[bg] Грешки и в раздел "Firefox поддръжка" и "Добавки за Thunderbird"

RESOLVED FIXED

Status

Mozilla Localizations
bg / Bulgarian
RESOLVED FIXED
6 years ago
5 years ago

People

(Reporter: Lubo Uzunov, Assigned: Bogomil)

Tracking

Firefox Tracking Flags

(Not tracked)

Details

Attachments

(1 attachment)

(Reporter)

Description

6 years ago
Created attachment 590023 [details]
mozilla_website_bug_report2.jpg

User Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:11.0a2) Gecko/20120107 Firefox/11.0a2
Build ID: 20120107042006

Steps to reproduce:

Грешки и в раздел "Firefox поддръжка" и "Добавки за Thunderbird"


Actual results:

В раздел "Firefox поддръжка" ( http://support.mozilla.org/bg/home ). Долу в дясно: "Проверете вашите приставки - Какво е приставка? Защо трябва да да я актуализирате? Отговори на тези въпроси и направи мигновенна проверка за да разбереш дали си актуализиран." 

Второто "да" в изречението "Защо трябва да да я актуализирате?" е излишно.

---

В раздел "Добавки - Колекции - Препоръчани колекции" за "Thunderbird" ( https://addons.mozilla.org/bg/thunderbird/collections/?sort=featured ), отляво при бутона "Създай колекция" пише следното: "Колекциите правят следенето на любимите ви добавки и споделянето на браузъра ви с друго лесно".
Изречението е много неясно и въобще не се разбира какво е това. 
За съжаление, понеже и аз не разбрах, какво точно се има в предвид, не мога да помогна за това, как би било най-правилно да се напише.
Component: www.mozilla.org/firefox → www.mozilla.org
Product: Websites → Websites
Component: www.mozilla.org → General
Product: Websites → www.mozilla.org

Updated

5 years ago
Locale: bg / Bulgarian
Component: General → L10N

Updated

5 years ago
Assignee: nobody → ogi
Status: UNCONFIRMED → NEW
Component: L10N → bg / Bulgarian
Ever confirmed: true
Product: www.mozilla.org → Mozilla Localizations
(Assignee)

Comment 1

5 years ago
Is this from Addons localization or somewhere else?
Flags: needinfo?
yes, that looks like addond.mozilla.org and the url is displayed in the status bar. I don't know if the string still exists there though
Flags: needinfo?
(Assignee)

Comment 3

5 years ago
The responsible person will check this.
(Assignee)

Comment 4

5 years ago
The responsible person will check this.
Assignee: ogi → shopov.bogomil
(Assignee)

Comment 5

5 years ago
Fixed in .po file
Status: NEW → RESOLVED
Last Resolved: 5 years ago
Resolution: --- → FIXED
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.