[hy-AM] review aboutDialog.dtd

RESOLVED FIXED

Status

Mozilla Localizations
hy-AM / Armenian
RESOLVED FIXED
5 years ago
5 years ago

People

(Reporter: Pike, Unassigned)

Tracking

Firefox Tracking Flags

(Not tracked)

Details

(Reporter)

Description

5 years ago
http://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/hy-AM/file/default/browser/chrome/browser/aboutDialog.dtd has a bunch of composed strings, and I'm not sure if they're all OK in the Armenian localization. I've copied and pasted the strings together as I expect them to show up in the UI now. I've also replaced mozilla and Aurora and vendor and brand names for better readability. Those should stay as entity references in the localization. I'm going through http://mxr.mozilla.org/mozilla-aurora/source/browser/base/content/aboutDialog.xul

update download:
<label>Թարմացման ներբեռնում — </label><label id="downloadStatus"/><label>Թարմացումները բեռնվում են</label>

download failed:
<label>Թարմացումը չհաջողվեց:</label><label id="failedLink" class="text-link">Ներբեռնել վերջին տարբերակը</label><label></label>

manual update:
<label>Թարմացումները առկա են՝ </label><label id="manualLink" class="text-link"/><label>Թարմացումները առկա են՝</label>

unsupported update:

<label>Չեք կարող կատարել հետագա թարմացումները այս համակարգում:</label><label id="unsupportedLink" class="text-link">Ավելին</label><label></label>

channel description:
Այժմ գործում է՝Aurora թարմացումների աղբյուրը:  

version/telemetry warning:

Aurora-ը փորձնական է և կայուն չի աշխատի: Միանգամից ուղարկում է տեղեկատվություն սարքակազմի, օգտագործման և կարգավորումների մասին Mozilla-ին՝ Aurora-ը էլ ավելի լավը դարձնելու համար:

community:

<label class="text-link" href="http://www.mozilla.org/">mozilla</label> հանդիսանում է "<label class="text-link" href="about:credits">գլոբալ համայնք</label>, որը աշխատում է մեկ նպատակով՝ ապահովել համացանցի հասանելիությունը բոլորի համար:

community2:

Aurora-ը ձևավորել է <label class="text-link" href="http://www.mozilla.org/">mozilla</label>, <label class="text-link" href="about:credits">գլոբալ համայնք</label>, որը աշխատում է մեկ նպատակով՝ ապահովել համացանցի հասանելիությունը բոլորի համար:

Հետաքրքրե՞ց։<label class="text-link" href="http://www.mozilla.org/contribute/">Ընդգրկվիր</label>Ընդգրկվի՛ր

Comment 1

5 years ago
Adding Hrant to have a look at this.

Comment 2

5 years ago
Hi
Thanks for info. I've checked and fixed some strings, others is OK.
Thanks.
Hrant, the reporter was Pike, no point in adding him to cc (with the same address or a new one) ;-)

If the strings are now OK (did you manage to test them in Aurora?) I guess we can close this bug.

Comment 4

5 years ago
Hi, thanks :)
Yes, I've checked them, close this bug please.
Status: NEW → RESOLVED
Last Resolved: 5 years ago
Resolution: --- → FIXED
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.