Οι λέξεις με κεφαλαία γράμματα δεν τονίζονται!

RESOLVED INCOMPLETE

Status

Mozilla Localizations
el / Greek
RESOLVED INCOMPLETE
4 years ago
a year ago

People

(Reporter: George Fragos, Assigned: Kostas Papadimas)

Tracking

Firefox Tracking Flags

(Not tracked)

Details

(Reporter)

Description

4 years ago
User Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux i686) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Ubuntu Chromium/31.0.1650.63 Chrome/31.0.1650.63 Safari/537.36Actual results:

Σε εγχειρίδια, εγκατεστημένες Βοήθειες αλλά και σε μενού εντολών υπάρχουν ελληνικές λέξεις με κεφαλαία που περιέχουν τουλάχιστον ένα τονούμενο φωνήεν!


Expected results:

Οι λέξεις των οποίων τα γράμματα είναι όλα κεφαλαία δεν τονίζονται!
(Reporter)

Updated

4 years ago
OS: All → Linux
Hardware: All → x86
(Assignee)

Comment 1

4 years ago
Εχμμμ.. Μιας και καμμία core εφαρμογή του Mozilla δεν περιέχει λέξεις με κεφαλαία , μήπως θα μπορούσες να δώσεις περισσότερες πληροφορίες ή και screenshots?
Αν μιλάμε για ιστοσελίδες εκεί δυστυχώς παίζουν ρόλο και τα style sheets που μετατρέπουν κάποια πεζά σε κεφαλαία και ετσι ξεφεύγουν (αλλά για αυτό υπάρχουν τα bugreports)
Flags: needinfo?(fragos.george)
Closing, given the lack of response from reporter.
Status: UNCONFIRMED → RESOLVED
Last Resolved: a year ago
Flags: needinfo?(fragos.george)
Resolution: --- → INCOMPLETE
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.