Closed Bug 1358911 Opened 7 years ago Closed 7 years ago

Upravit překlady "log" podle slovníku L10N.cz

Categories

(Mozilla Localizations :: cs / Czech, enhancement)

enhancement
Not set
normal

Tracking

(Not tracked)

RESOLVED FIXED
mozilla55

People

(Reporter: mstanke, Assigned: mivasi)

References

()

Details

log = protokol
Mobilní Firefoxy a Focusy jsou OK, stačí jenom projít výsledky z Transvision.
Pozor, logs se možná trochu nejasně používá i pro historii chatů v Thunderbirdu a SeaMonkey. Tam to opravdu překládáme jako záznamy (konverzací).
Assignee: nobody → mstanke
Status: NEW → ASSIGNED
Target Milestone: --- → mozilla55
Udělám to.
Flags: needinfo?(mvasicek)
Assignee: mstanke → mvasicek
https://hg.mozilla.org/l10n-central/cs/rev/d6e547f26495
Status: ASSIGNED → RESOLVED
Closed: 7 years ago
Resolution: --- → FIXED
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.