Last Comment Bug 656218 - REFTEST TEST-UNEXPECTED-FAIL | file:///home/cltbld/talos-slave/test/build/reftest/tests/layout/reftests/bugs/299837-3.xul | image comparison (==)
: REFTEST TEST-UNEXPECTED-FAIL | file:///home/cltbld/talos-slave/test/build/ref...
Status: RESOLVED FIXED
: intermittent-failure
Product: Core
Classification: Components
Component: Widget: Gtk (show other bugs)
: Trunk
: All Linux
: -- normal (vote)
: ---
Assigned To: Nobody; OK to take it and work on it
:
:
Mentors:
Depends on:
Blocks: 438871 513006
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2011-05-11 00:33 PDT by Makoto Kato [:m_kato]
Modified: 2012-11-25 19:31 PST (History)
5 users (show)
See Also:
Crash Signature:
(edit)
QA Whiteboard:
Iteration: ---
Points: ---
Has Regression Range: ---
Has STR: ---


Attachments

Description Makoto Kato [:m_kato] 2011-05-11 00:33:51 PDT
This may be caused by bug 513006.  After this bug is landed, this randam orrange may occur.  But Ventron says, "i don't see how my code could cause random orange, they were quite trivial fixes".


http://tinderbox.mozilla.org/showlog.cgi?log=Firefox/1305092240.1305093751.15316.gz

REFTEST TEST-UNEXPECTED-FAIL | file:///home/cltbld/talos-slave/test/build/reftest/tests/layout/reftests/bugs/299837-3.xul | image comparison (==)
REFTEST   IMAGE 1 (TEST): data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAyAAAAPoCAYAAAAmy5qxAAAZfUlEQVR4nO3ZS2obXaBG0TP/IVy4jRtI4x9FIGQksWw9nEb8kmUw1O1VQ9glKYl2ay34GudQZwCbGtOR//vf/zEzMzMzM/snOzY+ChAAAIC/JUAAAIDp7e2QTIAAAADT4fCaTIAAAADT4XWfTIAAAADT6/7lqvvx/dv0/v4uQAAAgGnavzxfdQIEAACYvTw/XXUCBAAAmD0/PS5ujHFyS+8FCAAAMHt6fFjcGOOi8/EECAAAMHt8+L24c/6ALL0XIAAAwOycALnkLEAAAIBP/brfLW6McdH5eAIEAACY3e+2ixtjnPxmaQIEAACY7babxY0xPrw73mfvBQgAADDbbtaLOw6Nj+6X3gsQAABgtlnf/fHGGCe/ESAAAMBsfXd71QkQAABgdne7SiZAAACA6XZ1k0yAAAAA0+rmZzIBAgAATP99/ZLs7AAxMzMzMzP7FxMgZmZmZmaW7awAAQAA+FsCBAAAmN7eDskECAAAMB0Or8kECAAAMB1e98kECAAAML3uX666H9+/Te/v7wIEAACYpv3L81UnQAAAgNnL89NVJ0AAAIDZ89Pj4sYYJ7f0XoAAAACzp8eHxY0xLjofT4AAAACzx4ffizvnD8jSewECAADMzgmQS84CBAAA+NSv+93ixhgXnY8nQAAAgNn9bru4McbJb5YmQAAAgNluu1ncGOPDu+N99l6AAAAAs+1mvbjj0Pjofum9AAEAAGab9d0fb4xx8hsBAgAAzNZ3t1edAAEAAGZ3t6tkAgQAAJhuVzfJBAgAADCtbn4mEyAAAMD039cvyc4OEDMzMzMzs38xAWJmZmZmZtnOChAAAIC/JUAAAIDp7e2QTIAAAADT4fCaTIAAAADT4XWfTIAAAADT6/7lqvvx/dv0/v4uQAAAgGnavzxfdQIEAACYvTw/XXUCBAAAmD0/PS5ujHFyS+8FCAAAMHt6fFjcGOOi8/EECAAAMHt8+L24c/6ALL0XIAAAwOycALnkLEAAAIBP/brfLW6McdH5eAIEAACY3e+2ixtjnPxmaQIEAACY7babxY0xPrw73mfvBQgAADDbbtaLOw6Nj+6X3gsQAABgtlnf/fHGGCe/ESAAAMBsfXd71QkQAABgdne7SiZAAACA6XZ1k0yAAAAA0+rmZzIBAgAATP99/ZLs7AAxMzMzMzP7FxMgZmZmZmaW7awAAQAA+FsCBAAAmN7eDskECAAAMB0Or8kECAAAMB1e98kECAAAML3uX666H9+/Te/v7wIEAACYpv3L81UnQAAAgNnL89NVJ0AAAIDZ89Pj4sYYJ7f0XoAAAACzp8eHxY0xLjofT4AAAACzx4ffizvnD8jSewECAADMzgmQS84CBAAA+NSv+93ixhgXnY8nQAAAgNn9bru4McbJb5YmQAAAgNluu1ncGOPDu+N99l6AAAAAs+1mvbjj0Pjofum9AAEAAGab9d0fb4xx8hsBAgAAzNZ3t1edAAEAAGZ3t6tkAgQAAJhuVzfJBAgAADCtbn4mEyAAAMD039cvyc4OEDMzMzMzs38xAWJmZmZmZtnOChAAAIC/JUAAAIDp7e2QTIAAAADT4fCaTIAAAADT4XWfTIAAAADT6/7lqvvx/dv0/v4uQAAAgGnavzxfdQIEAACYvTw/XXUCBAAAmD0/PS5ujHFyS+8FCAAAMHt6fFjcGOOi8/EECAAAMHt8+L24c/6ALL0XIAAAwOycALnkLEAAAIBP/brfLW6McdH5eAIEAACY3e+2ixtjnPxmaQIEAACY7babxY0xPrw73mfvBQgAADDbbtaLOw6Nj+6X3gsQAABgtlnf/fHGGCe/ESAAAMBsfXd71QkQAABgdne7SiZAAACA6XZ1k0yAAAAA0+rmZzIBAgAATP99/ZLs7AAxMzMzMzP7FxMgZmZmZmaW7awAAQAA+FsCBAAAmN7eDskECAAAMB0Or8kECAAAMB1e98kECAAAML3uX666H9+/Te/v7wIEAACYpv3L81UnQAAAgNnL89NVJ0AAAIDZ89Pj4sYYJ7f0XoAAAACzp8eHxY0xLjofT4AAAACzx4ffizvnD8jSewECAADMzgmQS84CBAAA+NSv+93ixhgXnY8nQAAAgNn9bru4McbJb5YmQAAAgNluu1ncGOPDu+N99l6AAAAAs+1mvbjj0Pjofum9AAEAAGab9d0fb4xx8hsBAgAAzNZ3t1edAAEAAGZ3t6tkAgQAAJhuVzfJBAgAADCtbn4mEyAAAMD039cvyc4OEDMzMzMzs38xAWJmZmZmZtnOChAAAIC/JUAAAIDp7e2QTIAAAADT4fCaTIAAAADT4XWfTIAAAADT6/7lqvvx/dv0/v4uQAAAgGnavzxfdQIEAACYvTw/XXUCBAAAmD0/PS5ujHFyS+8FCAAAMHt6fFjcGOOi8/EECAAAMHt8+L24c/6ALL0XIAAAwOycALnkLEAAAIBP/brfLW6McdH5eAIEAACY3e+2ixtjnPxmaQIEAACY7babxY0xPrw73mfvBQgAADDbbtaLOw6Nj+6X3gsQAABgtlnf/fHGGCe/ESAAAMBsfXd71QkQAABgdne7SiZAAACA6XZ1k0yAAAAA0+rmZzIBAgAATP99/ZLs7AAxMzMzMzP7FxMgZmZmZmaW7awAAQAA+FsCBAAAmN7eDskECAAAMB0Or8kECAAAMB1e98kECAAAML3uX666H9+/Te/v7wIEAACYpv3L81UnQAAAgNnL89NVJ0AAAIDZ89Pj4sYYJ7f0XoAAAACzp8eHxY0xLjofT4AAAACzx4ffizvnD8jSewECAADMzgmQS84CBAAA+NSv+93ixhgXnY8nQAAAgNn9bru4McbJb5YmQAAAgNluu1ncGOPDu+N99l6AAAAAs+1mvbjj0Pjofum9AAEAAGab9d0fb4xx8hsBAgAAzNZ3t1edAAEAAGZ3t6tkAgQAAJhuVzfJBAgAADCtbn4mEyAAAMD039cvyc4OEDMzMzMzs3+xkwECAABwLQIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgMz/A+GwIt1J2btrAAAAAElFTkSuQmCC
REFTEST   IMAGE 2 (REFERENCE): data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAyAAAAPoCAYAAAAmy5qxAAAgAElEQVR4nOzc309TeR7/8fN3+OcigiYkxnXNTL7J9+Jr4oXJZnV1dDOMIwMUZGZnZ3bCGjarDipQfg7Q0l9UzPt7MTON25S2py0fcHw8ktdFac/hyBVP20MWbf7f//0/ZmZmZmZmI1m7rFOAAAAADEuAAAAAcXzcSDIBAgAARKNRTzIBAgAARKNeSzIBAgAARL1WPdMV5mbi5OREgAAAABG1auVMJ0AAAICWauXoTCdAAACAlspRueuyLOu5bscLEAAAoOWoXOq6LMtyPW6fAAEAAFrKpcOu6+cdkG7HCxAAAKClnwDJ81iAAAAAp9rb3em6LMtyPW6fAAEAAFp2d7a7Lsuynq/pNgECAAC07GxvdV2WZR2/1r7TjhcgAABAy/bWZte1h0anr3c7XoAAAAAtW5vFgZdlWc/XCBAAAKBls7hxphMgAABAS3FjPckECAAAEBvra0kmQAAAgFhfe5tkAgQAAIi7d24nmQABAAByWXm+HE+fTMdnf/5TTIyPdd3VifH47NbNePpkOlaeLwsQAAAgn/nZmbhxfSp++vGHqFar0Ww247jRiEa9HvV6LY7K5SiXSlE6PIi1N69jsTAXN65PxfzsjAABAADymbo2GfPf/PpndY+Pj6Neq0W1UvktPA5jd2c7trc2Y7O4EcX1tVh/+yYePbgfU9cmBQgAAJDP5JXLUavVotlsRqPR6CtAVl+9iMkrl9MEyKVLl1oDAAA+bhPjY/H+/ftcAfL29WpMjI8NFiAfBkW3dTqmH6OOlYsUPymv5SL9uwEA+OM4LUDKpVKs/Hs5dra3Rh8g7Y87fa3Xa04jQD6+7wUAwKejU4BUjo5iYX427t65Hc8W5mNrs/jxBMgfmQABAOBj1x4gtWo1Fgtz8cXf/hr/+uH7ePTgXjxbmI/ixvpoAqRdP7/ofviabveE9Ptc3ndTRnW+TscNci3DXlfec4gRAABGpT1Algpz8eXjh1GvVaNyVI7trWJ8+fhhPCvMnX+AfPi6Xr889/O1fpzF+XqdK8+1dHt+mGsXHQAAnIX2AFl99TLq9V8/hvX7TejFjfV4vfpz7O3unP87IL2Ou+gB0s/5B3ltvz8PAQIAwHlK/lew2qUMkEF+oT6r8w3zMaw8z50WIIP8zAEAYFifRIC0PzfqX/r7PV+ef8ew19Lr2vp9HgAARumTCpD21wwaDYOeL0WA5HXatQsQAADOwicRIMP8D/8oz3ceAdLpI1ijvi4AAOjXxPjYwBMgOc836P0Y3Y7Pe62DBogYAQBgFM41QPq5h6LTa047rtv5+rkvIs/1DXK+9uM6Pc57fJ5rznvtea8NAAB6+f0jWCcnJ/Hu3btoNptx3GhEo16Per3220exSlE6PIjDg/042P8l9vf2RvcOCAAA8Ok493tAAACAT4cAAQAAkhEgAABAMu0B8vPLF3F4sP8/AbKx/jaWf/pRgAAAAMNpD5BvF+Zj+u9fxMH+L1EuHUZxYz0eP7wf3y4WYm93R4AAAACDaw+QWrUaS4uFePTgXny3tBAP7/0llhYLUa1UvAMCAAAMp9M9IJWjo1haLMTdO7fju6XFqFWr7gEBAACGd9pN6OVSKV7+9z9Rq9XchA4AAIyGv4IFAAAkM3nlclQqlVwBsvrqRUxeuSxAAACAfKauTcbM11/lCpBHD+7H1LVJAQIAAOQzPzsTN65PxT+//0eUy+WuAbL25nUsFGbjxvWpmJ+dESAAAEA+K8+X4+mT6fj81s24OjEeE+Njp+7qxHh8futmPP16OlaeL/cfIGZmZmZmZqOYADEzMzMzs2TrK0AAAACGJUAAAIA4Pm4kmQABAACi0agnmQABAACiUa8lmQABAACiXque6QpzM3FyciJAAACAiFq1cqYTIAAAQEu1cnSmEyAAAEBL5ajcdVmW9Vy34wUIAADQclQudV2WZbket0+AAAAALeXSYdf18w5It+MFCAAA0NJPgOR5LEAAAIBT7e3udF2WZbket0+AAAAALbs7212XZVnP13SbAAEAAFp2tre6Lsuyjl9r32nHCxAAAKBle2uz69pDo9PXux0vQAAAgJatzeLAy7Ks52sECAAA0LJZ3DjTCRAAAKCluLGeZAIEAACIjfW1JBMgAABArK+9TTIBAgAAxN07t5NMgAAAALmsPF+Op0+m47M//ykmxse67urEeHx262Y8fTIdK8+XBQgAAJDP/OxM3Lg+FT/9+ENUq9VoNptx3GhEo16Per0WR+VylEulKB0exNqb17FYmIsb16difnZGgAAAAPlMXZuM+W9+/bO6x8fHUa/Volqp/BYeh7G7sx3bW5uxWdyI4vparL99E48e3I+pa5MCBAAAyGfyyuWo1WrRbDaj0Wj0FSCrr17E5JXLAgQAgIvr0qVLrXFxTIyPxfv373MFyNvXqzExPiZAAABI58Og6LZOx+Q5/6iv9yJIeS29vtdpAVIulWLl38uxs70lQAAAOH/9xIUA6eyiB0jl6CgW5mfj7p3b8WxhPrY2iwIEAIDzddYB8kd2kQOkVq3GYmEuvvjbX+NfP3wfjx7ci2cL81HcWBcgAABcHP38Uv3ha7rdE9Lvc3nfTRnV+TodN8i1DHtdec/R6XXtAbJUmIsvHz+Meq0alaNybG8V48vHD+NZYU6AAABwceQJkA9f1+uX536+Nuj1DXu+XufKcy3dnh/m2vO+A7L66mXU679+DOv3m9CLG+vxevXn2NvdESAAAFwMed8B6XXcRQ+Qfs4/yGv7/XmcVYD4K1gAAHwUUgbIIJFwVucb5mNYeZ47LUAG+Zl/SIAAAPBRShEg7c+N+pf+fs+X598x7LX0urZ+nz+NAAEA4KOUMkDaXzNoNAx6vhQBktdp1y5AAAD4Q0r1EaxBvu+oz3ceAdLpI1ijuK6J8bGBJ0AAADg3n3KADPtxsH5+JoNee6/vJUAAAPjo9HMPRafXnHZct/P1c19Enusb5Hztx3V6nPf4PNec99q7Pf/7R7BOTk7i3bt30Ww247jRiEa9HvV67bePYpWidHgQhwf7cbD/S+zv7QkQAAAgP/eAAAAAyQgQAAAgGQECAAAk0x4gP798EYcH+/8TIBvrb2P5px8FCAAAMJz2APl2YT6m//5FHOz/EuXSYRQ31uPxw/vx7WIh9nZ3BAgAADC49gCpVauxtFiIRw/uxXdLC/Hw3l9iabEQ1UrFOyAAAMBwOt0DUjk6iqXFQty9czu+W1qMWrXqHhAAAGB4p92EXi6V4uV//xO1Ws1N6AAAwGj4K1gAAEAyk1cuR6VSyRUgq69exOSVywIEAADIZ+raZMx8/VWuAHn04H5MXZsUIAAAQD7zszNx4/pU/PP7f0S5XO4aIGtvXsdCYTZuXJ+K+dkZAQIAAOSz8nw5nj6Zjs9v3YyrE+MxMT526q5OjMfnt27G06+nY+X5cv8BYmZmZmZmNooJEDMzMzMzS7a+AgQAAGBYAgQAAIjj40aSCRAAACAajXqSCRAAACAa9VqSCRAAACDqteqZrjA3EycnJwIEAACIqFUrZzoBAgAAtFQrR2c6AQIAALRUjspdl2VZz3U7XoAAAAAtR+VS12VZlutx+wQIAADQUi4ddl0/74B0O16AAAAALf0ESJ7HAgQAADjV3u5O12VZlutx+wQIAADQsruz3XVZlvV8TbcJEAAAoGVne6vrsizr+LX2nXa8AAEAAFq2tza7rj00On292/ECBAAAaNnaLA68LMt6vkaAAAAALZvFjTOdAAEAAFqKG+tJJkAAAIDYWF9LMgECAADE+trbJBMgAABA3L1zO8kECAAAkMvK8+V4+mQ6Pvvzn2JifKzrrk6Mx2e3bsbTJ9Ox8nxZgAAAAPnMz87EjetT8dOPP0S1Wo1msxnHjUY06vWo12txVC5HuVSK0uFBrL15HYuFubhxfSrmZ2cECAAAkM/UtcmY/+bXP6t7fHwc9VotqpXKb+FxGLs727G9tRmbxY0orq/F+ts38ejB/Zi6NilAAACAfCavXI5arRbNZjMajUZfAbL66kVMXrmcJkAuXbrUGgAA8HGbGB+L9+/f5wqQt69XY2J8bLAA+TAouq3TMf0YdaxcpPhJeS0X6d8NAMAfx2kBUi6VYuXfy7GzvTX6AGl/3OlrvV5zGgHy8X0vAAA+HZ0CpHJ0FAvzs3H3zu14tjAfW5vFjydA/sgECAAAH7v2AKlVq7FYmIsv/vbX+NcP38ejB/fi2cJ8FDfWRxMg7fr5RffD13S7J6Tf5/K+mzKq83U6bpBrGfa68p5DjAAAMCrtAbJUmIsvHz+Meq0alaNybG8V48vHD+NZYe78A+TD1/X65bmfr/XjLM7X61x5rqXb88Ncu+gAAOAstAfI6quXUa//+jGs329CL26sx+vVn2Nvd+f83wHpddxFD5B+zj/Ia/v9eQgQAADOU/K/gtUuZYAM8gv1WZ1vmI9h5XnutAAZ5GcOAADD+iQCpP25Uf/S3+/58vw7hr2WXtfW7/MAADBKn1SAtL9m0GgY9HwpAiSv065dgAAAcBY+iQAZ5n/4R3m+8wiQTh/BGvV1AQBAvybGxwaeAMl5vkHvx+h2fN5rHTRAxAgAAKNwrgHSzz0UnV5z2nHdztfPfRF5rm+Q87Uf1+lx3uPzXHPea897bQAA0MvvH8E6OTmJd+/eRbPZjONGIxr1etTrtd8+ilWK0uFBHB7sx8H+L7G/tze6d0AAAIBPx7nfAwIAAHw6BAgAAJCMAAEAAJJpD5CfX76Iw4P9/wmQjfW3sfzTjwIEAAAYTnuAfLswH9N//yIO9n+Jcukwihvr8fjh/fh2sRB7uzsCBAAAGFx7gNSq1VhaLMSjB/fiu6WFeHjvL7G0WIhqpeIdEAAAYDid7gGpHB3F0mIh7t65Hd8tLUatWnUPCAAAMLzTbkIvl0rx8r//iVqt5iZ0AABgNPwVLAAAIJnJK5ejUqnkCpDVVy9i8splAQIAAOQzdW0yZr7+KleAPHpwP6auTQoQAAAgn/nZmbhxfSr++f0/olwudw2QtTevY6EwGzeuT8X87IwAAQAA8ll5vhxPn0zH57duxtWJ8ZgYHzt1VyfG4/NbN+Pp19Ox8ny5/wAxMzMzMzMbxQSImZmZmZklW18BAgAAMCwBAgAAxPFxI8kECAAAEI1GPckECAAAEI16LckECAAAEPVa9UxXmJuJk5MTAQIAAETUqpUznQABAABaqpWjM50AAQAAWipH5a7Lsqznuh0vQAAAgJajcqnrsizL9bh9AgQAAGgplw67rp93QLodL0AAAICWfgIkz2MBAgAAnGpvd6frsizL9bh9AgQAAGjZ3dnuuizLer6m2wQIAADQsrO91XVZlnX8WvtOO16AAAAALdtbm13XHhqdvt7teAECAAC0bG0WB16WZT1fI0AAAICWzeLGmU6AAAAALcWN9SQTIAAAQGysryWZAAEAAGJ97W2SCRAAACDu3rmdZAIEAADIZeX5cjx9Mh2f/flPMTE+1nVXJ8bjs1s34+mT6Vh5vixAAACAfOZnZ+LG9an46ccfolqtRrPZjONGIxr1etTrtTgql6NcKkXp8CDW3ryOxcJc3Lg+FfOzMwIEAADIZ+raZMx/8+uf1T0+Po56rRbVSuW38DiM3Z3t2N7ajM3iRhTX12L97Zt49OB+TF2bFCAAAEA+k1cuR61Wi2azGY1Go68AWX31IiavXE4TIJcuXWoNAAD4uE2Mj8X79+9zBcjb16sxMT42WIB8GBTd1umYfow6Vi5S/KS8lov07wYA4I/jtAApl0qx8u/l2NneGn2AtD/u9LVerzmNAPn4vhcAAJ+OTgFSOTqKhfnZuHvndjxbmI+tzeLHEyB/ZAIEAICPXXuA1KrVWCzMxRd/+2v864fv49GDe/FsYT6KG+ujCZB2/fyi++Frut0T0u9zed9NGdX5Oh03yLUMe115zyFGAAAYlfYAWSrMxZePH0a9Vo3KUTm2t4rx5eOH8awwd/4B8uHrev3y3M/X+nEW5+t1rjzX0u35Ya5ddAAAcBbaA2T11cuo13/9GNbvN6EXN9bj9erPsbe7c/7vgPQ67qIHSD/nH+S1/f48BAgAAOcp+V/BapcyQAb5hfqszjfMx7DyPHdagAzyMwcAgGF9EgHS/tyof+nv93x5/h3DXkuva+v3eQAAGKVPKkDaXzNoNAx6vhQBktdp1y5AAAA4C59EgAzzP/yjPN95BEinj2CN+roAAKBfE+NjA0+A5DzfoPdjdDs+77UOGiBiBACAUTjXAOnnHopOrzntuG7n6+e+iDzXN8j52o/r9Djv8XmuOe+15702AADo5fePYJ2cnMS7d++i2WzGcaMRjXo96vXabx/FKkXp8CAOD/bjYP+X2N/bG907IAAAwKfj3O8BAQAAPh0CBAAASEaAAAAAybQHyM8vX8Thwf7/BMjG+ttY/ulHAQIAAAynPUC+XZiP6b9/EQf7v0S5dBjFjfV4/PB+fLtYiL3dHQECAAAMrj1AatVqLC0W4tGDe/Hd0kI8vPeXWFosRLVS8Q4IAAAwnE73gFSOjmJpsRB379yO75YWo1atugcEAAAY3mk3oZdLpXj53/9ErVZzEzoAADAa/goWAACQzOSVy1GpVHIFyOqrFzF55bIAAQAA8pm6NhkzX3+VK0AePbgfU9cmBQgAAJDP/OxM3Lg+Ff/8/h9RLpe7Bsjam9exUJiNG9enYn52RoAAAAD5rDxfjqdPpuPzWzfj6sR4TIyPnbqrE+Px+a2b8fTr6Vh5vtx/gJiZmZmZmY1iAsTMzMzMzJKtrwABAAAYlgABAADi+LiRZAIEAACIRqOeZAIEAACIRr2WZAIEAACIeq16pivMzcTJyYkAAQAAImrVyplOgAAAAC3VytGZToAAAAAtlaNy12VZ1nPdjhcgAABAy1G51HVZluV63D4BAgAAtJRLh13Xzzsg3Y4XIAAAQEs/AZLnsQABAABOtbe703VZluV63D4BAgAAtOzubHddlmU9X9NtAgQAAGjZ2d7quizLOn6tfacdL0AAAICW7a3NrmsPjU5f73a8AAEAAFq2NosDL8uynq8RIAAAQMtmceNMJ0AAAICW4sZ6kgkQAAAgNtbXkkyAAAAAsb72NskECAAAEHfv3E4yAQIAAOSy8nw5nj6Zjs/+/KeYGB/ruqsT4/HZrZvx9Ml0rDxfFiAAAEA+87MzceP6VPz04w9RrVaj2WzGcaMRjXo96vVaHJXLUS6VonR4EGtvXsdiYS5uXJ+K+dkZAQIAAOQzdW0y5r/59c/qHh8fR71Wi2ql8lt4HMbuznZsb23GZnEjiutrsf72TTx6cD+mrk0KEAAAIJ/JK5ejVqtFs9mMRqPRV4CsvnoRk1cuCxAAAC6uS5cutcbFMTE+Fu/fv88VIG9fr8bE+JgAAQAgnQ+Dots6HZPn/KO+3osg5bX0+l6nBUi5VIqVfy/HzvaWAAEA4Pz1ExcCpLOLHiCVo6NYmJ+Nu3dux7OF+djaLAoQAADO11kHyB/ZRQ6QWrUai4W5+OJvf41//fB9PHpwL54tzEdxY12AAABwcfTzS/WHr+l2T0i/z+V9N2VU5+t03CDXMux15T1Hp9e1B8hSYS6+fPww6rVqVI7Ksb1VjC8fP4xnhTkBAgDAxZEnQD58Xa9fnvv52qDXN+z5ep0rz7V0e36Ya8/7Dsjqq5dRr//6Mazfb0IvbqzH69WfY293R4AAAHAx5H0HpNdxFz1A+jn/IK/t9+dxVgHir2ABAPBRSBkgg0TCWZ1vmI9h5XnutAAZ5Gf+IQECAMBHKUWAtD836l/6+z1fnn/HsNfS69r6ff40AgQAgI9SygBpf82g0TDo+VIESF6nXbsAAQDgDynVR7AG+b6jPt95BEinj2CN4romxscGngABAODcfMoBMuzHwfr5mQx67b2+lwABAOCj0889FJ1ec9px3c7Xz30Rea5vkPO1H9fpcd7j81xz3mvv9vzvH8E6OTmJd+/eRbPZjONGIxr1etTrtd8+ilWK0uFBHB7sx8H+L7G/tydAAACA/NwDAgAAJCNAAACAZAQIAACQTHuA/PzyRRwe7P9PgGysv43ln34UIAAAwHDaA+TbhfmY/vsXcbD/S5RLh1HcWI/HD+/Ht4uF2NvdESAAAMDg2gOkVq3G0mIhHj24F98tLcTDe3+JpcVCVCsV74AAAADD6XQPSOXoKJYWC3H3zu34bmkxatWqe0AAAIDhnXYTerlUipf//U/UajU3oQMAAKPhr2ABAADJTF65HJVKJVeArL56EZNXLgsQAAAgn6lrkzHz9Ve5AuTRg/sxdW1SgAAAAPnMz87EjetT8c/v/xHlcrlrgKy9eR0Lhdm4cX0q5mdnBAgAAJDPyvPlePpkOj6/dTOuTozHxPjYqbs6MR6f37oZT7+ejpXny/0HiJmZmZmZ2SgmQMzMzMzMLNn6ChAAAIBhCRAAACCOjxtJJkAAAIBoNOpJJkAAAIBo1GtJJkAAAICo16pnusLcTJycnAgQAAAgolatnOkECAAA0FKtHJ3pBAgAANBSOSp3XZZlPdfteAECAAC0HJVLXZdlWa7H7RMgAABAS7l02HX9vAPS7XgBAgAAtPQTIHkeCxAAAOBUe7s7XZdlWa7H7RMgAABAy+7OdtdlWdbzNd0mQAAAgJad7a2uy7Ks49fad9rxAgQAAGjZ3trsuvbQ6PT1bscLEAAAoGVrszjwsizr+RoBAgAAtGwWN850AgQAAGgpbqwnmQABAABiY30tyQQIAAAQ62tvk0yAAAAAcffO7SQTIAAAQC4rz5fj6ZPp+OzPf4qJ8bGuuzoxHp/duhlPn0zHyvNlAQIAAOQzPzsTN65PxU8//hDVajWazWYcNxrRqNejXq/FUbkc5VIpSocHsfbmdSwW5uLG9amYn50RIAAAQD5T1yZj/ptf/6zu8fFx1Gu1qFYqv4XHYezubMf21mZsFjeiuL4W62/fxKMH92Pq2qQAAQAA8pm8cjlqtVo0m81oNBp9BcjqqxcxeeWyAAEA4OK6dOlSa1wcE+Nj8f79+1wB8vb1akyMjwkQAADS+TAouq3TMXnOP+rrvQhSXkuv73VagJRLpVj593LsbG8JEAAAzl8/cSFAOrvoAVI5OoqF+dm4e+d2PFuYj63NogABAOB8nXWA/JFd5ACpVauxWJiLL/721/jXD9/Howf34tnCfBQ31gUIAAAXRz+/VH/4mm73hPT7XN53U0Z1vk7HDXItw15X3nN0el17gCwV5uLLxw+jXqtG5agc21vF+PLxw3hWmBMgAABcHHkC5MPX9frluZ+vDXp9w56v17nyXEu354e59rzvgKy+ehn1+q8fw/r9JvTixnq8Xv059nZ3BAgAABdD3ndAeh130QOkn/MP8tp+fx5nFSD+ChYAAB+FlAEySCSc1fmG+RhWnudOC5BBfuYfEiAAAHyUUgRI+3Oj/qW/3/Pl+XcMey29rq3f508jQAAA+CilDJD21wwaDYOeL0WA5HXatQsQAAD+kFJ9BGuQ7zvq851HgHT6CNYormtifGzgCRAAAM7Npxwgw34crJ+fyaDX3ut7CRAAAD46/dxD0ek1px3X7Xz93BeR5/oGOV/7cZ0e5z0+zzXnvfZuz//+EayTk5N49+5dNJvNOG40olGvR71e++2jWKUoHR7E4cF+HOz/Evt7ewIEAADIzz0gAABAMgIEAABIRoAAAADJtAfIzy9fxOHB/v8EyMb621j+6UcBAgAADKc9QL5dmI/pv38RB/u/RLl0GMWN9Xj88H58u1iIvd0dAQIAAAyuPUBq1WosLRbi0YN78d3SQjy895dYWixEtVLxDggAADCcTveAVI6OYmmxEHfv3I7vlhajVq26BwQAABjeaTehl0ulePnf/0StVnMTOgAAMBr+ChYAAJDM5JXLUalUcgXI6qsXMXnlsgABAADymbo2GTNff5UrQB49uB9T1yYFCAAAkM/87EzcuD4V//z+H1Eul7sGyNqb17FQmI0b16difnZGgAAAAPmsPF+Op0+m4/NbN+PqxHhMjI+duqsT4/H5rZvx9OvpWHm+3H+AmJmZmZmZjWICxMzMzMzMkq2vAAEAABiWAAEAAOL4uJFkAgQAAIhGo55kAgQAAIhGvZZkAgQAAIh6rXqmK8zNxMnJiQABAAAiatXKmU6AAAAALdXK0ZlOgAAAAC2Vo3LXZVnWc92OFyAAAEDLUbnUdVmW5XrcPgECAAC0lEuHXdfPOyDdjhcgAABASz8BkuexAAEAAE61t7vTdVmW5XrcPgECAAC07O5sd12WZT1f020CBAAAaNnZ3uq6LMs6fq19px0vQAAAgJbtrc2uaw+NTl/vdrwAAQAAWrY2iwMvy7KerxEgAABAy2Zx40wnQAAAgJbixnqSCRAAACA21teSTIAAAACxvvY2yQQIAAAQd+/cTjIBAgAA5LLyfDmePpmOz/78p5gYH+u6qxPj8dmtm/H0yXSsPF8WIAAAQD7zszNx4/pU/PTjD1GtVqPZbMZxoxGNej3q9VoclctRLpWidHgQa29ex2JhLm5cn4r52RkBAgAA5DN1bTLmv/n1z+oeHx9HvVaLaqXyW3gcxu7OdmxvbcZmcSOK62ux/vZNPHpwP6auTQoQAAAgn8krl6NWq0Wz2YxGo9FXgKy+ehGTVy4LEAAALq5Lly61xsUxMT4W79+/zxUgb1+vxsT4mAABACCdD4Oi2zodk+f8o77eiyDltfT6XqcFSLlUipV/L8fO9pYAAQDg/PUTFwKks4seIJWjo1iYn427d27Hs4X52NosChAAAM7XWQfIH9lFDpBatRqLhbn44m9/jX/98H08enAvni3MR3FjXYAAAHBx9PNL9Yev6XZPSL/P5X03ZVTn63TcINcy7HXlPUen17UHyFJhLr58/DDqtWpUjsqxvVWMLx8/jGeFOQECAMDFkSdAPnxdrxwLTLkAABOGSURBVF+e+/naoNc37Pl6nSvPtXR7fphrz/sOyOqrl1Gv//oxrN9vQi9urMfr1Z9jb3dHgAAAcDHkfQek13EXPUD6Of8gr+3353FWAeKvYAEA8FFIGSCDRMJZnW+Yj2Hlee60ABnkZ/4hAQIAwEcpRYC0PzfqX/r7PV+ef8ew19Lr2vp9/jQCBACAj1LKAGl/zaDRMOj5UgRIXqdduwABAOAPKdVHsAb5vqM+33kESKePYI3iuibGxwaeAAEA4Nx8ygEy7MfB+vmZDHrtvb6XAAEA4KPTzz0UnV5z2nHdztfPfRF5rm+Q87Uf1+lx3uPzXHPea+/2/O8fwTo5OYl3795Fs9mM40YjGvV61Ou13z6KVYrS4UEcHuzHwf4vsb+3J0AAAID83AMCAAAkI0AAAIBkBAgAAJBMe4D8/PJFHB7s/0+AbKy/jeWffhQgAADAcNoD5NuF+Zj++xdxsP9LlEuHUdxYj8cP78e3i4XY290RIAAAwODaA6RWrcbSYiEePbgX3y0txMN7f4mlxUJUKxXvgAAAAMPpdA9I5egolhYLcffO7fhuaTFq1ap7QAAAgOGddhN6uVSKl//9T9RqNTehAwAAo+GvYAEAAMlMXrkclUolV4CsvnoRk1cuCxAAACCfqWuTMfP1V7kC5NGD+zF1bVKAAAAA+czPzsSN61Pxz+//EeVyuWuArL15HQuF2bhxfSrmZ2cECAAAkM/K8+V4+mQ6Pr91M65OjMfE+NipuzoxHp/fuhlPv56OlefL/QeImZmZmZnZKCZAzMzMzMws2foKEAAAgGEJEAAAII6PG0kmQAAAgGg06kkmQAAAgGjUa0kmQAAAgKjXqme6wtxMnJycCBAAACCiVq2c6QQIAADQUq0cnekECAAA0FI5KnddlmU91+14AQIAALQclUtdl2VZrsftEyAAAEBLuXTYdf28A9LteAECAAC09BMgeR4LEAAA4FR7uztdl2VZrsftEyAAAEDL7s5212VZ1vM13SZAAACAlp3tra7Lsqzj19p32vECBAAAaNne2uy69tDo9PVuxwsQAACgZWuzOPCyLOv5GgECAAC0bBY3znQCBAAAaClurCeZAAEAAGJjfS3JBAgAABDra2+TTIAAAABx987tJBMgAABALivPl+Ppk+n47M9/ionxsa67OjEen926GU+fTMfK82UBAgAA5DM/OxM3rk/FTz/+ENVqNZrNZhw3GtGo16Ner8VRuRzlUilKhwex9uZ1LBbm4sb1qZifnREgAABAPlPXJmP+m1//rO7x8XHUa7WoViq/hcdh7O5sx/bWZmwWN6K4vhbrb9/Eowf3Y+rapAABAADymbxyOWq1WjSbzWg0Gn0FyOqrFzF55XKaALl06VJrAADAx21ifCzev3+fK0Devl6NifGxwQLkw6Dotk7H9GPUsXKR4ifltVykfzcAAH8cpwVIuVSKlX8vx8721ugDpP1xp6/1es1pBMjH970AAPh0dAqQytFRLMzPxt07t+PZwnxsbRY/ngD5IxMgAAB87NoDpFatxmJhLr7421/jXz98H48e3ItnC/NR3FgfTYC06+cX3Q9f0+2ekH6fy/tuyqjO1+m4Qa5l2OvKew4xAgDAqLQHyFJhLr58/DDqtWpUjsqxvVWMLx8/jGeFufMPkA9f1+uX536+1o+zOF+vc+W5lm7PD3PtogMAgLPQHiCrr15Gvf7rx7B+vwm9uLEer1d/jr3dnfN/B6TXcRc9QPo5/yCv7ffnIUAAADhPyf8KVruUATLIL9Rndb5hPoaV57nTAmSQnzkAAAzrkwiQ9udG/Ut/v+fL8+8Y9lp6XVu/zwMAwCh9UgHS/ppBo2HQ86UIkLxOu3YBAgDAWfgkAmSY/+Ef5fnOI0A6fQRr1NcFAAD9mhgfG3gCJOf5Br0fo9vxea910AARIwAAjMK5Bkg/91B0es1px3U7Xz/3ReS5vkHO135cp8d5j89zzXmvPe+1AQBAL79/BOvk5CTevXsXzWYzjhuNaNTrUa/XfvsoVilKhwdxeLAfB/u/xP7e3ujeAQEAAD4d534PCAAA8OkQIAAAQDICBAAASKY9QH5++SIOD/b/J0A21t/G8k8/ChAAAGA47QHy7cJ8TP/9izjY/yXKpcMobqzH44f349vFQuzt7ggQAABgcO0BUqtWY2mxEI8e3Ivvlhbi4b2/xNJiIaqVindAAACA4XS6B6RydBRLi4W4e+d2fLe0GLVq1T0gAADA8E67Cb1cKsXL//4narWam9ABAIDR8FewAACAZCavXI5KpZIrQFZfvYjJK5cFCAAAkM/UtcmY+fqrXAHy6MH9mLo2KUAAAIB85mdn4sb1qfjn9/+IcrncNUDW3ryOhcJs3Lg+FfOzMwIEAADIZ+X5cjx9Mh2f37oZVyfGY2J87NRdnRiPz2/djKdfT8fK8+X+A8TMzMzMzGwU6xkgAAAAZ0WAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQEC/7/9OhYAAAAAGORvPYtdZREAABsBAQAANgICAABsBAQAANgICAAAsBEQAABgIyAAAMBGQAAAgI2AAAAAGwEBAAA2AgIAAGwEBAAA2AgIAACwERAAAGAjIAAAwEZAAACAjYAAAAAbAQEAADYCAgAAbAQEAADYCAgAALAREAAAYCMgAADARkAAAICNgAAAABsBAQAANgICAABsBAQAANgICAAAsBEQAABgIyAAAMBGQAAAgI2AAAAAGwEBAAA2AgIAAGwEBAAA2AgIAACwERAAAGAjIAAAwEZAAACAjYAAAAAbAQEAADYCAgAAbAQEAADYCAgAALAREAAAYCMgAADARkAAAICNgAAAABsBAQAANgICAABsBAQAANgICAAAsBEQAABgIyAAAMBGQAAAgI2AAAAAGwEBAAA2AgIAAGwEBAAA2AgIAACwERAAAGAjIAAAwEZAAACAjYAAAAAbAQEAADYCAgAAbAQEAADYCAgAALAREAAAYCMgAADARkAAAICNgAAAABsBAQAANgICAABsBAQAANgICAAAsBEQAABgIyAAAMBGQAAAgI2AAAAAGwEBAAA2AgIAAGwEBAAA2AgIAACwERAAAGAjIAAAwEZAAACAjYAAAAAbAQEAADYCAgAAbAQEAADYCAgAALAREAAAYCMgAADARkAAAICNgAAAABsBAQAANgICAABsBAQAANgICAAAsBEQAABgIyAAAMBGQAAAgI2AAAAAGwEBAAA2AgIAAGwEBAAA2AgIAACwERAAAGAjIAAAwEZAAACAjYAAAAAbAQEAADYCAgAAbAQEAADYCAgAALAREAAAYCMgAADARkAAAICNgAAAABsBAQAANgICAABsBAQAANgICAAAsBEQAABgIyAAAMBGQAAAgI2AAAAAGwEBAAA2AgIAAGwEBAAA2AgIAACwERAAAGAjIAAAwEZAAACAjYAAAAAbAQEAADYCAgAAbAQEAADYCAgAALAREAAAYCMgAADARkAAAICNgAAAABsBAQAANgICAABsBAQAANgICAAAsBEQAABgIyAAAMBGQAAAgI2AAAAAGwEBAAA2AgIAAGwEBAAA2AgIAACwERAAAGAjIAAAwEZAAACAjYAAAAAbAQEAADYCAgAAbAQEAADYCAgAALAREAAAYCMgAADARkAAAICNgAAAABsBAQAANgICAABsBAQAANgICAAAsBEQAABgIyAAAMBGQAAAgI2AAAAAGwEBAAA2AgIAAGwEBAAA2AgIAACwERAAAGAjIAAAwEZAAACAjYAAAAAbAQEAADYCAgAAbAQEAADYCAgAALAJciOkZiSl6KMAAAAASUVORK5CYII=
REFTEST number of differing pixels: 34811
Comment 1 Makoto Kato [:m_kato] 2011-05-11 00:34:06 PDT
http://tinderbox.mozilla.org/showlog.cgi?log=Firefox/1305096828.1305097496.4553.gz

REFTEST TEST-UNEXPECTED-FAIL | file:///home/cltbld/talos-slave/test/build/reftest/tests/layout/reftests/bugs/299837-3.xul | image comparison (==)
REFTEST   IMAGE 1 (TEST): data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAyAAAAPoCAYAAAAmy5qxAAAZfUlEQVR4nO3ZS2obXaBG0TP/IVy4jRtI4x9FIGQksWw9nEb8kmUw1O1VQ9glKYl2ay34GudQZwCbGtOR//vf/zEzMzMzM/snOzY+ChAAAIC/JUAAAIDp7e2QTIAAAADT4fCaTIAAAADT4XWfTIAAAADT6/7lqvvx/dv0/v4uQAAAgGnavzxfdQIEAACYvTw/XXUCBAAAmD0/PS5ujHFyS+8FCAAAMHt6fFjcGOOi8/EECAAAMHt8+L24c/6ALL0XIAAAwOycALnkLEAAAIBP/brfLW6McdH5eAIEAACY3e+2ixtjnPxmaQIEAACY7babxY0xPrw73mfvBQgAADDbbtaLOw6Nj+6X3gsQAABgtlnf/fHGGCe/ESAAAMBsfXd71QkQAABgdne7SiZAAACA6XZ1k0yAAAAA0+rmZzIBAgAATP99/ZLs7AAxMzMzMzP7FxMgZmZmZmaW7awAAQAA+FsCBAAAmN7eDskECAAAMB0Or8kECAAAMB1e98kECAAAML3uX666H9+/Te/v7wIEAACYpv3L81UnQAAAgNnL89NVJ0AAAIDZ89Pj4sYYJ7f0XoAAAACzp8eHxY0xLjofT4AAAACzx4ffizvnD8jSewECAADMzgmQS84CBAAA+NSv+93ixhgXnY8nQAAAgNn9bru4McbJb5YmQAAAgNluu1ncGOPDu+N99l6AAAAAs+1mvbjj0Pjofum9AAEAAGab9d0fb4xx8hsBAgAAzNZ3t1edAAEAAGZ3t6tkAgQAAJhuVzfJBAgAADCtbn4mEyAAAMD039cvyc4OEDMzMzMzs38xAWJmZmZmZtnOChAAAIC/JUAAAIDp7e2QTIAAAADT4fCaTIAAAADT4XWfTIAAAADT6/7lqvvx/dv0/v4uQAAAgGnavzxfdQIEAACYvTw/XXUCBAAAmD0/PS5ujHFyS+8FCAAAMHt6fFjcGOOi8/EECAAAMHt8+L24c/6ALL0XIAAAwOycALnkLEAAAIBP/brfLW6McdH5eAIEAACY3e+2ixtjnPxmaQIEAACY7babxY0xPrw73mfvBQgAADDbbtaLOw6Nj+6X3gsQAABgtlnf/fHGGCe/ESAAAMBsfXd71QkQAABgdne7SiZAAACA6XZ1k0yAAAAA0+rmZzIBAgAATP99/ZLs7AAxMzMzMzP7FxMgZmZmZmaW7awAAQAA+FsCBAAAmN7eDskECAAAMB0Or8kECAAAMB1e98kECAAAML3uX666H9+/Te/v7wIEAACYpv3L81UnQAAAgNnL89NVJ0AAAIDZ89Pj4sYYJ7f0XoAAAACzp8eHxY0xLjofT4AAAACzx4ffizvnD8jSewECAADMzgmQS84CBAAA+NSv+93ixhgXnY8nQAAAgNn9bru4McbJb5YmQAAAgNluu1ncGOPDu+N99l6AAAAAs+1mvbjj0Pjofum9AAEAAGab9d0fb4xx8hsBAgAAzNZ3t1edAAEAAGZ3t6tkAgQAAJhuVzfJBAgAADCtbn4mEyAAAMD039cvyc4OEDMzMzMzs38xAWJmZmZmZtnOChAAAIC/JUAAAIDp7e2QTIAAAADT4fCaTIAAAADT4XWfTIAAAADT6/7lqvvx/dv0/v4uQAAAgGnavzxfdQIEAACYvTw/XXUCBAAAmD0/PS5ujHFyS+8FCAAAMHt6fFjcGOOi8/EECAAAMHt8+L24c/6ALL0XIAAAwOycALnkLEAAAIBP/brfLW6McdH5eAIEAACY3e+2ixtjnPxmaQIEAACY7babxY0xPrw73mfvBQgAADDbbtaLOw6Nj+6X3gsQAABgtlnf/fHGGCe/ESAAAMBsfXd71QkQAABgdne7SiZAAACA6XZ1k0yAAAAA0+rmZzIBAgAATP99/ZLs7AAxMzMzMzP7FxMgZmZmZmaW7awAAQAA+FsCBAAAmN7eDskECAAAMB0Or8kECAAAMB1e98kECAAAML3uX666H9+/Te/v7wIEAACYpv3L81UnQAAAgNnL89NVJ0AAAIDZ89Pj4sYYJ7f0XoAAAACzp8eHxY0xLjofT4AAAACzx4ffizvnD8jSewECAADMzgmQS84CBAAA+NSv+93ixhgXnY8nQAAAgNn9bru4McbJb5YmQAAAgNluu1ncGOPDu+N99l6AAAAAs+1mvbjj0Pjofum9AAEAAGab9d0fb4xx8hsBAgAAzNZ3t1edAAEAAGZ3t6tkAgQAAJhuVzfJBAgAADCtbn4mEyAAAMD039cvyc4OEDMzMzMzs38xAWJmZmZmZtnOChAAAIC/JUAAAIDp7e2QTIAAAADT4fCaTIAAAADT4XWfTIAAAADT6/7lqvvx/dv0/v4uQAAAgGnavzxfdQIEAACYvTw/XXUCBAAAmD0/PS5ujHFyS+8FCAAAMHt6fFjcGOOi8/EECAAAMHt8+L24c/6ALL0XIAAAwOycALnkLEAAAIBP/brfLW6McdH5eAIEAACY3e+2ixtjnPxmaQIEAACY7babxY0xPrw73mfvBQgAADDbbtaLOw6Nj+6X3gsQAABgtlnf/fHGGCe/ESAAAMBsfXd71QkQAABgdne7SiZAAACA6XZ1k0yAAAAA0+rmZzIBAgAATP99/ZLs7AAxMzMzMzP7FxMgZmZmZmaW7awAAQAA+FsCBAAAmN7eDskECAAAMB0Or8kECAAAMB1e98kECAAAML3uX666H9+/Te/v7wIEAACYpv3L81UnQAAAgNnL89NVJ0AAAIDZ89Pj4sYYJ7f0XoAAAACzp8eHxY0xLjofT4AAAACzx4ffizvnD8jSewECAADMzgmQS84CBAAA+NSv+93ixhgXnY8nQAAAgNn9bru4McbJb5YmQAAAgNluu1ncGOPDu+N99l6AAAAAs+1mvbjj0Pjofum9AAEAAGab9d0fb4xx8hsBAgAAzNZ3t1edAAEAAGZ3t6tkAgQAAJhuVzfJBAgAADCtbn4mEyAAAMD039cvyc4OEDMzMzMzs3+xkwECAABwLQIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgMz/A+GwIt1J2btrAAAAAElFTkSuQmCC
REFTEST   IMAGE 2 (REFERENCE): data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAyAAAAPoCAYAAAAmy5qxAAAgAElEQVR4nOzc309TeR7/8fN3+OcigiYkxnXNTL7J9+Jr4oXJZnV1dDOMIwMUZGZnZ3bCGjarDipQfg7Q0l9UzPt7MTON25S2py0fcHw8ktdFac/hyBVP20MWbf7f//0/ZmZmZmZmI1m7rFOAAAAADEuAAAAAcXzcSDIBAgAARKNRTzIBAgAARKNeSzIBAgAARL1WPdMV5mbi5OREgAAAABG1auVMJ0AAAICWauXoTCdAAACAlspRueuyLOu5bscLEAAAoOWoXOq6LMtyPW6fAAEAAFrKpcOu6+cdkG7HCxAAAKClnwDJ81iAAAAAp9rb3em6LMtyPW6fAAEAAFp2d7a7Lsuynq/pNgECAAC07GxvdV2WZR2/1r7TjhcgAABAy/bWZte1h0anr3c7XoAAAAAtW5vFgZdlWc/XCBAAAKBls7hxphMgAABAS3FjPckECAAAEBvra0kmQAAAgFhfe5tkAgQAAIi7d24nmQABAAByWXm+HE+fTMdnf/5TTIyPdd3VifH47NbNePpkOlaeLwsQAAAgn/nZmbhxfSp++vGHqFar0Ww247jRiEa9HvV6LY7K5SiXSlE6PIi1N69jsTAXN65PxfzsjAABAADymbo2GfPf/PpndY+Pj6Neq0W1UvktPA5jd2c7trc2Y7O4EcX1tVh/+yYePbgfU9cmBQgAAJDP5JXLUavVotlsRqPR6CtAVl+9iMkrl9MEyKVLl1oDAAA+bhPjY/H+/ftcAfL29WpMjI8NFiAfBkW3dTqmH6OOlYsUPymv5SL9uwEA+OM4LUDKpVKs/Hs5dra3Rh8g7Y87fa3Xa04jQD6+7wUAwKejU4BUjo5iYX427t65Hc8W5mNrs/jxBMgfmQABAOBj1x4gtWo1Fgtz8cXf/hr/+uH7ePTgXjxbmI/ixvpoAqRdP7/ofviabveE9Ptc3ndTRnW+TscNci3DXlfec4gRAABGpT1Algpz8eXjh1GvVaNyVI7trWJ8+fhhPCvMnX+AfPi6Xr889/O1fpzF+XqdK8+1dHt+mGsXHQAAnIX2AFl99TLq9V8/hvX7TejFjfV4vfpz7O3unP87IL2Ou+gB0s/5B3ltvz8PAQIAwHlK/lew2qUMkEF+oT6r8w3zMaw8z50WIIP8zAEAYFifRIC0PzfqX/r7PV+ef8ew19Lr2vp9HgAARumTCpD21wwaDYOeL0WA5HXatQsQAADOwicRIMP8D/8oz3ceAdLpI1ijvi4AAOjXxPjYwBMgOc836P0Y3Y7Pe62DBogYAQBgFM41QPq5h6LTa047rtv5+rkvIs/1DXK+9uM6Pc57fJ5rznvtea8NAAB6+f0jWCcnJ/Hu3btoNptx3GhEo16Per3220exSlE6PIjDg/042P8l9vf2RvcOCAAA8Ok493tAAACAT4cAAQAAkhEgAABAMu0B8vPLF3F4sP8/AbKx/jaWf/pRgAAAAMNpD5BvF+Zj+u9fxMH+L1EuHUZxYz0eP7wf3y4WYm93R4AAAACDaw+QWrUaS4uFePTgXny3tBAP7/0llhYLUa1UvAMCAAAMp9M9IJWjo1haLMTdO7fju6XFqFWr7gEBAACGd9pN6OVSKV7+9z9Rq9XchA4AAIyGv4IFAAAkM3nlclQqlVwBsvrqRUxeuSxAAACAfKauTcbM11/lCpBHD+7H1LVJAQIAAOQzPzsTN65PxT+//0eUy+WuAbL25nUsFGbjxvWpmJ+dESAAAEA+K8+X4+mT6fj81s24OjEeE+Njp+7qxHh8futmPP16OlaeL/cfIGZmZmZmZqOYADEzMzMzs2TrK0AAAACGJUAAAIA4Pm4kmQABAACi0agnmQABAACiUa8lmQABAACiXque6QpzM3FyciJAAACAiFq1cqYTIAAAQEu1cnSmEyAAAEBL5ajcdVmW9Vy34wUIAADQclQudV2WZbket0+AAAAALeXSYdf18w5It+MFCAAA0NJPgOR5LEAAAIBT7e3udF2WZbket0+AAAAALbs7212XZVnP13SbAAEAAFp2tre6Lsuyjl9r32nHCxAAAKBle2uz69pDo9PXux0vQAAAgJatzeLAy7Ks52sECAAA0LJZ3DjTCRAAAKCluLGeZAIEAACIjfW1JBMgAABArK+9TTIBAgAAxN07t5NMgAAAALmsPF+Op0+m47M//ykmxse67urEeHx262Y8fTIdK8+XBQgAAJDP/OxM3Lg+FT/9+ENUq9VoNptx3GhEo16Per0WR+VylEulKB0exNqb17FYmIsb16difnZGgAAAAPlMXZuM+W9+/bO6x8fHUa/Volqp/BYeh7G7sx3bW5uxWdyI4vparL99E48e3I+pa5MCBAAAyGfyyuWo1WrRbDaj0Wj0FSCrr17E5JXLAgQAgIvr0qVLrXFxTIyPxfv373MFyNvXqzExPiZAAABI58Og6LZOx+Q5/6iv9yJIeS29vtdpAVIulWLl38uxs70lQAAAOH/9xIUA6eyiB0jl6CgW5mfj7p3b8WxhPrY2iwIEAIDzddYB8kd2kQOkVq3GYmEuvvjbX+NfP3wfjx7ci2cL81HcWBcgAABcHP38Uv3ha7rdE9Lvc3nfTRnV+TodN8i1DHtdec/R6XXtAbJUmIsvHz+Meq0alaNybG8V48vHD+NZYU6AAABwceQJkA9f1+uX536+Nuj1DXu+XufKcy3dnh/m2vO+A7L66mXU679+DOv3m9CLG+vxevXn2NvdESAAAFwMed8B6XXcRQ+Qfs4/yGv7/XmcVYD4K1gAAHwUUgbIIJFwVucb5mNYeZ47LUAG+Zl/SIAAAPBRShEg7c+N+pf+fs+X598x7LX0urZ+nz+NAAEA4KOUMkDaXzNoNAx6vhQBktdp1y5AAAD4Q0r1EaxBvu+oz3ceAdLpI1ijuK6J8bGBJ0AAADg3n3KADPtxsH5+JoNee6/vJUAAAPjo9HMPRafXnHZct/P1c19Enusb5Hztx3V6nPf4PNec99q7Pf/7R7BOTk7i3bt30Ww247jRiEa9HvV67bePYpWidHgQhwf7cbD/S+zv7QkQAAAgP/eAAAAAyQgQAAAgGQECAAAk0x4gP798EYcH+/8TIBvrb2P5px8FCAAAMJz2APl2YT6m//5FHOz/EuXSYRQ31uPxw/vx7WIh9nZ3BAgAADC49gCpVauxtFiIRw/uxXdLC/Hw3l9iabEQ1UrFOyAAAMBwOt0DUjk6iqXFQty9czu+W1qMWrXqHhAAAGB4p92EXi6V4uV//xO1Ws1N6AAAwGj4K1gAAEAyk1cuR6VSyRUgq69exOSVywIEAADIZ+raZMx8/VWuAHn04H5MXZsUIAAAQD7zszNx4/pU/PP7f0S5XO4aIGtvXsdCYTZuXJ+K+dkZAQIAAOSz8nw5nj6Zjs9v3YyrE+MxMT526q5OjMfnt27G06+nY+X5cv8BYmZmZmZmNooJEDMzMzMzS7a+AgQAAGBYAgQAAIjj40aSCRAAACAajXqSCRAAACAa9VqSCRAAACDqteqZrjA3EycnJwIEAACIqFUrZzoBAgAAtFQrR2c6AQIAALRUjspdl2VZz3U7XoAAAAAtR+VS12VZlutx+wQIAADQUi4ddl0/74B0O16AAAAALf0ESJ7HAgQAADjV3u5O12VZlutx+wQIAADQsruz3XVZlvV8TbcJEAAAoGVne6vrsizr+LX2nXa8AAEAAFq2tza7rj00On292/ECBAAAaNnaLA68LMt6vkaAAAAALZvFjTOdAAEAAFqKG+tJJkAAAIDYWF9LMgECAADE+trbJBMgAABA3L1zO8kECAAAkMvK8+V4+mQ6Pvvzn2JifKzrrk6Mx2e3bsbTJ9Ox8nxZgAAAAPnMz87EjetT8dOPP0S1Wo1msxnHjUY06vWo12txVC5HuVSK0uFBrL15HYuFubhxfSrmZ2cECAAAkM/UtcmY/+bXP6t7fHwc9VotqpXKb+FxGLs727G9tRmbxY0orq/F+ts38ejB/Zi6NilAAACAfCavXI5arRbNZjMajUZfAbL66kVMXrmcJkAuXbrUGgAA8HGbGB+L9+/f5wqQt69XY2J8bLAA+TAouq3TMf0YdaxcpPhJeS0X6d8NAMAfx2kBUi6VYuXfy7GzvTX6AGl/3OlrvV5zGgHy8X0vAAA+HZ0CpHJ0FAvzs3H3zu14tjAfW5vFjydA/sgECAAAH7v2AKlVq7FYmIsv/vbX+NcP38ejB/fi2cJ8FDfWRxMg7fr5RffD13S7J6Tf5/K+mzKq83U6bpBrGfa68p5DjAAAMCrtAbJUmIsvHz+Meq0alaNybG8V48vHD+NZYe78A+TD1/X65bmfr/XjLM7X61x5rqXb88Ncu+gAAOAstAfI6quXUa//+jGs329CL26sx+vVn2Nvd+f83wHpddxFD5B+zj/Ia/v9eQgQAADOU/K/gtUuZYAM8gv1WZ1vmI9h5XnutAAZ5GcOAADD+iQCpP25Uf/S3+/58vw7hr2WXtfW7/MAADBKn1SAtL9m0GgY9HwpAiSv065dgAAAcBY+iQAZ5n/4R3m+8wiQTh/BGvV1AQBAvybGxwaeAMl5vkHvx+h2fN5rHTRAxAgAAKNwrgHSzz0UnV5z2nHdztfPfRF5rm+Q87Uf1+lx3uPzXHPea897bQAA0MvvH8E6OTmJd+/eRbPZjONGIxr1etTrtd8+ilWK0uFBHB7sx8H+L7G/tze6d0AAAIBPx7nfAwIAAHw6BAgAAJCMAAEAAJJpD5CfX76Iw4P9/wmQjfW3sfzTjwIEAAAYTnuAfLswH9N//yIO9n+Jcukwihvr8fjh/fh2sRB7uzsCBAAAGFx7gNSq1VhaLMSjB/fiu6WFeHjvL7G0WIhqpeIdEAAAYDid7gGpHB3F0mIh7t65Hd8tLUatWnUPCAAAMLzTbkIvl0rx8r//iVqt5iZ0AABgNPwVLAAAIJnJK5ejUqnkCpDVVy9i8splAQIAAOQzdW0yZr7+KleAPHpwP6auTQoQAAAgn/nZmbhxfSr++f0/olwudw2QtTevY6EwGzeuT8X87IwAAQAA8ll5vhxPn0zH57duxtWJ8ZgYHzt1VyfG4/NbN+Pp19Ox8ny5/wAxMzMzMzMbxQSImZmZmZklW18BAgAAMCwBAgAAxPFxI8kECAAAEI1GPckECAAAEI16LckECAAAEPVa9UxXmJuJk5MTAQIAAETUqpUznQABAABaqpWjM50AAQAAWipH5a7Lsqznuh0vQAAAgJajcqnrsizL9bh9AgQAAGgplw67rp93QLodL0AAAICWfgIkz2MBAgAAnGpvd6frsizL9bh9AgQAAGjZ3dnuuizLer6m2wQIAADQsrO91XVZlnX8WvtOO16AAAAALdtbm13XHhqdvt7teAECAAC0bG0WB16WZT1fI0AAAICWzeLGmU6AAAAALcWN9SQTIAAAQGysryWZAAEAAGJ97W2SCRAAACDu3rmdZAIEAADIZeX5cjx9Mh2f/flPMTE+1nVXJ8bjs1s34+mT6Vh5vixAAACAfOZnZ+LG9an46ccfolqtRrPZjONGIxr1etTrtTgql6NcKkXp8CDW3ryOxcJc3Lg+FfOzMwIEAADIZ+raZMx/8+uf1T0+Po56rRbVSuW38DiM3Z3t2N7ajM3iRhTX12L97Zt49OB+TF2bFCAAAEA+k1cuR61Wi2azGY1Go68AWX31IiavXE4TIJcuXWoNAAD4uE2Mj8X79+9zBcjb16sxMT42WIB8GBTd1umYfow6Vi5S/KS8lov07wYA4I/jtAApl0qx8u/l2NneGn2AtD/u9LVerzmNAPn4vhcAAJ+OTgFSOTqKhfnZuHvndjxbmI+tzeLHEyB/ZAIEAICPXXuA1KrVWCzMxRd/+2v864fv49GDe/FsYT6KG+ujCZB2/fyi++Frut0T0u9zed9NGdX5Oh03yLUMe115zyFGAAAYlfYAWSrMxZePH0a9Vo3KUTm2t4rx5eOH8awwd/4B8uHrev3y3M/X+nEW5+t1rjzX0u35Ya5ddAAAcBbaA2T11cuo13/9GNbvN6EXN9bj9erPsbe7c/7vgPQ67qIHSD/nH+S1/f48BAgAAOcp+V/BapcyQAb5hfqszjfMx7DyPHdagAzyMwcAgGF9EgHS/tyof+nv93x5/h3DXkuva+v3eQAAGKVPKkDaXzNoNAx6vhQBktdp1y5AAAA4C59EgAzzP/yjPN95BEinj2CN+roAAKBfE+NjA0+A5DzfoPdjdDs+77UOGiBiBACAUTjXAOnnHopOrzntuG7n6+e+iDzXN8j52o/r9Djv8XmuOe+15702AADo5fePYJ2cnMS7d++i2WzGcaMRjXo96vXabx/FKkXp8CAOD/bjYP+X2N/bG907IAAAwKfj3O8BAQAAPh0CBAAASEaAAAAAybQHyM8vX8Thwf7/BMjG+ttY/ulHAQIAAAynPUC+XZiP6b9/EQf7v0S5dBjFjfV4/PB+fLtYiL3dHQECAAAMrj1AatVqLC0W4tGDe/Hd0kI8vPeXWFosRLVS8Q4IAAAwnE73gFSOjmJpsRB379yO75YWo1atugcEAAAY3mk3oZdLpXj53/9ErVZzEzoAADAa/goWAACQzOSVy1GpVHIFyOqrFzF55bIAAQAA8pm6NhkzX3+VK0AePbgfU9cmBQgAAJDP/OxM3Lg+Ff/8/h9RLpe7Bsjam9exUJiNG9enYn52RoAAAAD5rDxfjqdPpuPzWzfj6sR4TIyPnbqrE+Px+a2b8fTr6Vh5vtx/gJiZmZmZmY1iAsTMzMzMzJKtrwABAAAYlgABAADi+LiRZAIEAACIRqOeZAIEAACIRr2WZAIEAACIeq16pivMzcTJyYkAAQAAImrVyplOgAAAAC3VytGZToAAAAAtlaNy12VZ1nPdjhcgAABAy1G51HVZluV63D4BAgAAtJRLh13Xzzsg3Y4XIAAAQEs/AZLnsQABAABOtbe703VZluV63D4BAgAAtOzubHddlmU9X9NtAgQAAGjZ2d7quizLOn6tfacdL0AAAICW7a3NrmsPjU5f73a8AAEAAFq2NosDL8uynq8RIAAAQMtmceNMJ0AAAICW4sZ6kgkQAAAgNtbXkkyAAAAAsb72NskECAAAEHfv3E4yAQIAAOSy8nw5nj6Zjs/+/KeYGB/ruqsT4/HZrZvx9Ml0rDxfFiAAAEA+87MzceP6VPz04w9RrVaj2WzGcaMRjXo96vVaHJXLUS6VonR4EGtvXsdiYS5uXJ+K+dkZAQIAAOQzdW0y5r/59c/qHh8fR71Wi2ql8lt4HMbuznZsb23GZnEjiutrsf72TTx6cD+mrk0KEAAAIJ/JK5ejVqtFs9mMRqPRV4CsvnoRk1cuCxAAAC6uS5cutcbFMTE+Fu/fv88VIG9fr8bE+JgAAQAgnQ+Dots6HZPn/KO+3osg5bX0+l6nBUi5VIqVfy/HzvaWAAEA4Pz1ExcCpLOLHiCVo6NYmJ+Nu3dux7OF+djaLAoQAADO11kHyB/ZRQ6QWrUai4W5+OJvf41//fB9PHpwL54tzEdxY12AAABwcfTzS/WHr+l2T0i/z+V9N2VU5+t03CDXMux15T1Hp9e1B8hSYS6+fPww6rVqVI7Ksb1VjC8fP4xnhTkBAgDAxZEnQD58Xa9fnvv52qDXN+z5ep0rz7V0e36Ya8/7Dsjqq5dRr//6Mazfb0IvbqzH69WfY293R4AAAHAx5H0HpNdxFz1A+jn/IK/t9+dxVgHir2ABAPBRSBkgg0TCWZ1vmI9h5XnutAAZ5Gf+IQECAMBHKUWAtD836l/6+z1fnn/HsNfS69r6ff40AgQAgI9SygBpf82g0TDo+VIESF6nXbsAAQDgDynVR7AG+b6jPt95BEinj2CN4romxscGngABAODcfMoBMuzHwfr5mQx67b2+lwABAOCj0889FJ1ec9px3c7Xz30Rea5vkPO1H9fpcd7j81xz3mvv9vzvH8E6OTmJd+/eRbPZjONGIxr1etTrtd8+ilWK0uFBHB7sx8H+L7G/tydAAACA/NwDAgAAJCNAAACAZAQIAACQTHuA/PzyRRwe7P9PgGysv43ln34UIAAAwHDaA+TbhfmY/vsXcbD/S5RLh1HcWI/HD+/Ht4uF2NvdESAAAMDg2gOkVq3G0mIhHj24F98tLcTDe3+JpcVCVCsV74AAAADD6XQPSOXoKJYWC3H3zu34bmkxatWqe0AAAIDhnXYTerlUipf//U/UajU3oQMAAKPhr2ABAADJTF65HJVKJVeArL56EZNXLgsQAAAgn6lrkzHz9Ve5AuTRg/sxdW1SgAAAAPnMz87EjetT8c/v/xHlcrlrgKy9eR0Lhdm4cX0q5mdnBAgAAJDPyvPlePpkOj6/dTOuTozHxPjYqbs6MR6f37oZT7+ejpXny/0HiJmZmZmZ2SgmQMzMzMzMLNn6ChAAAIBhCRAAACCOjxtJJkAAAIBoNOpJJkAAAIBo1GtJJkAAAICo16pnusLcTJycnAgQAAAgolatnOkECAAA0FKtHJ3pBAgAANBSOSp3XZZlPdfteAECAAC0HJVLXZdlWa7H7RMgAABAS7l02HX9vAPS7XgBAgAAtPQTIHkeCxAAAOBUe7s7XZdlWa7H7RMgAABAy+7OdtdlWdbzNd0mQAAAgJad7a2uy7Ks49fad9rxAgQAAGjZ3trsuvbQ6PT1bscLEAAAoGVrszjwsizr+RoBAgAAtGwWN850AgQAAGgpbqwnmQABAABiY30tyQQIAAAQ62tvk0yAAAAAcffO7SQTIAAAQC4rz5fj6ZPp+OzPf4qJ8bGuuzoxHp/duhlPn0zHyvNlAQIAAOQzPzsTN65PxU8//hDVajWazWYcNxrRqNejXq/FUbkc5VIpSocHsfbmdSwW5uLG9amYn50RIAAAQD5T1yZj/ptf/6zu8fFx1Gu1qFYqv4XHYezubMf21mZsFjeiuL4W62/fxKMH92Pq2qQAAQAA8pm8cjlqtVo0m81oNBp9BcjqqxcxeeWyAAEA4OK6dOlSa1wcE+Nj8f79+1wB8vb1akyMjwkQAADS+TAouq3TMXnOP+rrvQhSXkuv73VagJRLpVj593LsbG8JEAAAzl8/cSFAOrvoAVI5OoqF+dm4e+d2PFuYj63NogABAOB8nXWA/JFd5ACpVauxWJiLL/721/jXD9/Howf34tnCfBQ31gUIAAAXRz+/VH/4mm73hPT7XN53U0Z1vk7HDXItw15X3nN0el17gCwV5uLLxw+jXqtG5agc21vF+PLxw3hWmBMgAABcHHkC5MPX9frluZ+vDXp9w56v17nyXEu354e59rzvgKy+ehn1+q8fw/r9JvTixnq8Xv059nZ3BAgAABdD3ndAeh130QOkn/MP8tp+fx5nFSD+ChYAAB+FlAEySCSc1fmG+RhWnudOC5BBfuYfEiAAAHyUUgRI+3Oj/qW/3/Pl+XcMey29rq3f508jQAAA+CilDJD21wwaDYOeL0WA5HXatQsQAAD+kFJ9BGuQ7zvq851HgHT6CNYormtifGzgCRAAAM7Npxwgw34crJ+fyaDX3ut7CRAAAD46/dxD0ek1px3X7Xz93BeR5/oGOV/7cZ0e5z0+zzXnvfZuz//+EayTk5N49+5dNJvNOG40olGvR71e++2jWKUoHR7E4cF+HOz/Evt7ewIEAADIzz0gAABAMgIEAABIRoAAAADJtAfIzy9fxOHB/v8EyMb621j+6UcBAgAADKc9QL5dmI/pv38RB/u/RLl0GMWN9Xj88H58u1iIvd0dAQIAAAyuPUBq1WosLRbi0YN78d3SQjy895dYWixEtVLxDggAADCcTveAVI6OYmmxEHfv3I7vlhajVq26BwQAABjeaTehl0ulePnf/0StVnMTOgAAMBr+ChYAAJDM5JXLUalUcgXI6qsXMXnlsgABAADymbo2GTNff5UrQB49uB9T1yYFCAAAkM/87EzcuD4V//z+H1Eul7sGyNqb17FQmI0b16difnZGgAAAAPmsPF+Op0+m4/NbN+PqxHhMjI+duqsT4/H5rZvx9OvpWHm+3H+AmJmZmZmZjWICxMzMzMzMkq2vAAEAABiWAAEAAOL4uJFkAgQAAIhGo55kAgQAAIhGvZZkAgQAAIh6rXqmK8zNxMnJiQABAAAiatXKmU6AAAAALdXK0ZlOgAAAAC2Vo3LXZVnWc92OFyAAAEDLUbnUdVmW5XrcPgECAAC0lEuHXdfPOyDdjhcgAABASz8BkuexAAEAAE61t7vTdVmW5XrcPgECAAC07O5sd12WZT1f020CBAAAaNnZ3uq6LMs6fq19px0vQAAAgJbtrc2uaw+NTl/vdrwAAQAAWrY2iwMvy7KerxEgAABAy2Zx40wnQAAAgJbixnqSCRAAACA21teSTIAAAACxvvY2yQQIAAAQd+/cTjIBAgAA5LLyfDmePpmOz/78p5gYH+u6qxPj8dmtm/H0yXSsPF8WIAAAQD7zszNx4/pU/PTjD1GtVqPZbMZxoxGNej3q9VoclctRLpWidHgQa29ex2JhLm5cn4r52RkBAgAA5DN1bTLmv/n1z+oeHx9HvVaLaqXyW3gcxu7OdmxvbcZmcSOK62ux/vZNPHpwP6auTQoQAAAgn8krl6NWq0Wz2YxGo9FXgKy+ehGTVy4LEAAALq5Lly61xsUxMT4W79+/zxUgb1+vxsT4mAABACCdD4Oi2zodk+f8o77eiyDltfT6XqcFSLlUipV/L8fO9pYAAQDg/PUTFwKks4seIJWjo1iYn427d27Hs4X52NosChAAAM7XWQfIH9lFDpBatRqLhbn44m9/jX/98H08enAvni3MR3FjXYAAAHBx9PNL9Yev6XZPSL/P5X03ZVTn63TcINcy7HXlPUen17UHyFJhLr58/DDqtWpUjsqxvVWMLx8/jGeFOQECAMDFkSdAPnxdrxwLTLkAABOGSURBVF+e+/naoNc37Pl6nSvPtXR7fphrz/sOyOqrl1Gv//oxrN9vQi9urMfr1Z9jb3dHgAAAcDHkfQek13EXPUD6Of8gr+3353FWAeKvYAEA8FFIGSCDRMJZnW+Yj2Hlee60ABnkZ/4hAQIAwEcpRYC0PzfqX/r7PV+ef8ew19Lr2vp9/jQCBACAj1LKAGl/zaDRMOj5UgRIXqdduwABAOAPKdVHsAb5vqM+33kESKePYI3iuibGxwaeAAEA4Nx8ygEy7MfB+vmZDHrtvb6XAAEA4KPTzz0UnV5z2nHdztfPfRF5rm+Q87Uf1+lx3uPzXHPea+/2/O8fwTo5OYl3795Fs9mM40YjGvV61Ou13z6KVYrS4UEcHuzHwf4vsb+3J0AAAID83AMCAAAkI0AAAIBkBAgAAJBMe4D8/PJFHB7s/0+AbKy/jeWffhQgAADAcNoD5NuF+Zj++xdxsP9LlEuHUdxYj8cP78e3i4XY290RIAAAwODaA6RWrcbSYiEePbgX3y0txMN7f4mlxUJUKxXvgAAAAMPpdA9I5egolhYLcffO7fhuaTFq1ap7QAAAgOGddhN6uVSKl//9T9RqNTehAwAAo+GvYAEAAMlMXrkclUolV4CsvnoRk1cuCxAAACCfqWuTMfP1V7kC5NGD+zF1bVKAAAAA+czPzsSN61Pxz+//EeVyuWuArL15HQuF2bhxfSrmZ2cECAAAkM/K8+V4+mQ6Pr91M65OjMfE+NipuzoxHp/fuhlPv56OlefL/QeImZmZmZnZKCZAzMzMzMws2foKEAAAgGEJEAAAII6PG0kmQAAAgGg06kkmQAAAgGjUa0kmQAAAgKjXqme6wtxMnJycCBAAACCiVq2c6QQIAADQUq0cnekECAAA0FI5KnddlmU91+14AQIAALQclUtdl2VZrsftEyAAAEBLuXTYdf28A9LteAECAAC09BMgeR4LEAAA4FR7uztdl2VZrsftEyAAAEDL7s5212VZ1vM13SZAAACAlp3tra7Lsqzj19p32vECBAAAaNne2uy69tDo9PVuxwsQAACgZWuzOPCyLOv5GgECAAC0bBY3znQCBAAAaClurCeZAAEAAGJjfS3JBAgAABDra2+TTIAAAABx987tJBMgAABALivPl+Ppk+n47M9/ionxsa67OjEen926GU+fTMfK82UBAgAA5DM/OxM3rk/FTz/+ENVqNZrNZhw3GtGo16Ner8VRuRzlUilKhwex9uZ1LBbm4sb1qZifnREgAABAPlPXJmP+m1//rO7x8XHUa7WoViq/hcdh7O5sx/bWZmwWN6K4vhbrb9/Eowf3Y+rapAABAADymbxyOWq1WjSbzWg0Gn0FyOqrFzF55XKaALl06VJrAADAx21ifCzev3+fK0Devl6NifGxwQLkw6Dotk7H9GPUsXKR4ifltVykfzcAAH8cpwVIuVSKlX8vx8721ugDpP1xp6/1es1pBMjH970AAPh0dAqQytFRLMzPxt07t+PZwnxsbRY/ngD5IxMgAAB87NoDpFatxmJhLr7421/jXz98H48e3ItnC/NR3FgfTYC06+cX3Q9f0+2ekH6fy/tuyqjO1+m4Qa5l2OvKew4xAgDAqLQHyFJhLr58/DDqtWpUjsqxvVWMLx8/jGeFufMPkA9f1+uX536+1o+zOF+vc+W5lm7PD3PtogMAgLPQHiCrr15Gvf7rx7B+vwm9uLEer1d/jr3dnfN/B6TXcRc9QPo5/yCv7ffnIUAAADhPyf8KVruUATLIL9Rndb5hPoaV57nTAmSQnzkAAAzrkwiQ9udG/Ut/v+fL8+8Y9lp6XVu/zwMAwCh9UgHS/ppBo2HQ86UIkLxOu3YBAgDAWfgkAmSY/+Ef5fnOI0A6fQRr1NcFAAD9mhgfG3gCJOf5Br0fo9vxea910AARIwAAjMK5Bkg/91B0es1px3U7Xz/3ReS5vkHO135cp8d5j89zzXmvPe+1AQBAL79/BOvk5CTevXsXzWYzjhuNaNTrUa/XfvsoVilKhwdxeLAfB/u/xP7e3ujeAQEAAD4d534PCAAA8OkQIAAAQDICBAAASKY9QH5++SIOD/b/J0A21t/G8k8/ChAAAGA47QHy7cJ8TP/9izjY/yXKpcMobqzH44f349vFQuzt7ggQAABgcO0BUqtWY2mxEI8e3Ivvlhbi4b2/xNJiIaqVindAAACA4XS6B6RydBRLi4W4e+d2fLe0GLVq1T0gAADA8E67Cb1cKsXL//4narWam9ABAIDR8FewAACAZCavXI5KpZIrQFZfvYjJK5cFCAAAkM/UtcmY+fqrXAHy6MH9mLo2KUAAAIB85mdn4sb1qfjn9/+IcrncNUDW3ryOhcJs3Lg+FfOzMwIEAADIZ+X5cjx9Mh2f37oZVyfGY2J87NRdnRiPz2/djKdfT8fK8+X+A8TMzMzMzGwU6xkgAAAAZ0WAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQECAAAkI0AAAIBkBAgAAJCMAAEAAJIRIAAAQDICBAAASEaAAAAAyQgQAAAgGQEC/7/9OhYAAAAAGORvPYtdZREAABsBAQAANgICAABsBAQAANgICAAAsBEQAABgIyAAAMBGQAAAgI2AAAAAGwEBAAA2AgIAAGwEBAAA2AgIAACwERAAAGAjIAAAwEZAAACAjYAAAAAbAQEAADYCAgAAbAQEAADYCAgAALAREAAAYCMgAADARkAAAICNgAAAABsBAQAANgICAABsBAQAANgICAAAsBEQAABgIyAAAMBGQAAAgI2AAAAAGwEBAAA2AgIAAGwEBAAA2AgIAACwERAAAGAjIAAAwEZAAACAjYAAAAAbAQEAADYCAgAAbAQEAADYCAgAALAREAAAYCMgAADARkAAAICNgAAAABsBAQAANgICAABsBAQAANgICAAAsBEQAABgIyAAAMBGQAAAgI2AAAAAGwEBAAA2AgIAAGwEBAAA2AgIAACwERAAAGAjIAAAwEZAAACAjYAAAAAbAQEAADYCAgAAbAQEAADYCAgAALAREAAAYCMgAADARkAAAICNgAAAABsBAQAANgICAABsBAQAANgICAAAsBEQAABgIyAAAMBGQAAAgI2AAAAAGwEBAAA2AgIAAGwEBAAA2AgIAACwERAAAGAjIAAAwEZAAACAjYAAAAAbAQEAADYCAgAAbAQEAADYCAgAALAREAAAYCMgAADARkAAAICNgAAAABsBAQAANgICAABsBAQAANgICAAAsBEQAABgIyAAAMBGQAAAgI2AAAAAGwEBAAA2AgIAAGwEBAAA2AgIAACwERAAAGAjIAAAwEZAAACAjYAAAAAbAQEAADYCAgAAbAQEAADYCAgAALAREAAAYCMgAADARkAAAICNgAAAABsBAQAANgICAABsBAQAANgICAAAsBEQAABgIyAAAMBGQAAAgI2AAAAAGwEBAAA2AgIAAGwEBAAA2AgIAACwERAAAGAjIAAAwEZAAACAjYAAAAAbAQEAADYCAgAAbAQEAADYCAgAALAREAAAYCMgAADARkAAAICNgAAAABsBAQAANgICAABsBAQAANgICAAAsBEQAABgIyAAAMBGQAAAgI2AAAAAGwEBAAA2AgIAAGwEBAAA2AgIAACwERAAAGAjIAAAwEZAAACAjYAAAAAbAQEAADYCAgAAbAQEAADYCAgAALAREAAAYCMgAADARkAAAICNgAAAABsBAQAANgICAABsBAQAANgICAAAsBEQAABgIyAAAMBGQAAAgI2AAAAAGwEBAAA2AgIAAGwEBAAA2AgIAACwERAAAGAjIAAAwEZAAACAjYAAAAAbAQEAADYCAgAAbAQEAADYCAgAALAJciOkZiSl6KMAAAAASUVORK5CYII=
REFTEST number of differing pixels: 34811
Comment 2 Treeherder Robot 2011-05-11 01:11:06 PDT
m_kato%ga2.so-net.ne.jp
http://tinderbox.mozilla.org/showlog.cgi?log=Firefox/1305099172.1305100244.17895.gz
Rev3 Fedora 12x64 mozilla-central opt test reftest on 2011/05/11 00:32:52

s: talos-r3-fed64-055
REFTEST TEST-UNEXPECTED-FAIL | file:///home/cltbld/talos-slave/test/build/reftest/tests/layout/reftests/bugs/299837-3.xul | image comparison (==)
Comment 3 Treeherder Robot 2011-05-11 02:13:39 PDT
smontagu%smontagu.org
http://tinderbox.mozilla.org/showlog.cgi?log=Firefox/1305104080.1305104745.9092.gz
Rev3 Fedora 12 mozilla-central opt test reftest on 2011/05/11 01:54:40

s: talos-r3-fed-005
REFTEST TEST-UNEXPECTED-FAIL | file:///home/cltbld/talos-slave/test/build/reftest/tests/layout/reftests/bugs/299837-3.xul | image comparison (==)
Comment 4 Treeherder Robot 2011-05-11 03:14:24 PDT
mak77%bonardo.net
http://tinderbox.mozilla.org/showlog.cgi?log=Places/1305107297.1305108652.29972.gz
Rev3 Fedora 12 places opt test reftest on 2011/05/11 02:48:17

s: talos-r3-fed-033
REFTEST TEST-UNEXPECTED-FAIL | file:///home/cltbld/talos-slave/test/build/reftest/tests/layout/reftests/bugs/299837-3.xul | image comparison (==)
Comment 5 Treeherder Robot 2011-05-11 03:47:30 PDT
matspal%gmail.com [:mats]
http://tinderbox.mozilla.org/showlog.cgi?log=Firefox/1305108523.1305109401.938.gz
Rev3 Fedora 12x64 mozilla-central opt test reftest on 2011/05/11 03:08:43

s: talos-r3-fed64-014
REFTEST TEST-UNEXPECTED-FAIL | file:///home/cltbld/talos-slave/test/build/reftest/tests/layout/reftests/bugs/299837-3.xul | image comparison (==)
Comment 6 Treeherder Robot 2011-05-11 04:19:17 PDT
mak77%bonardo.net
http://tinderbox.mozilla.org/showlog.cgi?log=Places/1305111526.1305112411.20346.gz
Rev3 Fedora 12 places opt test reftest on 2011/05/11 03:58:46

s: talos-r3-fed-048
REFTEST TEST-UNEXPECTED-FAIL | file:///home/cltbld/talos-slave/test/build/reftest/tests/layout/reftests/bugs/299837-3.xul | image comparison (==)
Comment 7 Treeherder Robot 2011-05-11 04:27:50 PDT
matspal%gmail.com [:mats]
http://tinderbox.mozilla.org/showlog.cgi?log=Firefox/1305112009.1305112725.22123.gz
Rev3 Fedora 12 mozilla-central opt test reftest on 2011/05/11 04:06:49

s: talos-r3-fed-018
REFTEST TEST-UNEXPECTED-FAIL | file:///home/cltbld/talos-slave/test/build/reftest/tests/layout/reftests/bugs/299837-3.xul | image comparison (==)
Comment 8 Treeherder Robot 2011-05-11 04:45:16 PDT
mak77%bonardo.net
http://tinderbox.mozilla.org/showlog.cgi?log=Firefox/1305112594.1305113955.1095.gz
Rev3 Fedora 12x64 mozilla-central debug test reftest on 2011/05/11 04:16:34

s: talos-r3-fed64-053
REFTEST TEST-UNEXPECTED-FAIL | file:///home/cltbld/talos-slave/test/build/reftest/tests/layout/reftests/bugs/299837-3.xul | image comparison (==)
Comment 9 Treeherder Robot 2011-05-11 04:46:52 PDT
matspal%gmail.com [:mats]
http://tinderbox.mozilla.org/showlog.cgi?log=Firefox/1305112594.1305113955.1095.gz
Rev3 Fedora 12x64 mozilla-central debug test reftest on 2011/05/11 04:16:34

s: talos-r3-fed64-053
REFTEST TEST-UNEXPECTED-FAIL | file:///home/cltbld/talos-slave/test/build/reftest/tests/layout/reftests/bugs/299837-3.xul | image comparison (==)
Comment 10 Treeherder Robot 2011-05-11 04:54:13 PDT
mak77%bonardo.net
http://tinderbox.mozilla.org/showlog.cgi?log=Firefox/1305113725.1305114451.4411.gz
Rev3 Fedora 12 mozilla-central opt test reftest on 2011/05/11 04:35:25

s: talos-r3-fed-037
REFTEST TEST-UNEXPECTED-FAIL | file:///home/cltbld/talos-slave/test/build/reftest/tests/layout/reftests/bugs/299837-3.xul | image comparison (==)
Comment 11 Treeherder Robot 2011-05-11 05:40:47 PDT
matspal%gmail.com [:mats]
http://tinderbox.mozilla.org/showlog.cgi?log=Firefox/1305116207.1305117053.21972.gz
Rev3 Fedora 12 mozilla-central opt test reftest on 2011/05/11 05:16:47

s: talos-r3-fed-009
REFTEST TEST-UNEXPECTED-FAIL | file:///home/cltbld/talos-slave/test/build/reftest/tests/layout/reftests/bugs/299837-3.xul | image comparison (==)
Comment 12 Treeherder Robot 2011-05-11 05:55:35 PDT
mak77%bonardo.net
http://tinderbox.mozilla.org/showlog.cgi?log=Firefox/1305116681.1305118155.27372.gz
Rev3 Fedora 12 mozilla-central debug test reftest on 2011/05/11 05:24:41

s: talos-r3-fed-037
REFTEST TEST-UNEXPECTED-FAIL | file:///home/cltbld/talos-slave/test/build/reftest/tests/layout/reftests/bugs/299837-3.xul | image comparison (==)
Comment 13 Treeherder Robot 2011-05-11 06:32:28 PDT
mounir
http://tinderbox.mozilla.org/showlog.cgi?log=Firefox/1305118758.1305120355.7386.gz
Rev3 Fedora 12 mozilla-central debug test reftest on 2011/05/11 05:59:18

s: talos-r3-fed-020
REFTEST TEST-UNEXPECTED-FAIL | file:///home/cltbld/talos-slave/test/build/reftest/tests/layout/reftests/bugs/299837-3.xul | image comparison (==)
Comment 14 Treeherder Robot 2011-05-11 06:38:05 PDT
mounir
http://tinderbox.mozilla.org/showlog.cgi?log=Try/1305118803.1305120458.7807.gz
Rev3 Fedora 12 try debug test reftest on 2011/05/11 06:00:03

s: talos-r3-fed-045
REFTEST TEST-UNEXPECTED-FAIL | file:///home/cltbld/talos-slave/test/build/reftest/tests/layout/reftests/bugs/299837-3.xul | image comparison (==)
Comment 15 Treeherder Robot 2011-05-11 06:40:02 PDT
mak77%bonardo.net
http://tinderbox.mozilla.org/showlog.cgi?log=Places/1305118690.1305119526.2904.gz
Rev3 Fedora 12x64 places opt test reftest on 2011/05/11 05:58:10

s: talos-r3-fed64-050
REFTEST TEST-UNEXPECTED-FAIL | file:///home/cltbld/talos-slave/test/build/reftest/tests/layout/reftests/bugs/299837-3.xul | image comparison (==)
Comment 16 Treeherder Robot 2011-05-11 07:19:23 PDT
mak77%bonardo.net
http://tinderbox.mozilla.org/showlog.cgi?log=Places/1305121868.1305123091.23463.gz
Rev3 Fedora 12 places opt test reftest on 2011/05/11 06:51:08

s: talos-r3-fed-042
REFTEST TEST-UNEXPECTED-FAIL | file:///home/cltbld/talos-slave/test/build/reftest/tests/layout/reftests/bugs/299837-3.xul | image comparison (==)
Comment 17 Treeherder Robot 2011-05-11 07:22:39 PDT
mbrubeck%mozilla.com
http://tinderbox.mozilla.org/showlog.cgi?log=Firefox/1305121811.1305122728.20788.gz
Rev3 Fedora 12x64 mozilla-central opt test reftest on 2011/05/11 06:50:11

s: talos-r3-fed64-023
REFTEST TEST-UNEXPECTED-FAIL | file:///home/cltbld/talos-slave/test/build/reftest/tests/layout/reftests/bugs/299837-3.xul | image comparison (==)
Comment 18 Treeherder Robot 2011-05-11 08:22:24 PDT
philor
http://tinderbox.mozilla.org/showlog.cgi?log=Firefox/1305124567.1305125962.8093.gz
Rev3 Fedora 12x64 mozilla-central debug test reftest on 2011/05/11 07:36:07

s: talos-r3-fed64-041
REFTEST TEST-UNEXPECTED-FAIL | file:///home/cltbld/talos-slave/test/build/reftest/tests/layout/reftests/bugs/299837-3.xul | image comparison (==)
Comment 19 Treeherder Robot 2011-05-11 08:49:26 PDT
mbrubeck%mozilla.com
http://tinderbox.mozilla.org/showlog.cgi?log=Firefox/1305125826.1305128140.21154.gz
Rev3 Fedora 12 mozilla-central debug test reftest on 2011/05/11 07:57:06

s: talos-r3-fed-022
REFTEST TEST-UNEXPECTED-FAIL | file:///home/cltbld/talos-slave/test/build/reftest/tests/layout/reftests/bugs/299837-3.xul | image comparison (==)
Comment 20 Treeherder Robot 2011-05-11 08:52:25 PDT
tnikkel%gmail.com
http://tinderbox.mozilla.org/showlog.cgi?log=Firefox/1305125826.1305128140.21154.gz
Rev3 Fedora 12 mozilla-central debug test reftest on 2011/05/11 07:57:06

s: talos-r3-fed-022
REFTEST TEST-UNEXPECTED-FAIL | file:///home/cltbld/talos-slave/test/build/reftest/tests/layout/reftests/bugs/299837-3.xul | image comparison (==)
Comment 21 Treeherder Robot 2011-05-11 09:23:38 PDT
tnikkel%gmail.com
http://tinderbox.mozilla.org/showlog.cgi?log=Firefox/1305128903.1305130613.3711.gz
Rev3 Fedora 12 mozilla-central opt test reftest on 2011/05/11 08:48:23

s: talos-r3-fed-013
REFTEST TEST-UNEXPECTED-FAIL | file:///home/cltbld/talos-slave/test/build/reftest/tests/layout/reftests/bugs/299837-3.xul | image comparison (==)
Comment 22 Treeherder Robot 2011-05-11 09:34:10 PDT
matspal%gmail.com [:mats]
http://tinderbox.mozilla.org/showlog.cgi?log=Try/1305128952.1305131356.7985.gz
Rev3 Fedora 12x64 try debug test reftest on 2011/05/11 08:49:12

s: talos-r3-fed64-046
REFTEST TEST-UNEXPECTED-FAIL | file:///home/cltbld/talos-slave/test/build/reftest/tests/layout/reftests/bugs/299837-3.xul | image comparison (==)
Comment 23 Treeherder Robot 2011-05-11 10:18:54 PDT
matspal%gmail.com [:mats]
http://tinderbox.mozilla.org/showlog.cgi?log=Try/1305131917.1305133315.19592.gz
Rev3 Fedora 12x64 try opt test reftest on 2011/05/11 09:38:37

s: talos-r3-fed64-035
REFTEST TEST-UNEXPECTED-FAIL | file:///home/cltbld/talos-slave/test/build/reftest/tests/layout/reftests/bugs/299837-3.xul | image comparison (==)
Comment 24 Treeherder Robot 2011-05-11 10:19:21 PDT
matspal%gmail.com [:mats]
http://tinderbox.mozilla.org/showlog.cgi?log=Try/1305130983.1305131652.9789.gz
Rev3 Fedora 12 try opt test reftest on 2011/05/11 09:23:03

s: talos-r3-fed-046
REFTEST TEST-UNEXPECTED-FAIL | file:///home/cltbld/talos-slave/test/build/reftest/tests/layout/reftests/bugs/299837-3.xul | image comparison (==)
Comment 25 Treeherder Robot 2011-05-11 10:40:36 PDT
tnikkel%gmail.com
http://tinderbox.mozilla.org/showlog.cgi?log=Firefox/1305133901.1305135236.30272.gz
Rev3 Fedora 12x64 mozilla-central debug test reftest on 2011/05/11 10:11:41

s: talos-r3-fed64-053
REFTEST TEST-UNEXPECTED-FAIL | file:///home/cltbld/talos-slave/test/build/reftest/tests/layout/reftests/bugs/299837-3.xul | image comparison (==)
Comment 26 Treeherder Robot 2011-05-11 10:40:51 PDT
mbrubeck%mozilla.com
http://tinderbox.mozilla.org/showlog.cgi?log=Firefox/1305133901.1305135236.30272.gz
Rev3 Fedora 12x64 mozilla-central debug test reftest on 2011/05/11 10:11:41

s: talos-r3-fed64-053
REFTEST TEST-UNEXPECTED-FAIL | file:///home/cltbld/talos-slave/test/build/reftest/tests/layout/reftests/bugs/299837-3.xul | image comparison (==)
Comment 27 Treeherder Robot 2011-05-11 11:31:41 PDT
dtownsend%oxymoronical.com
http://tinderbox.mozilla.org/showlog.cgi?log=Firefox/1305137743.1305138465.15826.gz
Rev3 Fedora 12 mozilla-central opt test reftest on 2011/05/11 11:15:43

s: talos-r3-fed-037
REFTEST TEST-UNEXPECTED-FAIL | file:///home/cltbld/talos-slave/test/build/reftest/tests/layout/reftests/bugs/299837-3.xul | image comparison (==)
Comment 28 Treeherder Robot 2011-05-11 11:52:16 PDT
matspal%gmail.com [:mats]
http://tinderbox.mozilla.org/showlog.cgi?log=Firefox/1305137452.1305139397.20737.gz
Rev3 Fedora 12x64 mozilla-central debug test reftest on 2011/05/11 11:10:52

s: talos-r3-fed64-023
REFTEST TEST-UNEXPECTED-FAIL | file:///home/cltbld/talos-slave/test/build/reftest/tests/layout/reftests/bugs/299837-3.xul | image comparison (==)
Comment 29 Treeherder Robot 2011-05-11 11:52:34 PDT
tnikkel%gmail.com
http://tinderbox.mozilla.org/showlog.cgi?log=Firefox/1305137452.1305139397.20737.gz
Rev3 Fedora 12x64 mozilla-central debug test reftest on 2011/05/11 11:10:52

s: talos-r3-fed64-023
REFTEST TEST-UNEXPECTED-FAIL | file:///home/cltbld/talos-slave/test/build/reftest/tests/layout/reftests/bugs/299837-3.xul | image comparison (==)
Comment 30 Treeherder Robot 2011-05-11 11:53:11 PDT
mbrubeck%mozilla.com
http://tinderbox.mozilla.org/showlog.cgi?log=Firefox/1305137452.1305139397.20737.gz
Rev3 Fedora 12x64 mozilla-central debug test reftest on 2011/05/11 11:10:52

s: talos-r3-fed64-023
REFTEST TEST-UNEXPECTED-FAIL | file:///home/cltbld/talos-slave/test/build/reftest/tests/layout/reftests/bugs/299837-3.xul | image comparison (==)
Comment 31 Treeherder Robot 2011-05-11 11:58:26 PDT
mbrubeck%mozilla.com
http://tinderbox.mozilla.org/showlog.cgi?log=Firefox/1305138169.1305139866.23037.gz
Rev3 Fedora 12x64 mozilla-central opt test reftest on 2011/05/11 11:22:49

s: talos-r3-fed64-006
REFTEST TEST-UNEXPECTED-FAIL | file:///home/cltbld/talos-slave/test/build/reftest/tests/layout/reftests/bugs/299837-3.xul | image comparison (==)
Comment 32 Treeherder Robot 2011-05-11 12:56:57 PDT
mbrubeck%mozilla.com
http://tinderbox.mozilla.org/showlog.cgi?log=Firefox/1305140855.1305143328.8613.gz
Rev3 Fedora 12x64 mozilla-central debug test reftest on 2011/05/11 12:07:35

s: talos-r3-fed64-035
REFTEST TEST-UNEXPECTED-FAIL | file:///home/cltbld/talos-slave/test/build/reftest/tests/layout/reftests/bugs/299837-3.xul | image comparison (==)
Comment 33 Treeherder Robot 2011-05-11 12:57:12 PDT
mbrubeck%mozilla.com
http://tinderbox.mozilla.org/showlog.cgi?log=Firefox/1305141703.1305143101.7077.gz
Rev3 Fedora 12 mozilla-central opt test reftest on 2011/05/11 12:21:43

s: talos-r3-fed-038
REFTEST TEST-UNEXPECTED-FAIL | file:///home/cltbld/talos-slave/test/build/reftest/tests/layout/reftests/bugs/299837-3.xul | image comparison (==)
Comment 34 Treeherder Robot 2011-05-11 12:57:33 PDT
dtownsend%oxymoronical.com
http://tinderbox.mozilla.org/showlog.cgi?log=Firefox/1305141703.1305143101.7077.gz
Rev3 Fedora 12 mozilla-central opt test reftest on 2011/05/11 12:21:43

s: talos-r3-fed-038
REFTEST TEST-UNEXPECTED-FAIL | file:///home/cltbld/talos-slave/test/build/reftest/tests/layout/reftests/bugs/299837-3.xul | image comparison (==)
Comment 35 Treeherder Robot 2011-05-11 13:12:16 PDT
jfkthame%gmail.com
http://tinderbox.mozilla.org/showlog.cgi?log=Firefox/1305143308.1305144083.12671.gz
Rev3 Fedora 12 mozilla-central opt test reftest on 2011/05/11 12:48:28

s: talos-r3-fed-005
REFTEST TEST-UNEXPECTED-FAIL | file:///home/cltbld/talos-slave/test/build/reftest/tests/layout/reftests/bugs/299837-3.xul | image comparison (==)
Comment 36 Olli Pettay [:smaug] 2011-05-11 13:42:42 PDT
I backed out Bug 513006 which may have caused this.
Comment 37 Treeherder Robot 2011-05-11 13:46:59 PDT
jfkthame%gmail.com
http://tinderbox.mozilla.org/showlog.cgi?log=Firefox/1305145438.1305146470.24748.gz
Rev3 Fedora 12x64 mozilla-central opt test reftest on 2011/05/11 13:23:58

s: talos-r3-fed64-008
REFTEST TEST-UNEXPECTED-FAIL | file:///home/cltbld/talos-slave/test/build/reftest/tests/layout/reftests/bugs/299837-3.xul | image comparison (==)
Comment 38 Treeherder Robot 2011-05-11 13:57:28 PDT
mbrubeck%mozilla.com
http://tinderbox.mozilla.org/showlog.cgi?log=Firefox/1305146376.1305147042.27979.gz
Rev3 Fedora 12 mozilla-central opt test reftest on 2011/05/11 13:39:36

s: talos-r3-fed-044
REFTEST TEST-UNEXPECTED-FAIL | file:///home/cltbld/talos-slave/test/build/reftest/tests/layout/reftests/bugs/299837-3.xul | image comparison (==)
Comment 39 Treeherder Robot 2011-05-11 13:57:30 PDT
jfkthame%gmail.com
http://tinderbox.mozilla.org/showlog.cgi?log=Firefox/1305146376.1305147042.27979.gz
Rev3 Fedora 12 mozilla-central opt test reftest on 2011/05/11 13:39:36

s: talos-r3-fed-044
REFTEST TEST-UNEXPECTED-FAIL | file:///home/cltbld/talos-slave/test/build/reftest/tests/layout/reftests/bugs/299837-3.xul | image comparison (==)
Comment 40 Treeherder Robot 2011-05-11 13:58:04 PDT
dtownsend%oxymoronical.com
http://tinderbox.mozilla.org/showlog.cgi?log=Firefox/1305146376.1305147042.27979.gz
Rev3 Fedora 12 mozilla-central opt test reftest on 2011/05/11 13:39:36

s: talos-r3-fed-044
REFTEST TEST-UNEXPECTED-FAIL | file:///home/cltbld/talos-slave/test/build/reftest/tests/layout/reftests/bugs/299837-3.xul | image comparison (==)
Comment 41 Treeherder Robot 2011-05-11 14:39:56 PDT
jfkthame%gmail.com
http://tinderbox.mozilla.org/showlog.cgi?log=Firefox/1305148248.1305149606.8472.gz
Rev3 Fedora 12x64 mozilla-central debug test reftest on 2011/05/11 14:10:48

s: talos-r3-fed64-014
REFTEST TEST-UNEXPECTED-FAIL | file:///home/cltbld/talos-slave/test/build/reftest/tests/layout/reftests/bugs/299837-3.xul | image comparison (==)
Comment 42 Treeherder Robot 2011-05-11 15:08:29 PDT
mbrubeck%mozilla.com
http://tinderbox.mozilla.org/showlog.cgi?log=Firefox/1305148889.1305150430.13266.gz
Rev3 Fedora 12x64 mozilla-central opt test reftest on 2011/05/11 14:21:29

s: talos-r3-fed64-013
REFTEST TEST-UNEXPECTED-FAIL | file:///home/cltbld/talos-slave/test/build/reftest/tests/layout/reftests/bugs/299837-3.xul | image comparison (==)
Comment 43 Treeherder Robot 2011-05-11 15:35:31 PDT
mounir
http://tinderbox.mozilla.org/showlog.cgi?log=Cedar/1305136166.1305137642.11465.gz
Rev3 Fedora 12 cedar opt test reftest on 2011/05/11 10:49:26

s: talos-r3-fed-018
REFTEST TEST-UNEXPECTED-FAIL | file:///home/cltbld/talos-slave/test/build/reftest/tests/layout/reftests/bugs/299837-3.xul | image comparison (==)
Comment 44 Treeherder Robot 2011-05-11 15:35:46 PDT
mounir
http://tinderbox.mozilla.org/showlog.cgi?log=Cedar/1305128922.1305131358.8005.gz
Rev3 Fedora 12 cedar debug test reftest on 2011/05/11 08:48:42

s: talos-r3-fed-035
REFTEST TEST-UNEXPECTED-FAIL | file:///home/cltbld/talos-slave/test/build/reftest/tests/layout/reftests/bugs/299837-3.xul | image comparison (==)
Comment 45 Treeherder Robot 2011-05-11 15:40:22 PDT
mounir
http://tinderbox.mozilla.org/showlog.cgi?log=Cedar/1305124459.1305125829.7472.gz
Rev3 Fedora 12 cedar opt test reftest on 2011/05/11 07:34:19

s: talos-r3-fed-025
REFTEST TEST-UNEXPECTED-FAIL | file:///home/cltbld/talos-slave/test/build/reftest/tests/layout/reftests/bugs/299837-3.xul | image comparison (==)
Comment 46 Treeherder Robot 2011-05-11 16:16:01 PDT
jmaher%mozilla.com
http://tinderbox.mozilla.org/showlog.cgi?log=Try/1305149932.1305152197.22612.gz
Rev3 Fedora 12x64 try debug test reftest on 2011/05/11 14:38:52

s: talos-r3-fed64-045
REFTEST TEST-UNEXPECTED-FAIL | file:///home/cltbld/talos-slave/test/build/reftest/tests/layout/reftests/bugs/299837-3.xul | image comparison (==)
Comment 47 Treeherder Robot 2011-05-11 16:32:13 PDT
dtownsend%oxymoronical.com
http://tinderbox.mozilla.org/showlog.cgi?log=Firefox/1305154820.1305156295.11967.gz
Rev3 Fedora 12 mozilla-central debug test reftest on 2011/05/11 16:00:20

s: talos-r3-fed-041
REFTEST TEST-UNEXPECTED-FAIL | file:///home/cltbld/talos-slave/test/build/reftest/tests/layout/reftests/bugs/299837-3.xul | image comparison (==)
Comment 48 Treeherder Robot 2011-05-11 16:42:18 PDT
bill%wg9s.com
http://tinderbox.mozilla.org/showlog.cgi?log=Firefox/1305155703.1305157163.16582.gz
Rev3 Fedora 12 mozilla-central opt test reftest on 2011/05/11 16:15:03

s: talos-r3-fed-024
REFTEST TEST-UNEXPECTED-FAIL | file:///home/cltbld/talos-slave/test/build/reftest/tests/layout/reftests/bugs/299837-3.xul | image comparison (==)
Comment 49 Treeherder Robot 2011-05-11 17:07:30 PDT
bill%wg9s.com
http://tinderbox.mozilla.org/showlog.cgi?log=Firefox/1305157802.1305158435.23408.gz
Rev3 Fedora 12x64 mozilla-central opt test reftest on 2011/05/11 16:50:02

s: talos-r3-fed64-053
REFTEST TEST-UNEXPECTED-FAIL | file:///home/cltbld/talos-slave/test/build/reftest/tests/layout/reftests/bugs/299837-3.xul | image comparison (==)
Comment 50 Bill Gianopoulos [:WG9s] 2011-05-11 17:09:11 PDT
Something has changed here.  This seems to have become perma-orange on Linux.
Comment 51 :Ehsan Akhgari 2011-05-11 17:27:42 PDT
This was definitely caused by bug 513006.  I'm going to mark it as FIXED now that bug 513006 is backed out, but this should be investigated the next time that we want to land bug 513006.
Comment 52 Treeherder Robot 2011-05-11 18:24:36 PDT
jmaher%mozilla.com
http://tinderbox.mozilla.org/showlog.cgi?log=Try/1305157888.1305160141.31929.gz
Rev3 Fedora 12 try debug test reftest on 2011/05/11 16:51:28

s: talos-r3-fed-014
REFTEST TEST-UNEXPECTED-FAIL | file:///home/cltbld/talos-slave/test/build/reftest/tests/layout/reftests/bugs/299837-3.xul | image comparison (==)
Comment 53 Treeherder Robot 2011-05-11 18:25:26 PDT
jmaher%mozilla.com
http://tinderbox.mozilla.org/showlog.cgi?log=Try/1305161798.1305162455.9941.gz
Rev3 Fedora 12 try opt test reftest on 2011/05/11 17:56:38

s: talos-r3-fed-012
REFTEST TEST-UNEXPECTED-FAIL | file:///home/cltbld/talos-slave/test/build/reftest/tests/layout/reftests/bugs/299837-3.xul | image comparison (==)
Comment 54 Treeherder Robot 2011-05-11 18:29:42 PDT
jmaher%mozilla.com
http://tinderbox.mozilla.org/showlog.cgi?log=Try/1305161798.1305162455.9941.gz
Rev3 Fedora 12 try opt test reftest on 2011/05/11 17:56:38

s: talos-r3-fed-012
REFTEST TEST-UNEXPECTED-FAIL | file:///home/cltbld/talos-slave/test/build/reftest/tests/layout/reftests/bugs/299837-3.xul | image comparison (==)
Comment 55 Treeherder Robot 2011-05-11 18:29:58 PDT
jmaher%mozilla.com
http://tinderbox.mozilla.org/showlog.cgi?log=Try/1305161953.1305162631.11023.gz
Rev3 Fedora 12 try opt test reftest on 2011/05/11 17:59:13

s: talos-r3-fed-005
REFTEST TEST-UNEXPECTED-FAIL | file:///home/cltbld/talos-slave/test/build/reftest/tests/layout/reftests/bugs/299837-3.xul | image comparison (==)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.