If you think a bug might affect users in the 57 release, please set the correct tracking and status flags for Release Management.

Thai line breaker in specific Table width does not work correctly

RESOLVED DUPLICATE of bug 7969

Status

()

Core
Layout: Text
RESOLVED DUPLICATE of bug 7969
15 years ago
9 years ago

People

(Reporter: Kyae-Young Kim, Unassigned)

Tracking

(Blocks: 1 bug, {intl})

Trunk
x86
Windows 2000
Points:
---

Firefox Tracking Flags

(Not tracked)

Details

(Whiteboard: [oracle-nls])

Attachments

(1 attachment)

(Reporter)

Description

15 years ago
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.0.0) 
Gecko/20020530

Thai line breaker in specific Table width does not work correctly

Reproducible: Always

Steps to Reproduce:
1. Open attached testcase in Mozilla.
2. 100 table width does not affect line breaking.
3. Compare to IE 5.5
(Reporter)

Comment 1

15 years ago
Created attachment 95464 [details]
Testcase

Updated

15 years ago
Keywords: intl
QA Contact: ruixu → ylong

Comment 2

15 years ago
from testcase
----
  1: <html lang="th"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=UTF-8"></head>
  2: 
  3: 
  4: <body>
  5: <table border="1" width="100">
  6: <tbody><tr><td>   ¹Í¡¨Ò¡¹ÕéäÁâ¤Ã«Í¿·ìÂѧÁÕ Microsoft Security Tools kit CD
  7: ·Õèà¡çº¢éÍÁÙÅ ¤Óá¹Ð¹Ó·Õè¶Ù¡µéͧµÅÍ´¨¹ Service Pack áÅÐ Patch µèÒ§æ
à¾×èÍãËéÃкº¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì¢Í§ÅÙ¡¤éÒÁÕ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀѨҡ¹Ñ¡à¨ÒÐÃкº
  8: 
¹Í¡¨Ò¡¹Ñé¹äÁâ¤Ã«Í¿·ìÂѧä´éÊÃéÒ§«Í¿·ìáÇÃì·Õè¨ÐªèÇÂÅÙ¡¤éÒá¡é䢻ѭËÒà¡ÕèÂǡѺ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ¢ͧ«Í¿·ìáÇÃìáÅÐ
  9: »éͧ¡Ñ¹»Ñ­ËÒ·Õèà¡ÕèÂÇ¢éͧ¡Ñº¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ«Öè§ÍÒ¨¨Ðà¡Ô´¢Öé¹ã¹Í¹Ò¤µÍÕ¡´éÇ 
</td></tr></tbody></table>
 10: </body></html>
----

i think the problem is from the text in line 8,
which is very long -- and NOT HAS any whitespace within.

Thai language is generally written without space,
so it needs special breakiterator to breaks Thai text to smaller parts,
in order to "wrap" text to fit the table width (e.g. width=100).

currently Mozilla doesn't integrated Thai breakiteralor.
see bug 7969 (need dictionary based Thai line breaker and intergrate into
line/word breaker)

Updated

15 years ago
Component: Internationalization → Complex Text Layout

Comment 3

15 years ago
looks like our thai line breaking algorithm does not function.
reassign to ftang
Assignee: yokoyama → ftang

Comment 4

15 years ago
ftang
Status: NEW → ASSIGNED

Updated

15 years ago
Depends on: 206152

Updated

14 years ago
Blocks: 206152
No longer depends on: 206152

Updated

13 years ago
Whiteboard: [oracle-nls]

Comment 5

13 years ago
what a hack. I have not touch mozilla code for 2 years. I didn't read these bugs
for 2 years. And they are still there. Just close them as won't fix to clean up.
Status: ASSIGNED → RESOLVED
Last Resolved: 13 years ago
Resolution: --- → WONTFIX

Comment 6

13 years ago
Mass Re-open of Frank Tangs Won't fix debacle. Spam is his responsibility not my own
Status: RESOLVED → REOPENED
Resolution: WONTFIX → ---

Comment 7

13 years ago
Mass Re-assinging Frank Tangs old bugs that he closed won't fix and had to be
re-open. Spam is his fault not my own
Assignee: ftang → nobody
Status: REOPENED → NEW

Comment 8

10 years ago
bug 7969 will solve this, so let's dupe it. 
There's nothing specifically table related here, as shown by the huge enhancement the recent changes brought (bug 336959 under Linux, the side-effects of bug 255990 elsewhere).
Status: NEW → RESOLVED
Last Resolved: 13 years ago10 years ago
Resolution: --- → DUPLICATE
Duplicate of bug: 7969

Updated

9 years ago
Component: Layout: CTL → Layout: Text
QA Contact: amyy → layout.fonts-and-text
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.