[sk] Translate category names and descriptions into Slovak for Open To Choice website

RESOLVED FIXED

Status

Websites Graveyard
opentochoice.org
RESOLVED FIXED
8 years ago
7 years ago

People

(Reporter: stas, Assigned: wladow)

Tracking

Details

(Whiteboard: [l10n])

(Reporter)

Description

8 years ago
We are adding categories for the blog posts on opentochoice.org that require
translations (names and descriptions of the categories). 

Please translate the following category names and descriptions and paste them
into this bug, thanks! :)==============================
home
==============================

browser choice matters 

The Web browser is the lens through which we look at the virtual world, and the
medium by which we connect, learn, share and collaborate. The browser you
choose is responsible for providing you with the necessary tools to manage your
online life, and to protect your privacy and security.

This site was created as a place to learn, discuss and share the issues around
choosing your browser. Join us!


==============================
about browser choice
==============================

If you’re a Windows PC user in Europe and use Internet Explorer as your default
browser, you’ll see a screen in Internet Explorer asking you to choose your
browser. It’s an important opportunity to take control of your online life and
make a decision that has implications on your privacy, security and how you use
the Web.

We encourage you to think about what matters most to you about your browser. Is
it protecting your privacy? Security against viruses and other threats? High
performance? Unique features?  Take time to understand the options on the
<a>Browser Choice screen</a> so you can make an informed choice.


==============================
the facts
==============================

We commissioned a study* to better understand what people know about browsers
and the various options that are available.  This study was conducted in six
European countries, and we’ll be sharing the results with you over the next few
weeks. Stay tuned. 

* Study conducted by Ipsos MORI in France, Germany Italy, Poland, Spain and UK.


==============================
get involved
==============================

The Web browser is the most important tool for managing your online life, but
millions of Europeans are unaware that they have a browser choice.

Let’s change that! Find out how to get the word out about the Browser Choice
screen. Even if you have as little as 30 seconds, you can still help.


==============================
press centre
==============================

You will find news and announcements, coverage, useful links, reference
material and images here. 
For media enquiries please email press [at] opentochoice [dot] org.
(Reporter)

Updated

8 years ago
Summary: [sk] Translate category names and descriptions into for Open To Choice website → [sk] Translate category names and descriptions into Slovak for Open To Choice website
(Assignee)

Updated

8 years ago
Assignee: nobody → wladow
Status: NEW → ASSIGNED
==============================
domov
==============================

na voľbe prehliadača záleží 

Váš prehliadač je ako tabla skla, cez ktorú sa pozeráte na virtuálny svet a médium, cez ktoré sa spájame, učíme, zdieľame a spolupracujeme. Prehliadač, ktorý si zvolíte, je zodpovedný za poskytnutie nástrojov potrebných na správu vášho života online a na ochranu vášho súkromia a bezpečnosti.

Táto stránka bola vytvorená ako miesto, kde sa môžete dozvedieť viac o voľbe prehliadača a diskutovať o tejto téme a problémoch, ktoré s ňou súvisia. Pripojte sa!


==============================
o výbere prehliadača
==============================

Ak ste používateľom systému Windows v Európe a používate Internet Explorer ako svoj predvolený prehliadač, zobrazí sa vám okno s možnosťou voľby predvoleného prehliadača. Je to dôležitá možnosť prevziať kontrolu nad svojim životom online a učiniť rozhodnutie, ktoré má vplyv na vaše súkromie, bezpečnosť a spôsob, akým používate web.

Odporúčame vám zamyslieť sa, čo vás na vašom prehliadači zaujíma najviac. Je to ochrana vášho súkromia? Ochrana proti vírusom a iným hrozbám? Vysoký výkon? Unikátne funkcie? Dajte si dostatok času, aby ste dôkladne porozumeli možnostiam, ktoré ponúka <a>okno výberu prehliadača</a> a mohli tak učiniť tú správnu voľbu.


==============================
fakty
==============================

Objednali sme si štúdiu*, vďaka ktorej sa dozvieme, čo ľudia vedia o prehliadačoch a možnostiach, ktoré sú dostupné. Táto štúdia sa uskutočnila v šiestich európskych krajinách, o jej výsledkoch budeme informovať v priebehu niekoľkých týždňov. Sledujte nás. 

* Štúdiu uskutočnila spoločnosť Ipsos MORI vo Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Poľsku, Španielsku a Veľkej Británii.


==============================
zapojte sa
==============================

Webový prehliadač je najdôležitejším nástrojom na správu online života, ale
milióny Európanov nevedia, že majú možnosť voľby.

Poďme to zmeniť! Pozrite sa, ako je možné propagovať okno voľby webového prehliadača. Dokonca môžete pomôcť aj vtedy, ak máte menej ako 30 sekúnd času.


==============================
tlačové centrum
==============================

V tlačovom centre nájdete novinky, oznámenia, reportáže, užitočné odkazy, referenčné materiály a obrázky. 
Informácie pre tlač sú poskytované na adrese press [at] opentochoice [dot] org.
(Reporter)

Comment 2

8 years ago
Thanks Vlado!

Categories added on production, I'll export them to stage tomorrow so that you
can preview them before we go live.
Status: ASSIGNED → RESOLVED
Last Resolved: 8 years ago
Resolution: --- → FIXED
Please change 'o výbere prehliadača' category name to 'o voľbe prehliadača'. Thank you in advance.
Status: RESOLVED → REOPENED
Resolution: FIXED → ---
(Reporter)

Comment 4

8 years ago
Sure, no problem. Done on production.
Status: REOPENED → RESOLVED
Last Resolved: 8 years ago8 years ago
Resolution: --- → FIXED

Updated

7 years ago
Component: opentochoice.org → opentochoice.org
Product: Websites → Websites Graveyard
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.