.11; previous revision: 1.10
done
(Assignee)

Comment 34

10 years ago
Created attachment 313811 [details] [diff] [review]
Shorter string for Fx dialog window

I Fx/Linux blir översättningen av följande sträng för lång och går utanför dialogrutans kant: /crlImportNewCRLTitle=Import Certificate Revocation List/
För att rymmas får strängen inte vara längre än originalet, och patchen kortar ned den till /crlImportNewCRLTitle=Importera spärrlista (CRL)/. Se Kryptering >> Spärrlistor >> Importera.

För övrigt ser allt ut som det ska i SM/Windows 2000 och Fx/Ubuntu.
Attachment #313718 - Attachment is obsolete: true

Comment 35

10 years ago
Tack för att du upptäckte detta!

Checking in pippki.properties;
/l10n/l10n/sv-SE/security/manager/chrome/pippki/pippki.properties,v <-- pippki.properties
new revision: 1.26; previous revision: 1.25
done
(Assignee)

Comment 36

10 years ago
Den sista ändringen tog sig väl ut, så jag avslutar buggen nu. Tack Hasse, och tack Stefan för bra synpunkter!

Resolved. Fixed.
Status: ASSIGNED → RESOLVED
Last Resolved: 10 years ago
Resolution: --- → FIXED
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.