Closed Bug 1547606 Opened 7 months ago Closed 7 months ago

Categories

(Core :: Layout: Columns, defect, P5)

defect

Tracking

()

RESOLVED FIXED
mozilla68
Tracking Status
firefox-esr60 --- unaffected
firefox67 --- unaffected
firefox68 --- fixed

People

(Reporter: intermittent-bug-filer, Assigned: TYLin)

References

(Regression)

Details

(Keywords: regression)

Attachments

(2 files)

#[markdown(off)]
Filed by: rgurzau [at] mozilla.com

https://treeherder.mozilla.org/logviewer.html#?job_id=243171209&repo=mozilla-central

https://queue.taskcluster.net/v1/task/Rj3zaDnmSESqtF2yWxO4cA/runs/0/artifacts/public/logs/live_backing.log

https://hg.mozilla.org/mozilla-central/raw-file/tip/layout/tools/reftest/reftest-analyzer.xhtml#logurl=https://queue.taskcluster.net/v1/task/Rj3zaDnmSESqtF2yWxO4cA/runs/0/artifacts/public/logs/live_backing.log&only_show_unexpected=1

[task 2019-04-28T10:57:28.709Z] 10:57:28 INFO - TEST-START | /css/css-multicol/multicol-span-all-margin-bottom-001.xht
[task 2019-04-28T10:57:29.283Z] 10:57:29 INFO - TEST-UNEXPECTED-FAIL | /css/css-multicol/multicol-span-all-margin-bottom-001.xht | Testing http://web-platform.test:8000/css/css-multicol/multicol-span-all-margin-bottom-001.xht == http://web-platform.test:8000/css/css-multicol/multicol-span-all-margin-bottom-001-ref.xht
[task 2019-04-28T10:57:29.283Z] 10:57:29 INFO - REFTEST IMAGE 1 (TEST): data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAyAAAAJYCAYAAACadoJwAAAPr0lEQVR4nO3XMapkORZFUQ09J9PzKL8HlW2kXS2Ein1/Pa0Fx7vwAsLRXr8BAAAia/oHAAAA7xAgAABARoAAAAAZAQIAAGQECAAAkBEgAABARoAAAACZbYD8+vXLzP5mAACcESBmFwMA4IwAMbsYAABnBIjZxQAAOCNAzC4GAMAZAWJ2MQAAzggQs4sBAHBGgJhdDACAMwLE7GIAAJwRIGYXAwDgjAAxuxgAAGcEiNnFAAA4I0DMLgYAwBkBYnYxAADOCBCziwEAcEaAmF0MAIAzAsTsYgAAnBEgZhcDAOCMADG7GAAAZwSI2cUAADiTB8haZnMTIAAAswSIPTUBAgAwS4DYUxMgAACzBIg9NQECADBLgNhTEyAAALMEiD01AQIAMEuA2FMTIAAAswSIPTUBAgAwS4DYUxMgAACzBIg9NQECADBLgNhTEyAAALMEiD01AQIAMEuA2FMTIAAAswSIPTUBAgAwS4DYUxMgAACzBIg9NQECADBLgNhTEyAAALMEiD01AQIAMEuA2FMTIAAAswSIPTUBAgAwS4DYUxMgAACzBIg9NQECADBLgNhTEyAAALMEiD01AQIAMEuA2FMTIAAAswSIPTUBAgAwS4DYUxMgAACzBIg9NQECADBLgNhTEyAAALMEiD01AQIAMEuA2FMTIAAAswSIPTUBAgAwS4DYUxMgAACzBIg9NQECADBLgNhTEyAAALMEiD01AQIAMEuA2FMTIAAAswSIPTUBAgAwS4DYUxMgAACzBIg9NQECADArD5A/nzSbmQABAJi1dgcCxL40AQIAMGvtDgSIfWkCBABg1todCBD70gQIAMCstTsQIPalCRAAgFlrdyBA7EsTIAAAs9buQIDYlyZAAABmrd2BALEvTYAAAMxauwMBYl+aAAEAmLV2BwLEvjQBAgAwa+0OBIh9aQIEAGDW2h0IEPvSBAgAwKy1OxAg9qUJEACAWWt3IEDsSxMgAACz1u5AgNiXJkAAAGat3YEAsS9NgAAAzFq7AwFiX5oAAQCYtXYHAsS+NAECADBr7Q4EiH1pAgQAYNbaHQgQ+9IECADArLU7+KcfbGsts7EJEACAWQLEnpoAAQCYJUDsqQkQAIBZAsSemgABAJglQOypCRAAgFkCxJ6aAAEAmCVA7KkJEACAWQLEnpoAAQCYJUDsqQkQAIBZAsSemgABAJglQOypCRAAgFkCxJ6aAAEAmCVA7KkJEACAWQLEnpoAAQCYJUDsqQkQAIBZAsSemgABAJglQOypCRAAgFkCxJ6aAAEAmCVA7KkJEACAWQLEnpoAAQCYlQfIn0+azUyAAADMWrsDAWJfmgABAJi1dgcCxL40AQIAMGvtDgSIfWkCBABg1todCBD70gQIAMCstTsQIPalCRAAgFlrdyBA7EsTIAAAs9buQIDYlyZAAABmrd2BALEvTYAAAMxauwMBYl+aAAEAmLV2BwLEvjQBAgAwa+0OBIh9aQIEAGDW2h0IEPvSBAgAwKy1OxAg9qUJEACAWWt3IEDsSxMgAACz1u5AgNiXJkAAAGat3YEAsS9NgAAAzFq7AwFiX5oAAQCYtXYHAsS+NAECADBr7Q4EiH1pAgQAYNbaHbwWIGv9tov9/uu/P3oCBABglgARIAJEgAAAZASIABEgAgQAICNABIgAESAAABkBIkAEiAABAMgIEAEiQAQIAEBGgAgQASJAAAAyAkSACBABAgCQESACRIAIEACAjAARIAJEgAAAZASIABEgAgQAICNABIgAESAAABkBIkAEiAABAMgIEAEiQAQIAEBGgAgQASJAAAAyAkSACBABAgCQESACRIAIEACAjAARIAJEgAAAZASIABEgAgQAICNABIgAESAAAJk+QP6zfvSmH/D/9gf+T58AAQCYJUAEyFMTIAAAswSIAHlqAgQAYJYAESBPTYAAAMwSIALkqQkQAIBZAkSAPDUBAgAwS4AIkKcmQAAAZgkQAfLUBAgAwCwBIkCemgABAJglQATIUxMgAACzBIgAeWoCBABglgARIE9NgAAAzBIgAuSpCRAAgFkCRIA8NQECADBLgAiQpyZAAABmCRAB8tQECADALAEiQJ6aAAEAmCVABMhTEyAAALMEiAB5agIEAGCWABEgT02AAADM6gPk9/rRmw6Mf32A/ID/8P9NgAAAzBIgAkSACBAAgIwAESACRIAAAGQEiAARIAIEACAjQASIABEgAAAZASJABIgAAQDICBABIkAECABARoAIEAEiQAAAMgJEgAgQAQIAkBEgAkSACBAAgIwAESACRIAAAGQEiAARIAIEACAjQASIABEgAAAZASJABIgAAQDICBABIkAECABARoAIEAEiQAAAMgJEgAgQAQIAkBEgAkSACBAAgIwAESACRIAAAGQEiAARIAIEACCTB4jZlwYAwBkBYnYxAADOCBCziwEAcEaAmF0MAIAzAsTsYgAAnBEgZhcDAOCMADG7GAAAZwSI2cUAADgjQMwuBgDAGQFidjEAAM4IELOLAQBwRoCYXQwAgDMCxOxiAACcESBmFwMA4IwAMbsYAABnBIjZxQAAOCNAzC4GAMAZAWJ2MQAAzggQs4sBAHBGgJhdDACAM9sAAQAA+KcIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAy/wNDshwN3owDeQAAAABJRU5ErkJggg==
[task 2019-04-28T10:57:29.283Z] 10:57:29 INFO - REFTEST IMAGE 2 (REFERENCE): data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAyAAAAJYCAYAAACadoJwAAAPyklEQVR4nO3ZMY4kORJFQR69LzP3WH0P1SOMvEMQsXheTZoBX3OgEsgQ8lWs3wAAAJE1/QEAAIB3CBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgMw2QH79+mVm/2MAAJwRIGYfBgDAGQFi9mEAAJwRIGYfBgDAGQFi9mEAAJwRIGYfBgDAGQFi9mEAAJwRIGYfBgDAGQFi9mEAAJwRIGYfBgDAGQFi9mEAAJwRIGYfBgDAGQFi9mEAAJwRIGYfBgDAGQFi9mEAAJwRIGYfBgDAGQFi9mEAAJwRIGYfBgDAGQFi9mEAAJwRIGYfBgDAmTxA1jKbmwABAJglQOypCRAAgFkCxJ6aAAEAmCVA7KkJEACAWQLEnpoAAQCYJUDsqQkQAIBZAsSemgABAJglQOypCRAAgFkCxJ6aAAEAmCVA7KkJEACAWQLEnpoAAQCYJUDsqQkQAIBZAsSemgABAJglQOypCRAAgFkCxJ6aAAEAmCVA7KkJEACAWQLEnpoAAQCYJUDsqQkQAIBZAsSemgABAJglQOypCRAAgFkCxJ6aAAEAmCVA7KkJEACAWQLEnpoAAQCYJUDsqQkQAIBZAsSemgABAJglQOypCRAAgFkCxJ6aAAEAmCVA7KkJEACAWQLEnpoAAQCYJUDsqQkQAIBZAsSemgABAJglQOypCRAAgFkCxJ6aAAEAmCVA7KkJEACAWQLEnpoAAQCYJUDsqQkQAIBZAsSemgABAJglQOypCRAAgFkCxJ6aAAEAmCVA7KkJEACAWXmA/PMnzWYmQAAAZq3dgQCxmyZAAABmrd2BALGbJkAAAGat3YEAsZsmQAAAZq3dgQCxmyZAAABmrd2BALGbJkAAAGat3YEAsZsmQAAAZq3dgQCxmyZAAABmrd2BALGbJkAAAGat3YEAsZsmQAAAZq3dgQCxmyZAAABmrd2BALGbJkAAAGat3YEAsZsmQAAAZq3dgQCxmyZAAABmrd2BALGbJkAAAGat3YEAsZsmQAAAZq3dgQCxmyZAAABmrd2BALGbJkAAAGat3YEAsZsmQAAAZq3dgQCxmyZAAABmrd2BH2zcxPMMADArD5C1ltnYBAgAwCwBYk9NgAAAzBIg9tQECADALAFiT02AAADMEiD21AQIAMAsAWJPTYAAAMwSIPbUBAgAwCwBYk9NgAAAzBIg9tQECADALAFiT02AAADMEiD21AQIAMAsAWJPTYAAAMwSIPbUBAgAwCwBYk9NgAAAzBIg9tQECADALAFiT02AAADMEiD21AQIAMAsAWJPTYAAAMwSIPbUBAgAwCwBYk9NgAAAzMoDBCZ5ngEAZg0EyDIbmwABAJi1dgcCxG6aAAEAmLV2BwLEbpoAAQCYtXYHAsRumgABAJi1dgcCxG6aAAEAmLV2BwLEbpoAAQCYtXYHAsRumgABAJi1dgcCxG6aAAEAmLV2BwLEbpoAAQCYtXYHAsRumgABAJi1dgcCxG6aAAEAmLV2BwLEbpoAAQCYtXYHAsRumgABAJi1dgcCxG6aAAEAmLV2BwLEbpoAAQCYtXYHAsRumgABAJi1dgcCxG6aAAEAmLV2BwLEbpoAAQCYtXYHAsRumgABAJi1dgcCxG6aAAEAmLV2B36wcRPPMwDArIEAmf8v+L9trd/2Yb//898fPQECADBLgAgQASJAAAAyAkSACBABAgCQESACRIAIEACAjAARIAJEgAAAZASIABEgAgQAICNABIgAESAAABkBIkAEiAABAMgIEAEiQAQIAEBGgAgQASJAAAAyAkSACBABAgCQESACRIAIEACAjAARIAJEgAAAZASIABEgAgQAICNABIgAESAAABkBIkAEiAABAMgIEAEiQAQIAEBGgAgQASJAAAAyAkSACBABAgCQESACRIAIEACAzECAwBzPMwDArD5A/lo/etNvEP70Nww/fQIEAGCWABEgT02AAADMEiAC5KkJEACAWQJEgDw1AQIAMEuACJCnJkAAAGYJEAHy1AQIAMAsASJAnpoAAQCYJUAEyFMTIAAAswSIAHlqAgQAYJYAESBPTYAAAMwSIALkqQkQAIBZAkSAPDUBAgAwS4AIkKcmQAAAZgkQAfLUBAgAwCwBIkCemgABAJglQATIUxMgAACzBIgAeWoCBABglgARIE9NgAAAzBIgAuSpCRAAgFkCRIA8NQECADCrDxAY5HkGAJg1ECDrR2/6Dccf/wbkB3yH/zYBAgAwS4AIEAEiQAAAMgJEgAgQAQIAkBEgAkSACBAAgIwAESACRIAAAGQEiAARIAIEACAjQASIABEgAAAZASJABIgAAQDICBABIkAECABARoAIEAEiQAAAMgJEgAgQAQIAkBEgAkSACBAAgIwAESACRIAAAGQEiAARIAIEACAjQASIABEgAAAZASJABIgAAQDICBABIkAECABARoAIEAEiQAAAMgJEgAgQAQIAkBEgAkSACBAAgMxAgMAczzMAwKw8QMxuGgAAZwSI2YcBAHBGgJh9GAAAZwSI2YcBAHBGgJh9GAAAZwSI2YcBAHBGgJh9GAAAZwSI2YcBAHBGgJh9GAAAZwSI2YcBAHBGgJh9GAAAZwSI2YcBAHBGgJh9GAAAZwSI2YcBAHBGgJh9GAAAZwSI2YcBAHBGgJh9GAAAZwSI2YcBAHBGgJh9GAAAZwSI2YcBAHBmGyAAAAD/LwIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADI/A33Gba/7w65zQAAAABJRU5ErkJggg==
[task 2019-04-28T10:57:29.283Z] 10:57:29 INFO - TEST-INFO took 570ms
[task 2019-04-28T10:57:29.929Z] 10:57:29 INFO - Closing logging queue
[task 2019-04-28T10:57:29.929Z] 10:57:29 INFO - queue closed
[task 2019-04-28T10:57:29.945Z] 10:57:29 INFO - Setting android reftest preferences
[task 2019-04-28T10:57:29.945Z] 10:57:29 INFO - Setting up ssl
[task 2019-04-28T10:57:29.960Z] 10:57:29 INFO - certutil |
[task 2019-04-28T10:57:29.976Z] 10:57:29 INFO - certutil |
[task 2019-04-28T10:57:29.991Z] 10:57:29 INFO - certutil |
[task 2019-04-28T10:57:29.991Z] 10:57:29 INFO - Certificate Nickname Trust Attributes
[task 2019-04-28T10:57:29.991Z] 10:57:29 INFO - SSL,S/MIME,JAR/XPI
[task 2019-04-28T10:57:29.991Z] 10:57:29 INFO -
[task 2019-04-28T10:57:29.991Z] 10:57:29 INFO - web-platform-tests

Ting-Yu Lin can you please take a look at this?

Flags: needinfo?(aethanyc)
Regressed by: 1547086

On Android x86, the multicol-span-all-margin-bottom-001-ref.xht has 1px space between lines. It is not clear to me what happens. I'll mark the test as failure for now.

Flags: needinfo?(aethanyc)
Attachment #9061443 - Attachment description: Bug 1547606 - Mark multicol-span-all-margin-bottom-001.xht fail for GeckoView x86. → Bug 1547606 - Mark multicol-span-all-margin-bottom-001.xht fail for Android x86 non-e10s.
Assignee: nobody → aethanyc
Status: NEW → ASSIGNED
Component: CSS Parsing and Computation → Layout: Columns
Pushed by aethanyc@gmail.com:
https://hg.mozilla.org/integration/autoland/rev/4442722c78cd
Mark multicol-span-all-margin-bottom-001.xht fail for Android x86 non-e10s. r=dbaron
Status: ASSIGNED → RESOLVED
Closed: 7 months ago
Resolution: --- → FIXED
Target Milestone: --- → mozilla68
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.